Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 463

protokols Nr. 13, 46. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Pamatojoties uz pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtēšanas anketu (apstiprināta 02.09.2016. darba grupas sēdē, protokols Nr.15) un izvērtējot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (vienotais reģistrācijas numurs 40003378932) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “Aktīva sabiedriskā dzīve” un prioritātes “Daudzveidīga uzņēmējdarbība” pasākumu kopumā “Tūrisma piedāvājuma dažādošana”, un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritāte P1.7.“ Kultūras tūrisma attīstība” (rīcības virziens 1.7.1. „Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība” un 1.7.2. „Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība”) , prioritāte P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” (rīcības virziens 3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide”);

c) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016) noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi un tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;

d) kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi, attiecīgas kvalifikācijas personāls;

e) kapitālsabiedrība šo pārvaldes uzdevumu (rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, Dzintaru koncertzāles pārvaldīšana un kultūras pasākumu norise, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas numurs 40003378932, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi un tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas numurs 40003378932, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

3.1. Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā;

3.2. Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība un kultūras dzīves piedāvājuma attīstība ziemā;

3.3. Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF