Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 446

protokols Nr. 13, 27. punkts

Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429; līdz 2014.gada 23.decembrim - privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks”) kā izīrētāju un Ļubovu Lavrinoviču, personas kods: 080220-11496, kā īrnieku 2011.gada 28.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.269 par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5, dzīvoklis 5, Jūrmalā, īri bez termiņa ierobežojuma, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas Dzīvokļu nodaļas orderi Nr.35.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods, – Ļubovas Lavrinovičas radinieces, 2016.gada 14.jūlija iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.1.1-39/3208-B) un 2016.gada 22.augusta iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.1.1-39/3743-B) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līgumu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā sakarā ar radinieces Ļubovas Lavrinovičas nāvi.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Ļubova Lavrinoviča ir mirusi 2016.gada 17.martā. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Oškalna iela 5-6, Jūrmala, dzīvesvieta deklarēta Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 6.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/11) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 14.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF