Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 468

protokols Nr. 13, 51. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Pamatojoties uz pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtēšanas anketu (apstiprināta 02.09.2016. darba grupas sēdē, protokols Nr.15) un izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” (vienotais reģistrācijas numurs 40003220000) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība ) darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

a) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “Iedzīvotāju veselība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam “Sociālā infrastruktūra” prioritātē P3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” (rīcības virziens 3.6.1. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība) un prioritātē P1.5. “Veselības tūrisma attīstība” (rīcības virziens 1.5.1. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība);

b) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;

c) kapitālsabiedrībai ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru;

d) kapitālsabiedrība attiecīgo pārvaldes uzdevumu (veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 40003220000, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 40003220000, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus saskaņā ar “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam” veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā:

3.1. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;

3.2. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF