Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 477

protokols Nr. 15, 9. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2011.gada 17.jūnija spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 29.jūnijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 50,40 EUR (LVL 35,42) apmērā, tai skaitā pamatparāds 44,75 EUR (LVL 31,45) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 17.jūnijam 5,65 EUR (LVL 3,97).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 11.maija lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2012.gada 19.martā, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 30,00 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 1,47 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 11,62 EUR apmērā un maksājumi par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 16,91 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.jūnija kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2012.gada 16.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-33824 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratorei Failai Abbasovai, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 20,33 (28,93 EUR) apmērā par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2012.gada 16.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-33822 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratorei Failai Abbasovai, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 5,97 (8,49 EUR) apmērā par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 20.februāra spriedumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2012.gada 1.februāra izsoles akts Nr.DO3/2011 par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2012.gada 20.februārī.

2012.gada 22.marta maksāšanas paziņojums Nr.12-34920 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu 10,12 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 5,53 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 29.februārim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 4,59 EUR par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2012.gada 22.marta maksāšanas paziņojums Nr.12-34919 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu 2,98 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 1,63 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 29.februārim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 1,35 EUR par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama pilsētas 2014.gada 1.jūlija lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.jūnija kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 37,29 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 20.oktobri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 50,39 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 37,29 EUR, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 13,10 EUR, tajā skaitā pamatparāds 7,16 EUR un nokavējuma nauda 5,94 EUR par zemi un ēku Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2014.gada 1.jūlija lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese 37,29 EUR apmērā, tai skaitā:

1.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 18,65 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 14,81 EUR (par laika periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 17.jūnijam 3,84 EUR;

1.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 18,64 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 16,85 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 17.jūnijam 1,79 EUR.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2012.gada 22.marta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-34920 un Nr.12-34919, par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 13,10 EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāds 7,16 EUR un nokavējuma nauda 5,94 EUR par zemi un ēku Adrese, tai skaitā:

2.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 2,98 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 1,63 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 29.februārim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 1,35 EUR;

2.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 10,12 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 5,53 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 29.februārim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 4,59 EUR.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF