Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 476

protokols Nr. 15, 8. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 27.marta spriedumu lietā Nr.--- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 11.aprīlī kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 110,31 EUR (LVL 77,52) apmērā, tai skaitā pamatparāds 97,51 EUR (LVL 68,53) un nokavējuma nauda līdz 2012.gada 27.martam 12,80 EUR (LVL 8,99).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 13.decembra lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2012.gada 23.oktobrī, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 4,72 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 0,00 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 4,72 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.aprīļa kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2012.gada 2.aprīļa maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-35183 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Dzintaram Poplavskim, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 65,21 (92,79 EUR) apmērā par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 9.augusta lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2012.gada 13.jūlija izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2012.gada 21.augustā.

2012.gada 4.oktobra maksāšanas paziņojums Nr.12-39510 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu 111,67 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 61,82 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 49,85 EUR par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2015.gada 3.novembra lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.aprīļa kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 105,59 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 20.oktobri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 217,26 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 105,59 EUR, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 111,67 EUR, tajā skaitā pamatparāds 61,82 EUR un nokavējuma nauda 49,85 EUR par zemi un ēku Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2015.gada 3.novembra lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese 105,59 EUR apmērā, tai skaitā:

1.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 41,32 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 36,25 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2012.gada 27.martam 5,07 EUR;

1.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 64,27 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 56,54 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2012.gada 27.martam 7,73 EUR.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2012.gada 4.oktobra maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-39510, par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 111,67 EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāds 61,82 EUR un nokavējuma nauda 49,85 EUR par zemi un ēku Adrese, tai skaitā:

2.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 46,34 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 25,65 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 20,69 EUR;

2.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 65,33 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 36,17 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 29,16 EUR.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF