Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 440

protokols Nr. 13, 18. punkts

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta
“Smart Blue Regions” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.2. “Kūrorta attīstība” rīcības virzienu R1.2.1.: “Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība”, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadlīnijas, pamatojoties uz Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadošās iestādes/ apvienotā sekretariāta 2015.gada 26.novembra lēmumu par projekta “Smart Blue Region” apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projektu “Smart Blue Regions: Smart Specialisation and Blue Growth in the BSR” (“Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā”) (turpmāk - projekts), kā asociētajam partnerim partnerībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas, Nodarbinātības, Transporta un Tehnoloģiju ministriju (Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology Schleswig-Holstein).

2. Noteikt projekta mērķi - sekmēt ekonomikas izaugsmi reģionos, izmantojot piekrastes/jūras resursus (blue growth), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot piekrastes/jūras viedās specializācijas stratēģijas.

3. Noteikt ieguvumu no projekta īstenošanas –

3.1. identificētas jūras un piekrastes resursu izmantošanas iespējas;

3.2. izstrādāts pētījums Baltijas jūras reģionā, identificējot sadarbības iespējas jūras un piekrastes resursu izmantošanai ekonomikas izaugsmei;

3.3. identificētas starpvalstu sadarbības iespējas piekrastes resursu izmantošanai.

4. Noteikti Jūrmalas pilsētas domes kā projekta asociētā partnera pienākumus –

4.1. deleģēt pārstāvjus Rīgas plānošanas reģiona izveidotajā projekta darba grupā;

4.2. piedalīties projekta ieviešanas darba grupas sanāksmēs;

4.3. sagatavot informāciju un sniegt komentārus projekta partneriem.

5. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 15.septembra līdz 2019.gada 28.februārim.

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF