Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 561

protokols Nr. 18, 8. punkts

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta
“Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos
klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.257 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums”, 2015.gada 5.maija Partnerības līgumu Nr. 1.2-16/722 un tā 2016.gada 18.marta grozījumiem Nr.1.2-16/303, kas noslēgts starp sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EKODOMA” un Jūrmalas pilsētas domi par projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” īstenošanu, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2016.gada 14.oktobra vēstuli sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EKODOMA” “Par projekta Nr.2/EEZLV02/14/GS/020 pārskatā Nr.4 apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EKODOMA” 2016.gada 21.oktobra vēstuli Nr.32 “Par projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” (Nr.2/WWZLV02/14/GS/020) noslēguma pārskata apstiprināšanu” (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēta 26.10.2016., Nr. 1.1-37/12063), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” īstenošanu, saskaņā ar pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 83 894,00 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 00 cents) t.sk.:

2.1. EEZ finansējums 71 309,90 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņi euro un 90 centi) jeb 85% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām, kur:

2.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības attiecināmo izmaksu daļa ir 3 844,55 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro un 55 centi);

2.1.2. Pārējo projekta partneru daļa ir 67 465,35 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro un 35 centi);

2.2. Projektu partneru līdzfinansējums 12 584,10 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 10 centi), kur:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 678,45 EUR (seši simti septiņdesmit astoņi euro un 45 centi);

2.2.2. Pārējo projekta partneru līdzfinansējums ir 11 905,65 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti pieci euro un 65 centi).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.561

(protokols Nr.18, 8.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu”

Projekta Nr.

Nr.2/EEZLV02/14/GS/020

Partnerības līguma/vienošanās Nr.

1.2-16/722 un tā grozījumi 1.2-16/303

Programmas nosaukums:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma “Nacionālā klimata politika”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Neliela apjoma grantu shēma “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”

Projekta mērķi

1. Nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti;

2. Paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām – to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

1.aktivitāte

“Projekta vadība”

Projekta administrēšanā iesaistīti pārstāvji no projekta partneru pašvaldībām.

2015.gada 5.maijā noslēgts partnerības līgums starp SIA “EKODOMA” un Jūrmalas pilsētas pašvaldību par projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” īstenošanu. 2016.gada 18.martā grozījumi Nr. 1.2-16/303 2015.gada 5.maija Partnerības līgumā Nr. 1.2-16/722. No Jūrmalas pilsētas domes projekta īstenošanā piesaistīti divi Attīstības pārvaldes speciālisti.

Mērķis ir sasniegts.

2.aktivitāte “ Papildu apmācības materiālu izstrāde”

2.1.apakšaktivitāte “Projekta partneru komentāri par izstrādātajiem apmācību materiāliem”

1. Izstrādāti trūkstošie materiāli par pielāgošanos klimata pārmaiņām.

2. Apkopoti jaunākie pētījumi par pielāgošanās iespējām un risinājumiem, kā arī izstrādāti nepieciešamie apmācības materiāli mērķa auditorijai. Īpaša uzmanība tiks vērsta uz pašvaldībām, jo liela daļa infrastruktūras un teritorijas atrodas to pārziņā.

(9 faktu lapas par klimata pārmaiņām).

Projekta laikā izstrādātas 9 faktu lapas par dažādām tēmām saistībā ar klimata pārmaiņām, kas integrējamas citās mācību programmās valsts, pašvaldību, enerģētikas, rūpniecības, vides aizsardzības, izglītības, zinātnes un citu nozaru darbiniekiem.

Mērķis ir sasniegts.

3.aktivitāte “Jaunu apmācības un sadarbības metožu lietojums noteiktām mērķu grupām

(2. modulis)”

Pašvaldības praktiski apgūs 3 apmācību un sadarbības metodes, kas palīdzēs sasniegt katras pašvaldības enerģētikas rīcības programmā izvirzītos mērķus, tajā pašā laikā gūstot lielāku priekšstatu par to, kā pielāgoties klimata izmaiņām.

Apgūtas un praktiski pielietotas 3 apmācību un sadarbības metodes:

1. Mentorings

2. Līdzvērtīga sadarbība;

3. Ēnošana.

Pēc aktivitātes veikts izvērtējums par pielietotajām metodēm. Papildus tika analizētas dažādas norises pašvaldībā saistībā ar energopārvaldību, enerģētikas rīcības programmu un klimata pārmaiņām.

Mērķis ir sasniegts.

3.1.apakšaktivitāte “Mentorings”

Aktivitātes “Mentorings” ietvaros pie trīs projekta partneriem dosies ekspertu grupa ar diviem pieaicinātiem mentoriem –Liepājas pašvaldības pārstāvi un ekspertu no Norvēģijas, kuri uzklausīs esošo situāciju un sniegs priekšlikumus tā uzlabošanai, tāpat sniegs prezentāciju par saviem sasniegumiem pilsētās.

Jūrmalas pašvaldībā viesojās eksperti no Norvēģijas un Liepājas. Tikšanās laikā tika apspriesta Jūrmalas situācija enerģētikas rīcības programmas izpildē, sniegti priekšlikumi tā uzlabošanā. Papildus tika apspriesta energopārvaldības sistēmas ieviešana Jūrmalas pašvaldībā un šķēršļi tās ieviešanai.

Mērķis ir sasniegts.

3.2.apakšaktivitāte “Līdzvērtīga sadarbība”

Aktivitātes “Līdzvērtīga sadarbība” ietvaros projekta partneriem savā plānošanas reģionā esošajās pilsētās (pēc izvēles)jānodod zināšanas par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām un jāsadarbojas to mazināšanā.

Jūrmalas pašvaldība devās zināšanas nodot Tukuma un Ādažu novadam. Tikšanās laikā tika pārrunātas esošās problēmas saistībā ar pilsētu izstrādātajiem enerģētikas plāniem un esošo situāciju pašvaldībās energopārvaldības jomā. Pašvaldības iepazīstināja ar saviem labajiem piemēriem energopārvaldības jomā.

Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devās uz Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēm, kur konsultēja un informēja par labajiem piemēriem citās pašvaldības un meklēja risinājumus esošajām energoefektivitātes problēmām PII.

Mērķis ir sasniegts.

3.3. aktivitāte

“Ēnošana”

Aktivitātes “Ēnošana” ietvaros pašvaldības viena otru ēnos, t.i., tās viesosies viena pie otras (2–3 dienas), lai redzētu, kā attiecīgajā pašvaldībā tiek ieviesti klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumi, kā arī novērtēs iespējas iegūto zināšanu un pieredzes pārņemšanai savā pašvaldībā. Jūrmalas pašvaldība ēnos Liepāju un Jūrmalas pašvaldību ēnos Salaspils un Saldus pašvaldības.

Jūrmalas pašvaldība devās uz Liepāju, kur Liepājas pilsētas pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas pasākumiem Liepājas pašvaldībā, ēku apsaimniekošanas problēmām un sasniegumiem to siltināšanā un progresu energopārvaldības sistēmas ieviešanā.

Salaspils un Saldus pašvaldība viesojās pie Jūrmalas pašvaldības, kur aktivitātes ietvaros sniedza prezentācijas par esošo energopārvaldības sistēmu pašvaldībās, meklēja risinājumus problēmām, kas liedz to veiksmīgi un ātri ieviest.

Mērķis ir sasniegts.

3.4. aktivitāte

“Izvērtējums par pielietotajām metodēm”

Pašvaldības piedalīsies diskusijā par apmācību un sadarbības metodēm un sniegs savu vērtējumu par to izmantošanu.

Pašvaldības piedalījās diskusijā, kurā tika apspriesta apmācību un sadarbības metodes, izvērtētas labākās un vieglāk darbā pielietojamās metodes.

Mērķis ir sasniegts.

4.aktivitāte

“Mācību materiāla (mācību grāmatas) izveide”

Koncentrēta informācija par tēmu tiks apkopota mācību materiālā (grāmatā), kas kalpos īpaši energopārvaldniekiem kā rokasgrāmata un vadlīnijas ikdienas darbā. Grāmatas drukātā versija būs pieejama kā mācību līdzeklis gan mērķa grupām, gan arī citiem interesentiem.

Izstrādāta viena grāmata “Energopārvaldnieka ceļvedis“ (autori: Marika Rošā, Ilze Dzene, Aiga Barisa).

Pašvaldību speciālisti piedalījās grāmatas satura komentēšanā un precizēšanā. Grāmatā koncentrētā veidā, viegli un uztverami ir aprakstīta energoplānošana un energopārvaldība pašvaldībā, energopārvaldnieka nozīme un tā pienākumi pašvaldībā.

Jūrmalas pašvaldība grāmatas nodos Jūrmalas centrālai bibliotēkai.

Mērķis ir sasniegts.

5.aktivitāte “Noslēguma konference”

Plašākai publikai pieejama informācija par projektā īstenotajām aktivitātēm, sasniegumiem, veiksmes stāstiem, kā arī par ieteikumiem, kas būtu jāņem vērā nākotnē, organizējot un piemērojot šāda veida pasākumus.

Konferencē pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pašvaldība, iepazīstināja ar savu energopārvaldību pašvaldībā, noteiktajiem mērķiem un veicamajiem darbiem nākotnē. Otrajā daļā starp iesaistītajām pusēm un konferences apmeklētajiem notika diskusija par projekta apmācību metodēm.

Mērķis ir sasniegts.

6.aktivitāte

“Publicitāte”

Informācija par projektā īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem ir pieejama jebkuram interesentam gan projekta mājas lapā, gan publiskajā mediju telpā, kā arī drukātajos materiālos.

Izveidoti informatīvie materiāli par projektu, tā gaitu un rezultātiem, kas publicēti projekta mājaslapā www.energoplanosana.lv un drukātajos izdales materiālos

Mērķis ir sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā, pamatojoties uz Valsts reģionālas attīstības aģentūras vēstuli, ir veikti vienošanās grozījumi, pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 2016.gada 7.jūlijam. 2016.gada 18.martā veikti grozījumi Nr.1.2-16/303 2015.gada 5.maija Partnerības līgumā Nr. 1.2-16/722. starp SIA “EKODOMA un Jūrmalas pilsētas pašvaldību par projekta "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” īstenošanu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu un nomainot projekta īstenošanai piesaistītos speciālistus, pamatojoties uz darba attiecību pārtraukšanu ar iepriekš piesaistīto speciālistu.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.04.2015-30.04.2016

05.05.2015-07.07.2016

Atbilstoši 2015.gada 5.maija Jūrmalas pilsētas domes partnerības līgumam Nr.1.2-16/722 un tā 2016.gada 18.marta partnerības līguma grozījumiem Nr. 1.2-16/303.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes nosau­kums

Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem

projekta

īstenošanas pirmais

gads (2015)

projekta īstenošanas otrais

gads

(2016)

1

2

3

4

1

2

3

4

 1. Projektu vadība

x

x

x

x

x

x

 1. Papildus apmācības materiālu izstrāde

x

x

x

x

2.1. Projekta partneru komentāri par izstrādātajiem apmācību materiāliem

x

x

x

x

 1. Jaunu apmācības un sadarbības metožu lietojums noteiktām mērķu grupām (2 modulis)

x

x

x

x

x

3.1. Mentorings

x

3.2. Līdzvērtīga sadarbība

x

3.3. Ēnošana

x

3.4. Izvērtējums par pielietotajām metodēm

x

x

x

 1. Mācību materiāla (mācību grāmatas) izveide

x

x

 1. Noslēguma konference

x

 1. Publicitāte

x

x

x

x

x

x

Projekta laika grafikā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā, pamatojoties uz Valsts reģionālas attīstības aģentūras vēstuli, ir veikti grozījumi projekta īstenošanas laiku pagarinot līdz 2016.gada 7.jūlijam.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes nosau­kums

Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem

projekta

īstenošanas pirmais

gads (2015)

projekta īstenošanas otrais

gads

(2016)

1

2

3

4

1

2

3

4

 1. Projektu vadība

x

x

x

x

x

x

 1. Papildus apmācības materiālu izstrāde

x

x

x

x

2.1. Projekta partneru komentāri par izstrādātajiem apmācību materiāliem

x

x

x

x

 1. Jaunu apmācības un sadarbības metožu lietojums noteiktām mērķu grupām (2 modulis)

x

x

x

x

3.1. Mentorings

x

3.2. Līdzvērtīga sadarbība

x

3.3. Ēnošana

x

3.4. Izvērtējums par pielietotajām metodēm

x

x

x

x

 1. Mācību materiāla (mācību grāmatas) izveide

x

x

 1. Noslēguma konference

x

 1. Publicitāte

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

No 2015.gada 5.maija līdz 2015.gada 1.decembrim projekta administrēšanā piesaistītā kontaktpersona no Jūrmalas pilsētas domes puses - Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas eksperte uzņēmējdarbības un satiksmes plānošanas jautājumos - Anželika Legante.

No 2015.gada 1.decembra līdz projekta īstenošanas noslēgumam 2016.gada 7. jūlijam projekta administrēšanā piesaistītā kontaktpersona no Jūrmalas pilsētas domes puses - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Dace Dūzele.

No 2015.gada 1.decembra līdz projekta īstenošanas noslēgumam 2016.gada 7.jūlijam projekta administrēšanā piesaistītā kontaktpersona no Jūrmalas pilsētas domes puses –Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas eksperte uzņēmējdarbības un satiksmes plānošanas jautājumos Lelde Brača.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi - 1. nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti un 2. paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām – to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām)- ir sasniegti.

Projekta laikā tika organizētas tikšanās ar pieredzējušām pašvaldību pārstāvjiem gan no Latvijas, gan arī Norvēģijas. Jūrmala, kā pašvaldība, kas nesen uzsākusi darbu pie energoefektivitātes paaugstināšanas un energopārvaldības ieviešanas pašvaldībā guva ļoti daudz informācijas par labajiem piemēriem no pieredzējušām pašvaldībām energoefektivitātes jomā, piemēram, Liepājas pašvaldības, kur iegūtās zināšanas un piemēri ir reāli piemērojami arī Jūrmalas pašvaldībā. Kopumā ar Jūrmalas pašvaldības iesaisti tika organizētas 10 tikšanās gan ar pašvaldību pārstāvjiem, gan arī apmeklējot Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes.

Papildus tam tika izstrādāti apmācību materiāli 9 faktu lapas, brošūras un mācību grāmata “Energopārvaldnieka ceļvedis”, kas dod iespēju gan nozares speciālistiem, gan arī citiem interesentiem piekļūt šādai informācijai. Mācību grāmatā ļoti konkrēti un viegli saprotami ir aprakstītas lietas par energopārvaldnieku un energopārvaldības sistēmas ieviešanas pamatnoteikumiem pašvaldībā. Izstrādātie materiāli ir nozīmīgi, jo stājoties spēkā Energoefektivitātes likumam, Latvijas lielākajām pašvaldībām ir jāievieš energopārvaldības sistēma un, lai to veiksmīgi izdarītu ir nepieciešami palīgmateriāli, kas šī projekta ietvaros ir izstrādāti.

Pēc projekta īstenošanas Jūrmalas pašvaldībā ir sācies aktīvs darbs pie Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam izpildes, kā arī ir uzsākts darbs pie energopārvaldības sistēmas izstrādes atbilstoši ISO 50001 standartam.

Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu daļa tika plānota 5 201,00 EUR apmērā, tajā skaitā EEZ finansējums 4 420,85 EUR, bet Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 780,15 EUR. Faktiskās Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera attiecināmās izmaksas sastāda 4 523,00, tajā skaitā EEZ finansējums 3 844, 55 EUR, bet Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 678,45 EUR, tādējādi par 87 izpildot plānoto budžetu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa samazinājās proporcionāli izmaiņām sākotnējā projekta īstenošanas posmā.

Priekšlikums.

Turpināt atbalstīt šāda veida apmācību un uz sadarbību vērstu projektu īstenošanu pašvaldībā, jo projekta ietvaros gūtās zināšanas un pieredze veicina :

 1.  Izpratni par klimata pārmaiņām un to mazināšanas iespējām pašvaldībā;
 2. Izpratni par energoefektiviātes pasākumu principu piemērošanu un īstenošanu;
 3. Energopārvaldības nozīmi pašvaldības finanšu resursu plānošanā;
 4. Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam plānoto aktivitāšu izpildi.

Lejupielāde: DOC un PDF