Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 593

protokols Nr. 18, 46. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102
“Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943
„Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19”
atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19”
atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
un darba uzdevuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 2012.gada 19.oktobrim) un saskaņā a r Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.102 „ Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” (turpmāk – Lēmums Nr.102) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Mellužu prospektā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142235 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, ka detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas un noraidīts iesniegtais attīstības priekšlikums, jo sadalīšanas rezultātā plānotā zemesgabala 16572kv.m platībā apbūves blīvums neatbilst Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK) atļautajam maksimālajam apbūves blīvumam - 20%.

Plānošanas uzdevumā norādītajā termiņā detālplānojums netika iesniegts Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā.

2012.gada 28.aprīlī starp Domi un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Vārds Uzvārds tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.5.3/386 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

2016.gada 30.septembrī Domē ir saņemts detālplānojuma izstrādes ierosinātāja Vārds Uzvārds iesniegums, ar lūgumu atcelt detālplānojuma izstrādi, jo detālplānojuma izstrādes ietvaros nav iespējama zemesgabala sadalīšana.

Ņemot vērā, ka detālplānojuma iesniegšanas termiņš ir beidzies, kā arī izstrādes ierosinātājs vēlas īstenot zemesgabala sadali atbilstoši šobrīd spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mellužu prospektā 19, Jūrmalā, un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2012.gada 28.aprīļa līguma Nr.1.1-16.5.3/386 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, izbeigšanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.593

(protokols Nr.18, 46.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

par grozījumiem 2014.gada 25.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.5.3/624

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA 2016.gada 30.septembra iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._____ lēmumu Nr.___ ” Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2012.gada 28.aprīlī noslēgtajā līgumā Nr.1.1-16.5.3/386 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī, starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

Vārds Uzvārds

personas kods

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

Adrese

Tālrunis

_______________________________

_______________________________

/A.Grants/

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF