Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja vietniece

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča (nepiedalās no plkst.12.21-12.24), Gunta Liepiņa, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis, Larisa Loskutova

Nepiedalās deputāti:

Boriss Doņņikovs, Gatis Truksnis, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Kauguru vidusskolas direktore

Zinaīda Tarasenko

Ķemeru pamatskolas direktore

Svetlana Seņkina

Majoru vidusskolas direktore

Ilze Bērziņa

Sākumskolas „Ābelīte”

Ingrīda Dzelzkalēja

Jūrmalas vakara vidusskolas direktore

Valda Reisa

Sākumskolas „Atvase” direktore

Mirdza Vīnberga

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Piedalās:

Līga Rokjāne, (Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja kandidāte), pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”

4.

Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

12.

Saistošie noteikumi „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Lielupes vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

16.

Par dalību Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” atklātajā projektu konkursā

17.

Par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu Jūrmalā un sadarbības līguma slēgšanu

18.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” noslēgumu

19.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam

20.

Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

21.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

22.

Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

23.

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

24.

Saistošie noteikumi „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

28.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

29.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”

30.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

31.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta „Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

33.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu

34.

Par projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” noslēgumu

35.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā

36.

Saistošie noteikumi „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”

37.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai

38.

Par naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei Laurai Ikauniecei_Admidiņai un viņas trenerim Andim Austrupam

39.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.429 „Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem”

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-38, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-44, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-45, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-51, Jūrmalā un Raiņa ielā 62-53, Jūrmalā,  īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-90, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

54.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, īres līguma noslēgšanu

57.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, īres līguma noslēgšanu

58.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

59.

Par kustamās mantas atsavināšanu

60.

Par būves nojaukšanu Pētera ielā 27, Jūrmalā

61.

Par būves nojaukšanu Piestātnes ielā 18, Jūrmalā

62.

Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 36, Jūrmalā

63.

Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā

64.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

65.

Par zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā, Jūras ielā 40B, Jūrmalā, apvienošanu

66.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu „Upeslejas”, Jūrmala, Bražuciema iela 2, Jūrmala

67.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lašu ielā 10, Jūrmalā, Lašu ielā 10A, Jūrmalā

68.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā

69.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

70.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

72.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai

73.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā, apstiprināšanu

74.

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 2, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 2528, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 10, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0122, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0123, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Otīlijas ielā 1, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 44, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 46, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 54, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu

87.

Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu

88.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

89.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

90.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

91.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

92.

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

93.

Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

94.

Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 10, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

95.

Par zemesgabala Bažciems 0704, Jūrmalā, daļas nomu

96.

Par zemesgabala Bražciems 0301, Jūrmalā, daļas nomu

97.

Par zemesgabala Lauku ielā 5, Jūrmalā, 2/5 domājamo daļu nomu

98.

Par zemesgabala Vikingu ielā 40A, Jūrmalā, daļas nomu

99.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 110, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

100.

Par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748

101.

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu namu aģentūra”

102.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumu tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”

4.

Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

12.

Saistošie noteikumi „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Lielupes vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

16.

Par dalību Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” atklātajā projektu konkursā

17.

Par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu Jūrmalā un sadarbības līguma slēgšanu

18.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” noslēgumu

19.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam

20.

Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

21.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

22.

Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

23.

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

24.

Saistošie noteikumi „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

28.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

29.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”

30.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

31.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta „Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

33.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu

34.

Par projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” noslēgumu

35.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā

36.

Saistošie noteikumi „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”

37.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai

38.

Par naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei Laurai Ikauniecei_Admidiņai un viņas trenerim Andim Austrupam

39.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.429 „Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem”

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-38, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-44, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-45, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-51, Jūrmalā un Raiņa ielā 62-53, Jūrmalā,  īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-90, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

54.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, īres līguma noslēgšanu

57.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, īres līguma noslēgšanu

58.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

59.

Par kustamās mantas atsavināšanu

60.

Par būves nojaukšanu Pētera ielā 27, Jūrmalā

61.

Par būves nojaukšanu Piestātnes ielā 18, Jūrmalā

62.

Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 36, Jūrmalā

63.

Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā

64.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

65.

Par zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā, Jūras ielā 40B, Jūrmalā, apvienošanu

66.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu „Upeslejas”, Jūrmala, Bražuciema iela 2, Jūrmala

67.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lašu ielā 10, Jūrmalā, Lašu ielā 10A, Jūrmalā

68.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā

69.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

70.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

72.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai

73.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā, apstiprināšanu

74.

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu

75.

Par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 2, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 2528, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 10, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0122, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0123, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Otīlijas ielā 1, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 44, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 46, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 54, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu

88.

Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu

89.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

90.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

91.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

92.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

93.

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

94.

Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

95.

Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 10, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

96.

Par zemesgabala Bažciems 0704, Jūrmalā, daļas nomu

97.

Par zemesgabala Bražciems 0301, Jūrmalā, daļas nomu

98.

Par zemesgabala Lauku ielā 5, Jūrmalā, 2/5 domājamo daļu nomu

99.

Par zemesgabala Vikingu ielā 40A, Jūrmalā, daļas nomu

100.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 110, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

101.

Par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748

102.

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu namu aģentūra”

103.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā

2. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.1.apakšpunktā par 100 EUR palielināt pašvaldības piešķirtos līdzekļus, tādejādi Ķemeru pamatskolas direktora algas likmi nosakot 1150 EUR, kas būtu pielīdzināta citu izglītības iestāžu vadītāju atalgojumam. Ierosina vispirms balsot atsevišķi par šo priekšlikumu, pēc tam par lēmumprojektu kopumā.

I.Brača – šī atlīdzība ir noteikta ievērojot vienlīdzības principu, ko nosaka MK noteikumi t.i. izglītības iestādes vadītāja atalgojums tiek aprēķināts attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē.

R.Sproģe izsaka priekšlikumu šodien balsot par sagatavoto lēmumprojektu, bet Izglītības pārvaldei atkārtoti izvērtēt jautājumu par izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu un izskatīt to komitejās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

4. Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

A.Ābelītis, ņemot vērā R.Sproģes priekšlikumu par iepriekš izskatīto jautājumu, ierosina komitejās izskatīt arī jautājumu par izglītības iestāžu vadītāju vietnieku atalgojumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

G.Liepiņa izsakās par balsošanas motīvu - novēršot interešu konfliktu, balsos par sagatavoto lēmumprojektu, izņemot 1.4.apakšpunktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu.

6. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

I.Dzene

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.475)

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.476)

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.477)

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.478)

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

12. Saistošie noteikumi „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Lielupes vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

I.Brača

E.Stobovs

Izsakās:

R.Sproģe aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu. Lūdz Attīstības pārvaldei tuvākajā laikā sagatavot un izsniegt deputātiem atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par šo lēmumprojektu.

A.Ābelītis ņemot vērā to, ka tikko uzbūvētā Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta zāle ir izmaksājusi 5,2 milj., izsaka priekšlikumu Lielupes vidusskolas ēkas rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai paredzētos 16 milj. sadalīt un līdzīgu Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta zālei uzbūvēt sporta zāles pie Kauguru vidusskolas un pie Lielupes vidusskolas, bet atlikušos 6 milj. ieguldīt Lielupes skolas rekonstrukcijā. Sagatavotajā risinājumā apšauba gan to, vai Latvijā notiek tik daudz lieli sporta turnīri un sacensības, un vai būs noslogotība 2000 skatītāju lielajai sporta zālei. Kā arī ir aktuāls jautājums, uz ko šobrīd neviens nevar atbildēt, proti, cik pašvaldībai izmaksās šādas būves vienas dienas ekspluatācija, tāpēc šobrīd nevar atbalstīt šo lēmumprojektu. Izsaka priekšlikumu šodien sagatavoto jautājumu atlikt un izskatīt to Attīstības un vides jautājumu un Finanšu komitejās.

J.Lediņš iebilstot A.Ābelītim, neredz jēgu būvēt tādu pašu sporta zāli pie Kauguru vidusskolas, vēršot uzmanību, ka ar šo projektu ir paredzēta gan skolas ēkas pārbūve un infrastruktūras pilnveide, gan arī dienesta viesnīcas un daudzfunkcionālas sporta halles izbūve.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Lielupes vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 10 (G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

16. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” atklātajā projektu konkursā.

17. Par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu Jūrmalā un sadarbības līguma slēgšanu (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu Jūrmalā un sadarbības līguma slēgšanu.

18. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” noslēgumu (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” noslēgumu.

19. Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam.

20. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

21. Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

G.Liepiņa ierosina labiekārtojot peldvietas pie upes, ņemt vērā to piemērošanu personām ar īpašām vajadzībām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

22. Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”.

23. Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus.

24. Saistošie noteikumi „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

25. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.46)

Ziņotājs:

S.Seņkina

26. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums” (nolikums Nr.47)

Ziņotājs:

M.Vīnberga

27. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.48)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

28. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.49)

Ziņotājs:

V.Reisa

29. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.50)

Ziņotājs:

I.Bērziņa

30. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums” (nolikums Nr.51)

Ziņotājs:

N.Zarāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumus:

1. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”.

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”.

5. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”.

31. Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta „Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta „Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.52)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” –nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”.

33. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” –nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu.

34. Par projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” noslēgumu (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

I.Dzelzkalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” –nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” noslēgumu.

35. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā.

36. Saistošie noteikumi „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā” (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”.

37. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai.

38. Par naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei Laurai Ikauniecei-Admidiņai un viņas trenerim Andim Austrupam (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei Laurai Ikauniecei-Admidiņai un viņas trenerim Andim Austrupam.

39. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam.

40. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.429 „Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem” (lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.429 „Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem”.

41. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.495)

42. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-38, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.496)

43. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.497)

44. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.498)

45. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-44, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.499)

46. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-45, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.500)

47. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-51, Jūrmalā un Raiņa ielā 62-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.501)

48. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.502)

49. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.503)

50. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.504)

51. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-90, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.505)

52. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.506)

53. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu (lēmums Nr.507)

54. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.508)

55. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.509)

56. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.510)

57. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka saskaņā ar Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemto, ir nepieciešams lēmumprojekta „Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu” 2.punktā vārdus un skaitļus „ līdz 2016.gada 30.novembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem: „līdz 2017.gada 31.augustam”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar redakcionālu labojumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-38, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-44, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-45, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-51, Jūrmalā un Raiņa ielā 62-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

10. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

11. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-90, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

12. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

13. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu.

14. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, īres līguma noslēgšanu.

15. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, īres līguma noslēgšanu.

16. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, īres līguma noslēgšanu.

17. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, īres līguma noslēgšanu.

58. Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

59. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

60. Par būves nojaukšanu Pētera ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.513)

61. Par būves nojaukšanu Piestātnes ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.514)

62. Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 36, Jūrmalā (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Pētera ielā 27, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Piestātnes ielā 18, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 36, Jūrmalā.

63. Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā.

64. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001” atzīšanu par spēku zaudējušu.

65. Par zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā, Jūras ielā 40B, Jūrmalā, apvienošanu (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā, Jūras ielā 40B, Jūrmalā, apvienošanu.

66. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu „Upeslejas”, Jūrmala, Bražuciema iela 2, Jūrmala (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu „Upeslejas”, Jūrmala, Bražuciema iela 2, Jūrmala.

67. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lašu ielā 10, Jūrmalā, Lašu ielā 10A, Jūrmalā (lēmums Nr.520)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lašu ielā 10, Jūrmalā, Lašu ielā 10A, Jūrmalā.

68. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā.

69. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” –3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā.

70. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” –3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

71. Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

72. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai.

73. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā, apstiprināšanu.

74. Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu.

75. Par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

K.Siņkeviča vērš uzmanību, ka šajā ēkā dzīvo viena ģimene, jo nav iespējas pārcelties citur.

L.Loskutova uzskata, ka kompleksi ar sagatavoto lēmumprojektu ir jārisina jautājums par dzīvojamās telpas piešķiršanu minētajai ģimenei.

D.Riņķe izsaka priekšlikumu uzdot Dzīvokļu nodaļai kopā ar Labklājības pārvaldi uz nākamo Sociālo un veselības jautājumu komiteju sagatavot un sniegt skaidrojumu par šīs ģimenes situāciju.

R.Sproģe atbalsta D.Riņķes priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam.

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 2, Jūrmalā.

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 2528, Jūrmalā (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 2528, Jūrmalā.

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā.

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 10, Jūrmalā.

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17, Jūrmalā.

Iziet K.Siņkeviča

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0122, Jūrmalā (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” –3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa), K.Siņkeviča izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0122, Jūrmalā.

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0123, Jūrmalā (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” –3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa), K.Siņkeviča izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0123, Jūrmalā.

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Otīlijas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), K.Siņkeviča izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Otīlijas ielā 1, Jūrmalā.

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” –3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa), K.Siņkeviča izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 44, Jūrmalā.

Ienāk K.Siņkeviča

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 46, Jūrmalā.

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 54, Jūrmalā (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 54, Jūrmalā.

87. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu.

88. Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu.

89. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

90. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

91. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.

92. Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.

93. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai.

94. Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā.

95. Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 10, Jūrmalā, daļas iznomāšanu (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jomas ielā 10, Jūrmalā, daļas iznomāšanu.

96. Par zemesgabala Bažciems 0704, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Bažciems 0704, Jūrmalā, daļas nomu.

97. Par zemesgabala Bražciems 0301, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Bražciems 0301, Jūrmalā, daļas nomu.

98. Par zemesgabala Lauku ielā 5, Jūrmalā, 2/5 domājamo daļu nomu (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Lauku ielā 5, Jūrmalā, 2/5 domājamo daļu nomu.

99. Par zemesgabala Vikingu ielā 40A, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 40A, Jūrmalā, daļas nomu.

100. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 110, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 110, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

101. Par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748 (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748.

102. Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu namu aģentūra” (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu namu aģentūra”.

103. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Kausiniece, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā.

Sēde slēgta plkst.12.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 24.novembrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 26.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF