Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 567

protokols Nr. 18, 15. punkts

Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu”
1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā

Darbības projekta “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējas izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.670 “ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – projekts) 23.1.apakšpunktā noteiktajam, pašvaldība dalībai projektā nominē tās padotībā esošās ne vairāk kā trīs vispārējās izglītības iestādes.

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde informēja visas Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes par iespēju piedalīties projektā. Pēc pieteikuma anketu saņemšanas no četrām izglītības iestādēm, izvērtējot pieteikuma anketu atbilstību projektā noteiktajiem kritērijiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.670 pielikumu “Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācijā iesaistāmo vispārējās izglītības iestāžu atlases kārtība un kritēriji” par atbilstošākajām izglītības iestādēm tika izvirzītas trīs izglītības iestādes – Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Pumpuru vidusskola.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.670 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – projekts) 23.1.apakšpunktu un Izglītības un kultūras jautājuma komitejas 2016.gada 17.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-34/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācijā iesaistāmo vispārējās izglītības iestāžu atlasei nominēt šādas Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas izglītības iestādes:

1. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola;

2. Jūrmalas Valsts ģimnāzija;

3. Pumpuru vidusskola.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF