Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 460

protokols Nr. 13, 42. punkts

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.289 “Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 2.stāva neapdzīvojamās telpas Nr.1A, dzīvojamā ēkā Asaru prospektā 2, Jūrmalā, 271,7 m2 platībā un kopīpašuma 2717/4911 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000163112007 (turpmāk – neapdzīvojamās telpas) , pārdodot pirmā izsolē, un apstiprināja neapdzīvojamo telpu pirmās izsoles sākumcenu 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) apmērā, kā arī neapdzīvojamo telpu izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi). Izsoles noteikumi paredz, ka norēķini par neapdzīvojamo telpu pirkumu pircējam veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai divu nedēļu pērkot īpašumu uz nomaksu (nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem), par atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2016.gada 27.jūlijā plkst.14.30 - Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika neapdzīvojamo telpu pirmā izsole, uz kuru ieradās izsolei reģistrētais dalībnieks – Vārds Uzvārds, personas kods. Izsoles dalībnieks izvēlējās norēķinu par neapdzīvojamo telpu iegādi veikt uz nomaksu – piecu gadu laikā. Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds, personas kods, nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties neapdzīvojamās telpas par 42 800 EUR (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.3.apakšpunktam, pērkot nosolītās neapdzīvojamās telpas uz nomaksu, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā par nosolīto īpašumu jāmaksā avanss 10 (desmit) procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas ( 42 800 EUR), atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu (4 000 EUR) – 280 EUR (divi simti astoņdesmit euro) . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 9.jūlijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 4 000 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā, 2016.gada 4.augustā samaksāja pirkuma maksas daļu 280 EUR (divi simti astoņdesmit euro) apmērā , l īdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt neapdzīvojamo telpu izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.289 “Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/14 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 27.jūlijā notikušās neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, kas sastāv no 2.stāva neapdzīvojamās telpas Nr.1A, dzīvojamā ēkā Asaru prospektā 2, Jūrmalā, 271,7 m2 platībā un kopīpašuma 2717/4911 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000163112007, izsoles rezultātus un pārdot īpašumu izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 42 800 EUR (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, nomaksas pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, nosakot nomaksas termiņu – pieci gadi, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds, personas kods, vainas dēļ šī Lēmuma 2.punktā minētais nomaksas pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF