Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 562

protokols Nr. 18, 9. punkts

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta
“Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot
vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas
laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2016.gada 11.oktobra vēstuli Nr.08.6-11/16/1962 “Lēmums par projekta iesnieguma Nr.16-08-FL01-F043.0202-000006 apstiprināšanu”, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.2. “Peldvietu infrastruktūras attīstība” aktivitāti “Pludmales zonas labiekārtošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” projektu “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”, Nr.16-08-FL01-F043.0202-000006 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu izmantojot vides resursus, uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali, nodrošinot apmeklētāju plūsmas optimizēšanu krasta kāpās un sezonalitātes ietekmes samazināšanu jūras pludmales apmeklējumiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – labiekārtotu un izgaismotu izeju uz jūras pludmali izveide Pumpuros (Līgatnes ielas galā), Mellužos (Rožu ielas galā), Vaivaros (Vēju ielas galā), Kauguros (Kapteiņa Zolta ielas galā), Jaunķemeros (Brīzes ielas galā). Radīta infrastruktūra, kas sekmēs teritorijas ekonomisko izaugsmi, veicinās jūras piekrastes teritorijas saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 11.oktobra līdz 2017.gada 29.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, no kurām:

5.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 90 000,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 80% jeb 72 000,00 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.562

(protokols Nr.18, 9.punkts)

Projekta

„Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa

Projekta nosaukums: „Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.600.

Kopējais projekta finansējums, saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu:100 000,00EUR, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 90 000,00EUR un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 10 000,00EUR. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums 72 000,00EUR jeb 80% apmērā no EJZF līdzfinansējuma, kas 2017.gadā finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

20 000

1 787

78 213

72 000

172 000

0

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no EJZF

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 608

70 392

72 000

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

2 000

179

7 821

10 000

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

18 000

72 000

90 000

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzības (21.1.9.0.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

20 000

1 787

78 213

72 000

172 000

0

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

20 000

1 787

78 213

0

100 000

0

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

72 000

72 000

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi F22010000

0

0

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

72 000

72 000

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF