Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 423.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 17.maija 267.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 105.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 59.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 12.janvāra 8.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 639.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 566

protokols Nr. 18, 14. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita
sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Jūrmalas pilsētas dome laika periodā no 2016.gada 26.jūlija līdz 2016.gada 28.oktobrim ir saņēmusi 72 iesniegumus no 13 juridiskajām un 59 privātpersonām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita piešķiršanu 2017.gadam.

Rūpnieciskajai zvejai ar lucīšu murdu pieteikušās 8 privātpersonas un 8 juridiskās personas, pārsniedzot ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piešķirto šī zvejas rīka skaita limitu. Līdz ar to pašpatēriņa zvejai nodalāmi 2 lucīšu murdi saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, kā arī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. un 48. punktu, Pašvaldībai jārīko slēgtā izsole.

Attīstības pārvaldes Vides nodaļa sagatavojusi zvejas rīku skaita sadalījuma priekšlikumu, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pārskatā par zivju nozveju Rīgas jūras līča piekrastē no 2017.gada janvāra līdz 2017.gada 31.augustam sniegtās ziņas par nozvejas efektivitāti, kā arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes informāciju par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

2. Nodalīt pašpatēriņa zvejai 2 lucīšu murdus.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai izstrādāt un iesniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu.

4. Pēc lēmuma 3.punktā minētā nolikuma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai publicēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu publicēt Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.  Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgto izsoli.

6. Apstiprināt Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma un Vienošanās pie Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma paraugu atbilstoši 2.pielikumā pievienotajam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.566

(protokols Nr.18, 14.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 639.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 8.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 59.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 105.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 17.maija 267.lēmumu

N.p.k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2017.gads

Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšu

murds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju āķi

1.

24.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

2.

26.07.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

3.

13.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

4.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

5.

21.10.2015.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

6.

11.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

7.

25.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

8.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

9.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

10.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

11. Atcelts ar domes 2017.gada 14.septebra 423.lēmumu

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

12.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

13. Atcelts ar domes 2017.gada 14.septebra 423.lēmumu

21.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

14. Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 8.lēmumu

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

15.

25.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

16.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

17.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

18.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

19.

14.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

20.

28.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

21.

26.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

22.

12.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

23.

07.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

24.

24.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

100

25. Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 8.lēmumu

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

26.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

100

27.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

100

28.

21.10.2016.

IK "Kukurznīts”

40002150740

Bigauņciems, "Avoti", LV-3118

5

6

6

5

29.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

30.

21.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

31.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

32.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

33. Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 59.lēmumu

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

34.

21.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

35.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

36.

26.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

100

37.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

38. Atcelts ar domes 2017.gada 14.septebra 423.lēmumu

17.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

100

39.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

40.

11.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

41.

05.09.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

42.

21.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

100

43.

24.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

44.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

45.

21.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

46.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

47.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

48.

03.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

49.

10.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

50.

26.07.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

51.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

52.

19.09.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

53.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

54.

10.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

55.

12.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

56.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

57.

11.10.2016.

SIA “Jūraslīča zvejnieki”

40003597827

Jūrmala, Kr.Barona 28, LV-2010

1

58.

17.10.2016.

SIA “Zvīņa RR”

50103534181

Ragaciems, “Kalnbērziņi”, LV-3118

2

4

3

1

59.

20.10.2016.

SIA „Sudraba Stinte”

40103735914

Jūrmala, Lašu 7, LV-2010

6

1

60.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

61.

20.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

62.

26.07.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

63.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

1

64.

10.10.2016.

zv/s “Lapmežciema pagasta zvejnieku saimniecība “Aldis E””

40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas", LV-3118

2

4

4

3

65.

03.10.2016.

zv/s “Jūras līcis”

50001004571

Lapmežciems, "Austrumi", LV-3118

3

5

3

4

300

66.

11.10.2016.

zv/s “Lapmežciema pagasta A.Kļavas zvejnieku saimniecība “Pumpuri””

40001002102

Lapmežciems, "Dzelmes", LV-3118

2

67.

05.10.2016.

zv/s “U.Meiera”

40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20, LV-3118

2

3

3

2

4

68.

13.10.2016.

zv/s “Krūmiņa Saulkrastu zvejnieku saimniecība”

40001010504

Rīga, Marsa Gatve 1-62, LV-1082

2

2

69.

17.10.2016.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieka saimniecība “Grots””

40001013089

Jūrmala, Medņu 97, LV-2008

2

6

6

6

3

70.

14.10.2016.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieku saimniecība “MĀMAS”

40001017057

Jūrmala, Kaugurciema 40, LV-2016

3

2

2

2

1

71.

10.10.2016.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieku saimniecība “MR Strupis””

50001011501

Lapmežciems, Ezera 1, LV-3118

2

2

3

1

72.

06.10.2016.

zv/s „Jūrmalas J.Štāla zvejnieku saimniecība “Pikša””

40001011641

Jūrmala, Raiņa 77-72, LV-2011

5

4

12

73. Papildināts ar domes 2016.gada 16.decembra 639.lēmumu

74. Papildināts ar domes 2017.gada 12.janvāra 8.lēmumu

75. Papildināts ar domes 2017.gada 12.janvāra 8.lēmumu

76. Papildināts ar domes 2017.gada 16.februāra 59.lēmumu

77. Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 105.lēmumu

78. Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 105.lēmumu

79. Papildināts ar domes 2017.gada 17.maija 267.lēmumu

80. Papildināts ar domes 2017.gada 14.septembra 423.lēmumu

81. Papildināts ar domes 2017.gada 14.septembra 423.lēmumu

82. Papildināts ar domes 2017.gada 14.septembra 423.lēmumu

Piešķirts

88

83

28

38

7

11

900

Limits 2017.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2017.gada limita atlikums

17

2

2

2

11

4

3002.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.566

(protokols Nr.18, 14.punkts)

Rūpnieciskās zvejas tiesību

nomas līgums Nr._________________________

Jūrmala  201__.gada .__________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 19.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/458 “Par pilnvarojumu parakstīt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus” rīkojas Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs Jānis Artemjevs (turpmāk - Iznomātājs), no vienas puses, un

„__________________________________”, vienotais reģistrācijas Nr.-_____________________, juridiskā adrese: _______________, LV-_________ (turpmāk - Nomnieks), no otras puses, turpmāk katra atsevišķi vai abas kopā sauktas Puse/es,

pamatojoties uz Zvejniecības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk - MK noteikumi), 201___.gada ______ Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr._______ „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā uz 1 (vienu) gadu rūpnieciskās zvejas tiesības (turpmāk - Zvejas tiesības) Rīgas jūras līča piekrastē, kas dod iespēju izmantot zvejā Līgumam pievienotajā protokolā (sk. pielikumā) noteikto zvejas rīku limitu. Protokols pievienojams Līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

2. Iznomātāja pienākumi

2.1. Iedalīt Nomniekam zvejas rīku skaitu nomas termiņam, pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļaujamo zvejas rīku skaitu.

2.2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemt papildus zvejas rīku skaita limitu.

2.3. Pieļaujamā zvejas rīku skaita samazināšanas gadījumā, ja tas nenotiek Nomnieka vainas dēļ, nodrošināt pret Nomnieku tādu pašu attieksmi kā pret citiem līdzīgiem nomniekiem.

2.4. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto zvejas rīku skaitu, nodrošināt MK noteikumu prasību izpildi.

3. Nomnieka pienākumi

3.1. Izmantojot iznomātās zvejas tiesības, pielietot tikai Līgumam pievienotajā protokolā minēto zvejas rīku skaitu Līgumā noteiktajā ūdenstilpnē, tās daļā, zvejas rajonā vai zvejas vietā.

3.2. Līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos nokārtot zvejas tiesību nomas maksājumus.

3.3. Nesākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.

3.4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas noteikumiem.

3.5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt normatīvajos un tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz zvejniecību, kuģošanas drošību, vides aizsardzību, tauvas joslas izmantošanu, kā arī ievērot citus normatīvos un tiesību aktus, kuri saistoši zvejas tiesību nomniekam.

3.6. Novērst un atlīdzināt ar savu darbību videi vai citām personām nodarītos zaudējumus.

3.7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām.

3.8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem pēc viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus.

3.9. Ievērojot ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzības vajadzības un vietējos sociāli- ekonomiskos apstākļus, pēc Iznomātāja un Nomnieka vienošanās Nomnieks apņemas peldsezonas laikā neizvietot zvejas rīkus ar bojām atzīmētajās peldvietās.

4. Nomas maksa

4.1. Neatkarīgi no Līguma termiņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa tiek noteikta uz gadu, pamatojoties uz Līgumam pievienotajā protokolā noteikto zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas rajonu.

4.2. Nomas maksas apmērs tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību nomas maksas apmēru.

4.3. Nomnieks, kuram ir iedalīts zvejas rīku limits, iznomātās zvejas tiesības var sākt izmantot tikai pēc nomas maksājumu veikšanas pilnā apmērā par attiecīgo gadu un zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.

4.4. Nomas maksājumi jāveic ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pēc Līguma stāšanās spēkā vai protokola parakstīšanas un pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.

4.5. Ja Nomnieks nenomaksā nomas maksu par zvejas tiesību nomu Līgumā noteiktajā kārtībā, tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,5% apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu.

4.6. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam MK noteikumu 64.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos tiek samazināts zvejas rīku skaits, nomas maksa netiek pārrēķināta.

4.7. Ja attiecīgā gada laikā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts izmantojamo zvejas rīku skaits, nomas maksājumi tiek veikti 10 (desmit) dienu laikā pēc papildlimita noformēšanas ar protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Maksājumi tiek atrunāti papildu protokolā un ir jāveic pirms zvejas papildlimita licences saņemšanas.

5. Līguma darbības laiks

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 201___.gada 31.decembrim vai citā Līgumā noteiktā kārtībā.

5.2. Pusēm vienojoties MK noteikumos noteiktajos gadījumos, Līguma darbību var apturēt.

5.3. Līguma darbības apturēšana nemaina Līguma 5.1.punktā noteikto Līguma darbības termiņu.

6. Līguma darbības izbeigšanās

6.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas rakstiskas vienošanās.

6.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tam radies pārmērīgs zaudējums. Pusei, kura atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas jāpierāda.

6.3. Iznomātājs vienpusēji var prasīt Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

6.3.1.  Nomnieks nepilda Līguma noteikumus;

6.3.2.  Nomnieks pārkāpj zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvos aktus;

6.3.3. Nomnieks nodevis savas zvejas tiesības trešajām personām;

6.3.4. Nomnieks 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās nav sācis Līgumā noteikto iznomāto zvejas tiesību reālu izmantošanu;

6.3.5. Nomnieks ilgāk par 1 (vienu) mēnesi kavē nomas maksas maksājumus un nesamaksā tos 2 (divu) nedēļu laikā pēc Iznomātāja atgādinājuma saņemšanas;

6.3.6. vides aizsardzības institūcijas slēdziens vai uz zinātnisku rekomendāciju pamata pieņemtie valsts vides institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi pārtrauc vai ierobežo zveju attiecīgā vietā, kas padara neiespējamu Līguma izpildi.

6.4. Nomnieks var prasīt Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

6.4.1. Iznomātājs nepilda Līguma noteikumus;

6.4.2. Iznomātājs pats vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt pilnībā to labumu, kuru var dot Līgums.

6.5.  Līguma pārtraukšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Zvejniecības likuma 8.pantu.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

7.2. Pie šādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieder stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar jauniem normatīviem aktiem pamatota varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā.

7.3. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski paziņo otrai Pusei. Ziņojumā norāda, kādā laika posmā pēc viņa domām ir paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta valsts izpildinstitūcija un kura satur minēto darbības apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts, vai iesniegts ar nokavēšanos, vainīgais kompensē radušos zaudējumus.

7.4. Ja Līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ tiek aizkavēta vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, abām Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma darbības gaitā vai atsevišķu Līgumu nosacījumu izpratnē, Iznomātājs un Nomnieks risina sarunu ceļā, sastādot attiecīgu sarunu protokolu.

8.2. Ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Citi noteikumi

9.1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.

9.2. Ja Nomnieks Līguma darbības laikā godprātīgi pilda Līguma saistības, Iznomātājs dod viņam priekšroku jauna Līguma noslēgšanai vai Līguma darbības pagarināšanai uz jaunu periodu.

9.3. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

9.4. Ja kāds no Līguma nosacījumiem ir pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma saistību izpildei piemēro spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu.

9.5. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz Līgumā un tā pielikumos noteikto savstarpējo saistību saturu un to izpildi, izņemot informāciju, kuras sniegšana paredzētas normatīvajos aktos.

9.6. Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, otrs - pie Nomnieka.

9.7. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lappusēm, un tam pievienots Protokols Nr.1 par zvejas rīku limitu un nomas maksu 201__.gadā uz 1 (vienas) lappuses.

10. Pušu rekvizīti:

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV51PARX0002484575117

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

________________________

Jānis Artemjevs

Nomnieks

______________

______________

______________

______________

______________

______________

____________________________

______________


Protokols Nr.1 par zvejas rīku limitu un nomas maksu 201_____.gadā

pie Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.____________,

noslēgts 201__.gada __._________ Jūrmalā, starp Jūrmalas pilsētas domi

un

___________________________________

Nomnieks, realizējot Līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas rīku limitu Rīgas jūras līča piekrastē un kārto nomas maksājumus šādā apmērā:

Nr.

p.k.

Limita

piešķiršanas datums

Zvejas rīks

Limita apjoms (gab.)

Nomas maksa par 1 vien.

(EUR)

Kopējā maksa (EUR)

Maksājuma datums

1.

.201__.

2.

.201__.

KOPĀ

Pušu rekvizīti:

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV51PARX0002484575117

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

________________________

Jānis Artemjevs

Nomnieks

______________

______________

______________

______________

______________

______________

____________________________

______________


VIENOŠANĀS Nr._______________

pie 201 __ .gada __.________________

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. _______________

Jūrmalā 201__. gada ___.______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk - Iznomātājs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 19.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/458 “Par pilnvarojumu parakstīt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus” rīkojas Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs Jānis Artemjevs, no vienas puses, un

______________________ , vienotais reģistrācijas Nr. ____________ (turpmāk - Nomnieks), kuras vārdā rīkojas tās īpašnieks _____________ , no otras puses,

pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 201 __ .gada __.____________ lēmumu Nr. ____ „Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 201 __ .gada __._________ lēmuma Nr. ____ „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā”, ievērojot 201 _ .gada __._________ starp Iznomātāju un Nomnieku noslēgtā Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. _________ (turpmāk- Līgums) ____ . punktu, vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:

1. Līgumam pievienot Protokolu Nr.2 par piešķirto zvejas rīku limitu (pielikums) 201 __ .gadā.

2. Nomas maksājumi par zvejas rīku limita apjomu izmantošanu jāveic ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc šīs vienošanās spēkā stāšanās.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Šai vienošanās ir pievienots pielikums ”Protokols Nr.2 par piešķirto zvejas rīku limitu un nomas maksu 201 __ .gadā”, kas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

5. Šī vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens tiek nodots Iznomātājam, otrs- Nomniekam.

  1. Pušu rekvizīti:

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV51PARX0002484575117

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

________________________

Jānis Artemjevs

Nomnieks

______________

______________

______________

______________

______________

______________

____________________________

______________


Pielikums

201_.gada ___.__________ Vienošanās Nr.______________

pie 201 __ .gada __._________ Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. _____________

Protokols Nr.2 par zvejas rīku limitu un nomas maksu 201__.gadā

pie Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. ____________ ,

noslēgts 201 __ .gada __._________ Jūrmalā, starp Jūrmalas pilsētas domi

un

___________________________________

Ar Jūrmalas pilsētas domes 201 __ .gada __.____________ lēmumu Nr. ____ „Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 201 __ .gada __._________ lēmuma Nr. ____ „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā” Nomnieks, realizējot Līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas rīku limitu Rīgas jūras līcī un veic nomas maksājumu šādā apmērā:

Nr.

p.k.

Limita

piešķiršanas datums

Zvejas rīks

Limita apjoms (gab.)

Nomas maksa par 1 vien.

(EUR)

Nomas maksa par limitu (EUR)

Kopējā maksa (EUR)

Maksājuma datums

Pušu rekvizīti:

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV51PARX0002484575117

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

________________________

Jānis Artemjevs

Nomnieks

______________

______________

______________

______________

______________

______________

____________________________

______________


Lejupielāde: DOC un PDF