Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 558

protokols Nr. 18, 2. punkts

Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa
5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”
projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi” 11.punktu un noteikumu pielikumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projektu saraksts” noteikto un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016.gada 24.augusta vēstuli Nr.39-2-60/4760 “Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmajā projektu atlases kārtā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritāti P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virzienu R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība”, aktivitātes Nr.88 “Ūdensapgādes uzlabošana Jūrmalas pilsētā”, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.407 “Par projektu “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta”, Jūrmalas pilsētas domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2016.gada 24.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-32/9) un Finanšu komitejas 2016.gada 24.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas numurs 40003275333) dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” ierobežotās atlases projektu iesniegumu konkursa pirmajā kārtā un akceptēt projekta iesnieguma “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” iesniegšanu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai.

2. Noteikt projekta mērķi - paplašināt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus dažādos Jūrmalas rajonos, atbilstoši plānotajai tīklu shēmai un darbiem, kuras kartogrāfiskais materiāls pievienots 1.pielikumā. Projekta realizācija paredzēta četrās daļās:

2.1. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciemā, saskaņā ar 2016.gada 7.jūlijā noslēgto būvdarbu līgumu;

2.2. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Priedainē – Majoros;

2.3. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Majoros – Krastciemā;

2.4. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Krastciemā – Ķemeros.

Projekta laikā sasniedzamais rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits ir 6980 iedzīvotāji, bet līdz 2018.gada 31.decembrim sasniedzamais projekta starpposma rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits ir ne mazāk kā 524 iedzīvotāji. Projekta pieslēgumu realizācijas plāns pievienots 2.pielikumā.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku līdz 2022.gada 31.janvārim. Projekta plānotais laika grafiks pievienots 3.pielikumā.

4. Paredzēt projekta kopējās izmaksas 47 069 624 EUR (četrdesmit septiņi miljoni sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit četri euro), tai skaitā 7 854 000 (septiņi miljoni astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši euro) pievienotās vērtības nodoklis būvdarbu līgumiem un 315 108 EUR (trīs simti piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņi euro) pievienotās vērtības nodoklis pakalpojumu līgumiem saskaņā ar 4.pielikumu “Projekta investīciju kopsavilkums”.

5. Noteikt projektam nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu 38 900 516 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni deviņi simti tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) (bez pievienotās vērtības nodokļa), atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un šī lēmuma 5.pielikumam “Finansēšanas plāns”, tai skaitā:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 34 400 000 EUR (trīsdesmit četri miljoni četri simti tūkstoši), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 23 980 094 EUR (divdesmit trīs miljoni deviņi simti astoņdesmit tūkstoši deviņdesmit četri euro) (69.71%);

5.1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums ir 10 419 906 EUR (desmit miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti seši euro) (30,29%);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 4 500 516 EUR (četri miljoni pieci simti tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) ūdensapgādes tīklu paplašināšanai un pakalpojumu līgumu realizācijai, kuru pilnā apjomā sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”.

6. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un nomaksu nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” kā projekta neattiecināmās izmaksas.

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” plānoto līdzfinansējumu 14 920 422 EUR (četrpadsmit miljonu deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi euro) nodrošina no saviem līdzekļiem kredīta veidā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem. Kredīta nodrošinājums – Jūrmalas pilsētas domes galvojums līdz 14 920 422 EUR (četrpadsmit miljonu deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi euro), garantējot kredīta atmaksu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

8. Jūrmalas pilsētas domei paredzēt no saviem līdzekļiem segt lēmuma 7.punktā noteiktā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma 14 920 422 EUR (četrpadsmit miljonu deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi euro) kredītiestādes noteiktos procentus apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros kārtējam gadam.

9. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” sagatavot projekta iesniegumu atbilstoši šajā lēmumā noteiktam un līdz 2016.gada 25.novembrim iesniegt Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF, PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF