Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 479

protokols Nr. 15, 11. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 21.septembra spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 4.oktobrī kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgā Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 30,21 EUR (LVL 21,23) apmērā, tai skaitā pamatparāds 28,57 EUR (LVL 20,08) un nokavējuma nauda līdz 2012.gada 21.septembrim 1,64 EUR (LVL 1,15).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 12.jūlija lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņa saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2013.gada 22.maijā, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds veicis maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 22,66 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 0,26 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 1,94 EUR apmērā un maksājumi par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 20,46 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 4.oktobra kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2013.gada 18.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-33816 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Ivetai Gedus, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam LVL 21,66 (30,82 EUR) apmērā par īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 21.marta spriedumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2013.gada 19.februāra izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2013.gada 3.aprīlī.

2013.gada 10.aprīļa maksāšanas paziņojums Nr.13-36404 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas ir izpildīts par kopējo summu LVL 14,38 (20,46 EUR) apmērā, tai skaitā pamatparāds LVL 13,87 (19,74 EUR) par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.aprīlim un nokavējuma nauda LVL 0,51 (0,72 EUR) par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2015.gada 1.oktobra lēmumu lietā --- tika izbeigts maksātnespējīgā Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 4.oktobra kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 28,00 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 20.oktobri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 28,00 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 28,00 EUR. Kārtējie nodokļu maksājumi ir nomaksāti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2015.gada 1.oktobra lēmumu lietā --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Adrese, par kopējo summu 28,00 EUR apmērā, tai skaitā pamatparādu 26,37 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu uz 2012.gada 21.septembri 1,63 EUR.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF