Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr.18

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Boriss Doņņikovs, Iveta Blaua, Rita Sproģe

Nepiedalās deputāti:

Juris Visockis, Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

00Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Projektu ieviešanas nodaļas vecākā projektu vadītāja

Karina Palkova

Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā

Irina Medvedeva

Jūrmalas sporta servisa centra

Edvīns Krūms

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Jūrmalas sporta servisa centra vecākā referente

Agnese Lāce-Tukiša

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

SIA „Jūrmalas ūdens” projekta ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Piedalās:

SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

5.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm

6.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu

7.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus - uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu

8.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu

9.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums

10.

Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā

11.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ projekta „IN!” noslēgumu

12.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

13.

Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā

14.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 „Pumpuru vidusskolas nolikums”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

17.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

18.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

19.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem

20.

Konkursa “Gada balva sportā” nolikums

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

22.

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

23.

Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā

24.

Par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli un uzsākt administratīvo lietvedību

25.

Par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, un Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

30.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

32.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-320, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā

36.

Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 8, Jūrmalā

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu

40.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 66, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 20, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 81A, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 33, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 27, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 41, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95A, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līču ielā 2, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 15, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 15, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 43, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 19, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 28, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 26, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 8.līnija 1, Jūrmalā

66.

Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu

67.

Par zemesgabala Jaunā ielā 66/70, Jūrmalā, daļas nomu

68.

Par zemesgabala Talsu šosejā 0515, Jūrmalā, daļas nomu

69.

Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas nomu

70.

Par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu

71.

Saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”

72.

Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu, atsavināšanu

73.

Par apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 214/10000 domājamo daļu, atsavināšanu

74.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602, Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

75.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

76.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

77.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

78.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

79.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

80.

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā

· Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, B.Doņņikovs, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tiek apstiprināta.

2.

Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā

3.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

7.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm

8.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu

9.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus - uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu

10.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu

11.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums

12.

Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā

13.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ projekta „IN!” noslēgumu

14.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

15.

Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā

16.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēgumu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 „Pumpuru vidusskolas nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

19.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

20.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

21.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem

22.

Konkursa “Gada balva sportā” nolikums

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

24.

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

25.

Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā

26.

Par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli un uzsākt administratīvo lietvedību

27.

Par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību

28.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, un Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

32.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-320, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā

38.

Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 8, Jūrmalā

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu

42.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā

43.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

46.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

47.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 66, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 20, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 81A, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 33, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 27, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 41, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95A, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līču ielā 2, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 15, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 15, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 43, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 19, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 28, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 26, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 8.līnija 1, Jūrmalā

68.

Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu

69.

Par zemesgabala Jaunā ielā 66/70, Jūrmalā, daļas nomu

70.

Par zemesgabala Talsu šosejā 0515, Jūrmalā, daļas nomu

71.

Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas nomu

72.

Par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu

73.

Saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”

74.

Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu, atsavināšanu

75.

Par apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 214/10000 domājamo daļu, atsavināšanu

76.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602, Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

77.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

78.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

79.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

80.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

81.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

82.

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Izsakās:

I.Blaua jautā izpilddirektoram, vai tiek domāts par to, kā iedzīvotājiem atvieglot pieslēgšanās iespējas izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem?

A.Grants atbild, ka šobrīd ir atvieglota saskaņošanas kārtība un ir nodrošināta maksimāla iespēja pieslēguma projektu realizēt. Savukārt, lai tam nodrošinātu finansiālu atbalstu, ir nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus un jāparedz līdzekļi pašvaldības budžetā.

L.Loskutova uzskata, ka 15 miljoni ir ļoti liela slodze PSIA „Jūrmalas ūdens” un tas varētu radīt uzņēmumam zaudējumus, savukārt no zaudējumiem varētu rasties citas sekas, kā piemēram, tarifa paaugstināšana, uzņēmuma maksātnespēja un risks nesaņemt finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem šim projektam. Uzskata, PSIA „Jūrmalas ūdens” ar šādu kredītslodzi nevar salīdzināt ar citām kapitālsabiedrībām, jo tiek realizēts gan apjoma ziņā, gan finansiāli liels projekts, un PSIA „Jūrmalas ūdens” nebūs spējīga atmaksāt uzņemtās kredītsaistības, pat piesaistot jaunus klientus. Uzskata, ka deputātiem šodien nav pamata mainīt 2015.gada lēmumu, tāpēc aicina deputātus balsojumā par šo lēmumprojektu atturēties.

G.Truksnis izsakās, ka sagatavotais lēmumprojekts ir vairāk vērsts uz to, ka turpmāk kapitālsabiedrībām pašām, savu iespēju robežās, ir jāuzņemas kredītsaistības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā.

3. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums (nolikums Nr.53)

Ziņotājs:

A.Lāce-Tukiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikumu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka papildu sagatavotajam saistošo noteikumu projektam un papildinājumiem, ir priekšlikums atbalstīt Būvniecības projektu vadības nodaļas lūgumu paredzēt finansējumu dzīvokļu remontiem 3000 EUR apmērā:

klasifikācijas kods 2411 – 600 EUR;

klasifikācijas kods 5250 – 2400 EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

7. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm.

8. Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu (lēmums Nr.561)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu.

9. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus - uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus - uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu.

10. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu.

11. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (nolikums Nr.54)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto, ir nepieciešams precizēt nolikuma projekta 61.punktu un pielikumā esošās vienošanās 2.9.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„61. Projekta īstenošanas laikā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujams un attiecināms finansējuma izlietojuma pieaugums Projekta „Budžeta izmaksu veidlapa” vai „Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa” norādītajās izmaksu pozīcijās katrā no tām ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar Starpposma atskaites vai Atskaites apstiprināšanu, kuru saskaņo Darba grupas vadītājs, paraksta Iesniedzēja un Domes paraksttiesīgā persona.

2.9. Izmaiņas, kas skar finansējuma izlietojuma samazinājumu Budžeta veidlapā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujamas bez ierobežojuma, savukārt izmaiņas, kas skar finansējuma izlietojuma pieaugumu ir pieļaujamas 10% (desmit procentu) robežās katrā no izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot Vienošanās 2.1.1.punktā noteikto Domes līdzfinansējuma summu. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas, Pusēm parakstot Starpposma atskaiti vai Atskaiti”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikumu.

12. Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

K.Palkova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā.

13. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ projekta „IN!” noslēgumu (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ projekta „IN!” noslēgumu.

14. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

15. Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā.

16. Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēgumu (lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēgumu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 „Pumpuru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.55)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 „Pumpuru vidusskolas nolikums”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (nolikums Nr.56)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

19. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

E.Krūms ziņo, ka ir priekšlikums lēmuma projektā pielikumā svītrot 3.punktu „Slidu asināšana”, jo šāds pakalpojums turpmāk netiks sniegts.

Izsakās:

I.Kausiniece izsaka priekšlikumu lēmumprojekta pielikumā atsauci:  „**virs 8 stundām nedēļā –atlaide 20%” aizstāt ar atsauci šādā redakcijā: „** Sabiedriskā labuma statusa organizācijas, kuru pārstāvji piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās- atlaide 20%”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem.

20. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

E.Krūms

Izsakās:

I.Kausiniece izsaka priekšlikumu arī šī lēmumprojekta pielikumā atsauci:  „**virs 8 stundām nedēļā –atlaide 20%” aizstāt ar atsauci šādā redakcijā: „** Sabiedriskā labuma statusa organizācijas, kuru pārstāvji piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās- atlaide 20%”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālajām izmaiņām („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem.

21. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

E.Krūms

Izsakās:

I.Kausiniece izsaka priekšlikumu arī šī lēmumprojekta pielikumā atsauci:  „**virs 8 stundām nedēļā –atlaide 20%” aizstāt ar atsauci šādā redakcijā: „** Sabiedriskā labuma statusa organizācijas, kuru pārstāvji piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās- atlaide 20%”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālajām izmaiņām („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem.

22. Konkursa “Gada balva sportā” nolikums (nolikums Nr.57)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt konkursa „Gada balva sportā” nolikums.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.58)

Ziņotājs:

I.Medvedeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

24. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.59)

Ziņotājs:

A.Miltiņa ziņo, ka nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas nolikuma projekta 44.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„44. Projekta finansējuma izlietojuma pieaugums bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Projekta finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts” un attiecīgi nolikuma pielikumos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālajām izmaiņām („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikumu.

25. Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā.

26. Par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli un uzsākt administratīvo lietvedību (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli un uzsākt administratīvo lietvedību.

27. Par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību.

28. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.575)

29. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.576)

30. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, un Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.577)

31. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.578)

32. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.579)

33. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.580)

34. Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.581)

35. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-320, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.582)

36. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.583)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, un Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

5. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

7. Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-320, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

9. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

37. Par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā (lēmums Nr.584)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā.

38. Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.585)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Ezeru ielā 8, Jūrmalā.

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.586)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

40. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā” (lēmums Nr.587)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”.

41. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu (lēmums Nr.588)

42. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu.

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā.

43. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā (lēmums Nr.590)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā.

44. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.591)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

45. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.592)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu.

46. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.593)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

47. Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.594)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu.

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.595)

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.596)

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.597)

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.598)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā (lēmums Nr.599)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.600)

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 81A, Jūrmalā (lēmums Nr.601)

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.602)

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.603)

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.604)

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.605)

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95A, Jūrmalā (lēmums Nr.606)

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līču ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.607)

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 15, Jūrmalā (lēmums Nr.608)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 15, Jūrmalā (lēmums NNr.609)

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 43, Jūrmalā (lēmums Nr.610)

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 19, Jūrmalā (lēmums lēmums Nr.611)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 28, Jūrmalā (lēmums lēmums Nr.612)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 26, Jūrmalā (lēmums lēmums Nr.613)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 8.līnija 1, Jūrmalā (lēmums lēmums Nr.614)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 66, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 20, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 81A, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 33, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 27, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 41, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95A, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līču ielā 2, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 15, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 15, Jūrmalā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 43, Jūrmalā.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 19, Jūrmalā.

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 28, Jūrmalā.

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 26, Jūrmalā.

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 8.līnija 1, Jūrmalā.

68. Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums lēmums Nr.615)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu.

69. Par zemesgabala Jaunā ielā 66/70, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums lēmums Nr.616)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jaunā ielā 66/70, Jūrmalā, daļas nomu.

70. Par zemesgabala Talsu šosejā 0515, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums lēmums Nr.617)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 0515, Jūrmalā, daļas nomu.

71. Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums lēmums Nr.618)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas nomu.

72. Par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu (lēmums lēmums Nr.619)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu.

73. Saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”.

74. Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu, atsavināšanu (lēmums Nr.620)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

I.Blaua vērš uzmanību, ka lēmumprojektā ir nepieciešams kļūdas labojums personas uzvārdā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, ,M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu, atsavināšanu.

75. Par apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 214/10000 domājamo daļu, atsavināšanu (lēmums Nr.621)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 214/10000 domājamo daļu, atsavināšanu.

76. Par neapdzīvojamo telpu Nr.602, Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.622)

77. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.623)

78. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.624)

79. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.625)

80. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.626)

81. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.627)

82. Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.628)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par neapdzīvojamo telpu Nr.602, Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.

7. Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.00

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 16.decembrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 1.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF