Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 465

protokols Nr. 13, 48. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Pamatojoties uz pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtēšanas anketu (apstiprināta 08.09.2016. darba grupas sēdē, protokols Nr.16) un izvērtējot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 42803008058) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - siltumapgāde, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgāde) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.;

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “Inženiertehniskās apgādes un infrastruktūras uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam “Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritāte P2.6.“Energoapgādes un sakaru attīstība” (rīcības virziens 2.5.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” un 2 .5.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība”) ;

c) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā:

- tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā,

- kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai,

un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;

d) kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi, attiecīgas kvalifikācijas personāls;

e) kapitālsabiedrība šo pārvaldes uzdevumu (organizējot iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - siltumapgāde) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, komunālo pakalpojumu (siltumapgāde) sniegšana iedzīvotājiem tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 42803008058, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, un kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 42803008058, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

3.1. Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgāde) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;

3.2. Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija;

3.3. Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF