Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 439

protokols Nr. 13, 17. punkts

Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša,
tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 6.pantu, 2014.gada 30.janvārī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.39 apstiprināto “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2020.gadam”, un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE , turpmāk - projekts), partnerībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti.

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu identificētajās pašvaldības sabiedriskajās ēkās.

3. Noteikt ieguvumu no projekta īstenošanas – izstrādāts energoefektivitātes līgums (EPC) atbilstoši pašvaldības nepieciešamībām, izstrādāta tehniskā un iepirkumu dokumentācija EPC izmantošanai un īstenošanai visaptverošai pašvaldības ēku atjaunošanai, sadarbības ar energoservisa uzņēmumu pakalpojumu izmantošanas veicināšana.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku – indikatīvi no 2017.gada 1.maija-2020.gada 31.maijam.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt projekta vadošajam partnerim Rīgas Tehniskai universitātei līdz 2016.gada 15.septembrim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF