Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 484

protokols Nr. 15, 19. punkts

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306
„Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna
2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmuma Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam šādu grozījumu:

aizstāt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam 4.sadaļu „Realizējamo projektu saraksts” ar jaunu Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam 4.sadaļu „Realizējamo projektu saraksts” saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam 4.sadaļas „Realizējamo projektu saraksts” izpildi kontrolē Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF