Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 447

protokols Nr. 13, 28. punkts

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu

Vārds Uzvārds , personas kods, 2010.gada 13.oktobrī ir reģistrēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Vārds Uzvārds atbilst likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajai personu kategorijai, kuras ir tiesīgas saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir, bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

Vārds Uzvārds ir piekritis dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, ar dzīvojamo platību 15,00 m2 un kopējo platību 17,20 m2, īrei.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14.panta ceturto daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 6.septembra atzinumu (protokols Nr.8.1-1/11) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 14.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt Vārds Uzvārds dzīvojamo telpu Skolas ielā 44-63, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īri uz laiku līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, tas ir, līdz 2017.gada 27.martam no līguma noslēgšanas dienas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto īres līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

5. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF