Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 441

protokols Nr. 13, 19. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības –
attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb
LADDER atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.10. “Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās” rīcības virzienu R1.10.1.: “Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām”, prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociālai pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” un Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darbības stratēģijas 2013.-2017.gadam noteiktās prioritātes P2. “Jauniešu nodarbinātība” ilgtermiņa mērķa 2.1. “Sekmēt jauniešu bezdarba samazināšanos” rīcību 2.5.1. “Iesaistīt Jūrmalas jauniešus dažādos projektos par uzņēmējdarbību”, ievērojot Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas / Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” (turpmāk – LADDER) nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Savienības programmas LADDER atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sadraudzības stiprināšana un zināšanu pārnese neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – stiprināt sadraudzību un īstenot zināšanu pārnesi neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā, veicinot jauniešu interesi par tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu pilnveidi, ņemot vērā Jūrmalas un Terračīnas (Itālija) pilsētu specializāciju, kā arī intelektuālo, dabas un kultūras mantojuma potenciālu.

3. Noteikt projekta ieguvumu – īstenots neformālās izglītības pasākumu kopums Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, iesaistot Terračīnas un Jūrmalas pilsētas neformālās izglītības un nodarbinātības speciālistus, un jauniešus, veicināta zināšanu, iemaņu un prasmju pārnese, kā arī iegūti jauni kontakti un izveidotas iestrādnes turpmāku sadarbības projektu īstenošanai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 058,82 EUR (septiņi tūkstoši piecdesmit astoņi euro un 82 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Savienības programmas LADDER finansējums ir 85% jeb 6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 1 058,82 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro un 82 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru, līdz 2016.gada 16.septembrim sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu dalībai Eiropas Savienības programmas LADDER atklātajā projektu konkursā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF