Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 438

protokols Nr. 13, 16. punkts

Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gada prioritātes “Droša,
tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu, 2014.gada 30.janvārī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.39 apstiprināto “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2020.gadam” un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību, kā pilotpašvaldībai Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas 2016.-2017. gada prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “ Integrētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas īstenošana valsts iestādēs ” ( Pushing implementation of integrated Sustainable Energy and Climate Policies by Public Authorities, turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Enerģijas un ilgtspējīgas attīstības aģentūru (The Energy and Sustainable Development Agency).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020. gadam (turpmāk-IERP) īstenošanas procesu un sniegt vērtējumu par projektā sagatavotajām rekomendācijām īstenošanas procesa uzlabošanai.

3. Noteikt ieguvumu no projekta īstenošanas – tiks izstrādāti ieteikumi veiksmīgākai IERP īstenošanai, barjeru pārvarēšanai un tiks meklētas papildus iespējas noteikto IERP pasākumu īstenošanai un finansēšanai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku – indikatīvi 2017.gada 1.augusta līdz 2020.gada 31.augustam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā pilotpašvaldības projekta kopējās indikatīvās izmaksas 5 000,00 EUR ( pieci tūkstoši euro un 00 centi ), no kurām 100% ir Apvārsnis 2020 programmas finansējums.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt projekta vadošajam partnerim Enerģijas un ilgtspējīga attīstība aģentūrai līdz 2016.gada 15.septembrim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF