Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 48.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 560

protokols Nr. 18, 7. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana
tūrismā” 2017.gada aktivitātēm

Ievērojot 2016.gada 24.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr.SKV-TL-2016/10, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P1.9. “ Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” rīcības virziens R1.9.1. “Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” aktivitāte Nr.55 “Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšana nozares speciālistu vidē”, kā arī Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam rīcības plāna uzdevumu Nr.3 “Veselības kūrorta tēla mērķtiecīga veidošana rietumvalstīs un turpmāka popularizēšana Baltijā un Eiropā”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu Nr.3. “Pilsētas tēla mērķtiecīga veidošana Rietumos un turpmāka pilnveidošana Baltijā un Austrumos”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.313 “Par līdzdalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanā”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.oktobra Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/7, 2016.gada 24.novembra Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot tūrismu veicinošas aktivitātes 2017.gadā, piedaloties indikatīvi 11 ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta 2017.gada aktivitāšu mērķi - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt 2017.gada Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt Projekta 2017.gada aktivitāšu ieguvumu – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

4. Noteikt Projekta 2017.gada aktivitāšu īstenošanas laiku no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 31.decembrim.

5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 2017.gada aktivitātēm 33 979,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā, saskaņā ar pielikumu “Projekta finansēšanas plāns 2017.gada aktivitātēm”, tai skaitā:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu summu 12 650,00 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā, no tās:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 80% jeb 10 120,00 EUR (desmit tūkstoši viens simts divdesmit euro un 00 centi) apmērā;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 20% jeb 2 530,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā.

5.2. Partneru prognozējamais līdzfinansējums, kas nepieciešams tūrisma piedāvājuma klāsta dažādošanai, 11 400,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Neizlietotā līdzfinansējuma daļa tiek pārskaitīta partneriem atpakaļ pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

5.3. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, ir 9 929,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā.

Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 48.lēmumu

6. Uzdot Projekta 2017.gada aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 3 520,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta un 2 280,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā segt no 2017.gada budžeta. Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 48.lēmumu

7. Pieņemt zināšanai, ka Projekta 2017.gada aktivitātes ieviešanu īsteno Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa.

8. Projekta norises gaitu uzdot pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.560

(protokols Nr.18, 7.punkts)

Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 48.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns 2017.gada aktivitātēm

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa

Reģistrācijas numurs

90000056357

Projekta nosaukums

“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR):

Projekta finansējums 2017.gada aktivitātēm, saskaņā ar lēmuma 6.punktu (EUR): 33 979,00 EUR. Pašvaldības attiecināmās izmaksas sastāda 12 650,00 EUR, t.sk. pašvaldības ERAF finansējums 10 120,00 EUR (80% no pašvaldības attiecināmajiem izdevumiem), pašvaldības līdzfinansējums 2 530,00 EUR, partneru prognozējamais līdzfinansējums 11 400,00 EUR. Pašvaldības neattiecināmās izmaksas sastāda 9 929,00 EUR. Projekta īstenošanai ir nepieciešams Pašvaldības priekšfinansējums 5 800,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016.

2017.

2018.

KOPĀ

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

10 040

11 734

7 771

9 169

7 753

29 739

39 779

Atlikums gada/ceturkšņa sākumā, t.sk.

0

0

5 208

1 480

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

no ES fonda

5 208

1 480

0

no partneriem

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

3 520

1 688

592

0

0

2 280

5 800

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

880

422

148

1 080

0

1 650

2 530

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

40

5 624

1 823

489

1 953

9 889

9 929

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

5 208

592

4 320

10 120

10 120

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.9.9.)

5 600

4 000

1 800

0

5 800

11 400

IZDEVUMI kopā

10 040

11 734

7 771

9 169

7 753

29 739

0

39 779

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai

10 040

11 734

2 563

7 689

1 953

23 939

0

33 979

Finansējuma atmaksa partneriem

0

0

0

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

5 208

1 480

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

5 208

1 480

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

5 800

5 800


Lejupielāde: DOC un PDF