Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 467

protokols Nr. 13, 50. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Pamatojoties uz pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtēšanas anketu (apstiprināta 02.09.2016. darba grupas sēdē, protokols Nr.15) un izvērtējot pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un veselības aprūpes pieejamību, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

b) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,

c) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “Sociāli drošas vides nodrošināšana” un “Iedzīvotāju veselība”, un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam “Sociālā infrastruktūra” prioritāte P3.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts (rīcības virziens 3.5.1. Sociālo pakalpojumu attīstība) un prioritāte P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (rīcības virziens 3.6.1. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība);

d) kapitālsabiedrības komercdarbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajiem nosacījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā:

- tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā,

- kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai,

un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;

e) kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie personāla resursi un infrastruktūra;

f) lai nodrošinātu efektīvu Sociālās pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena “Deinstitucionalizācija”, Labklājības ministrija 15.07.2015. ir apstiprinājusi Rīcības plānu deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam, kā arī kapitālsabiedrība ir noslēgusi publisko iepirkumu līgumu ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 2016.gada 31.decembrim;

g) kapitālsabiedrība attiecīgos pārvaldes uzdevumus (sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā pašlaik ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi, sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, un kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un veselības aprūpes pieejamību, un noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030. gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

3.1. Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība;

3.2. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei kopīgi ar Labklājības pārvaldi organizēt izvērtējumu par pašvaldībā esošajiem un plānotajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, infrastruktūras objektiem, ar mērķi noskaidrot sociālo pakalpojumu klāstu un to pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, un līdz 2017.gada 31.decembrim sniegt priekšlikumus par to attīstību.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai organizēt atkārotu pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtēšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pēc lēmuma 4.punkta izpildes.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF