Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 564

protokols Nr. 18, 12. punkts

Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās
atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”” (turpmāk – MK noteikumi) 7. un 8.punktu, kā arī 17.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Nr.187 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, ņemot vērā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/20 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā” izveidotās darba grupas priekšlikumus, un atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona (Reģ.Nr.90002222018) 2015.gada 4.augusta uzaicinājumam Nr.1.1-36/7974, kā arī pamatojoties uz 2015.gada 24.augustā starp Rīgas plānošanas reģionu un Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) noslēgto Nodomu protokolu Nr.1.2-16/1353, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt pašvaldības dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”” projektā „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk - projekts), partnerībā ar finansējuma saņēmēju - projekta vadošo partneri Rīgas plānošanas reģionu (turpmāk – Projekta īstenotājs), ar nosacījumu, ka atbilstoši MK noteikumiem slēdzamajā sadarbības līgumā ar Projekta īstenotāju tiek ietverti šādi nosacījumi:

1.1. sadarbības līguma darbības laikā projekta mērķa grupas personai projekta ietvaros sniegtais atbalsts tiks uzskatīts kā projekta rezultāts un veiktās izmaksas tiks uzskatītas kā attiecināmās;

1.2. deinstitucionalizācijas plāns tā izstrādes procesā apjomā, kas attiecas uz pašvaldību, saskaņojams ar Jūrmalas pilsētas domi kā sadarbības partneri;

1.3. Jūrmalas pilsētas dome līdz reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim, kā sadarbības partneris ir tiesīga pārtraukt Sadarbības līgumu, pārtraukšanas gadījumā neatmaksājot Projekta īstenotājam projekta īstenošanas laikā no Projekta īstenotāja saņemto un ieguldīto finansējumu, kas radies mērķa grupas personām sniedzot sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus;

1.4. projekta maksimālais mērķa grupu personu skaits, kurām projektā būtu jānodrošina sabiedrībā balstīti un ģimeniskai videi pietuvināti sociālie pakalpojumi, kas atbilst Labklājības ministrijas 2016.gada 18.augusta vēstulē Nr. 36-3-0303/1748 norādītajam indikatīvajam personu skaitam:

1.4.1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā - 17 personas;

1.4.2. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā – 34 personas;

1.4.3. ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus - 34 personas;

1.4.4. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes – 58 personas.

2. Ja pašvaldībai, izvērtējot budžeta iespējas un pieejamo infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī pie nosacījuma, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā nav nevienas šī lēmuma 1.3.apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kurai pašvaldība paredz nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, Jūrmalas pilsētas dome, noslēdzot vienošanos ar Projekta īstenotāju, var noteikt mazāku mērķa grupu personu skaitu, kurām projektā būtu jānodrošina sabiedrībā balstītie pakalpojumi.

3. Noteikt projekta mērķi – palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

4. Noteikt projekta ieguvumus:

4.1. attīstīti un pilnveidoti sabiedrībā balstītie pakalpojumi, personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt;

4.2. nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība mērķa grupām;

4.3. divus gadus finansēta sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana sabiedrībā dzīvojošām personām, saņemot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu;

4.4. dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanā, ar mērķi attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā (ieguldījumi infrastruktūrā ir iespējami tikai pēc deinstitucionalizācijas plāna izstrādes).

5. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

6. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera kopējās indikatīvās izmaksas sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanai 914 800,00 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņsimt euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir attiecināmas.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājam un Attīstības pārvaldes vadītājam līdz 2016.gada 30.decembrim koordinēt šī lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu ar Projekta īstenotāju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF