Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 618

protokols Nr. 18, 71. punkts

Par zemesgabala Talsu šosejā 31,
Jūrmalā daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 1.februāra lēmumu Nr.139 „Par īpašuma tiesību noteikšanu zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31” izveidots zemesgabals 1149 m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabala 22/100 domājamo daļu bijušo īpašnieku labticīgajiem ieguvējiem (V.Uzvārds, V.Uzvārds, V.Uzvārds, V.Uzvārds), uz 26/100 domājamām daļām - (SIA”Furors”) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”GMG Demetra” izveidota, atdalot no SIA ”Furors” un reģistrēta 2007.gada 18.oktobrī Uzņēmumu reģistrā un 52/100 domājamām daļām – Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 24.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala 52/100 domājamām daļām– 597,48 m2 platībā Talsu šosejā 31, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0701 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1687.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 30.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala 26/100 domājamām daļām – 298,74 m2 platībā Talsu šosejā 31, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0701 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1687 un ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0701 001 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.00000122455. Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta vasaras nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0701 004.

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 22.septembrī saņēma nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31, Jūrmalā, īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 22.septembrī, lietas Nr.1.1-37/10735) ar lūgumu iznomāt zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā 52/100 domājamās daļas spēļu zāles “Klondaika” uzturēšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punktam zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Saskaņā ar MK noteikumu 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka - 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Ņemot vērā zemesgabala kadastrālo vērtību 2016.gadā 1.janvāri 40870 EUR, aprēķinātā zemesgabala 52/100 domājamās daļas 597,48 m2 platībā nomas maksa ir 318,79 EUR, tādējādi nomas maksa ēkas īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļas nomu nosakāma 318,79 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā, ka starp Jūrmalas pilsētas domi un ēku īpašnieku sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un ēku īpašnieks faktiski lieto pašvaldībai piederošu zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļu, maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 2008.gada 30.janvāra.

Kopējā zemesgabala 52/100 domājamo daļu nomas maksa par zemesgabala faktisko lietošanu laika periodā no 2008.gada 30.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ir 2557,57 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā:

- par laika periodu no 2008.gada 30.janvāra līdz 2008.gada 31.decembri, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2008.gada 1.janvāri ir 37929,49 EUR (26657,00 LVL), zemesgabala daļas nomas maksa – 272,41 EUR (191,45 LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2009.gada 1.janvāri ir 37929,49 EUR (26657,00 LVL), zemesgabala daļas nomas maksa – 295,84 EUR (207,92 LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2010.gada 1.janvāri ir 45776,63 EUR (32172,00 LVL), zemesgabala daļas nomas maksa – 357,06 EUR (250,94 LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2011.gada 1.janvāri ir 45776,63 EUR (32172,00 LVL), zemesgabala daļas nomas maksa – 357,06 EUR (250,94 LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri ir 40871,99 EUR (28725,00 LVL), zemesgabala daļas nomas maksa – 318,81 EUR (224,06 LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri ir 40871,99 EUR (28725,00 LVL), zemesgabala daļas nomas maksa – 318,81 EUR (224,06 LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2014.gada 1.janvāri ir 40870,00 EUR, zemesgabala daļas nomas maksa – 318,79 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, zemesgabala kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri ir 40870,00 EUR, zemesgabala daļas nomas maksa – 318,79 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 10.punktu, kā ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 18.oktobra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8-4-4/24) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra lēmumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra”, reģistrācijas Nr.40003963862, par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 0701, 52/100 domājamo daļu 597,48 m2 platībā nomu uz vienu gadu.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2008.gada 30.janvāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar Līguma paraugu lēmuma pielikumā).

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļai sniegt prasību tiesā par zemesgabala daļu nomas līguma noslēgšanu un izdevumu segšanu par zemesgabala daļu faktisko lietošanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.618

(protokols Nr.18, 71.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2016.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra”, reģistrācijas Nr.40003963862, tās valdes priekšsēdētāja Guntara Stabulnieka personā (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ ”Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļas nomu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša apbūvēta zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0701, 52/100 domājamo daļu no visa zemesgabala (turpmāk – ZEMESGABALS). Visa zemesgabala kopējā platība 1149 m2.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABLS tiek nodots NOMNIEKAM namīpašuma uzturēšanai.

1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 24.decembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1687.

1.5. Uz ZEMESGABALA atrodas nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0701 001, kuras īpašumtiesības nostiprinātas uz NOMNIEKA vārda un vasaras nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0701 004, uz kuru īpašumtiesības NOMNIEKS nav nostiprinājis zemesgrāmatā.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt visu vai jebkādu ZEMESGABALA daļu citām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt ZEMESGABALU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA ZEMESGABALAM veiktos labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKS ir tiesīgs reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā. Ja NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM lūgumu reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā, tad NOMNIEKS sedz visus ar to saistītos izdevumus. Līguma izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS 5 (piecu) darba dienu laikā veic visas nepieciešamās darbības zemesgrāmatā nostiprināto nomas tiesību dzēšanai un sedz ar to saistītās izmaksas;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem;

2.2.3. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz būvēm (ēkām), kas atrodas uz ZEMESGABALA, ja tas nav ticis izdarīts līdz Līguma noslēgšanai;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.6. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.10. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.11. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.12. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 1,5% (viens komats piecu procentu) apmērā no ZEMESGABALA kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. NOMNIEKS papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (nomas maksa). ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

3.4. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.5. PUSES vienojas, ka visi maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti no 2008.gada 30.janvāra, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā. Nomas maksa par ZEMESGABALA faktisko lietošanu laika periodā no 2008.gada 30.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ir 2557,57 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā:

- par laika periodu no 2008.gada 30.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim – 272,41 EUR (191,45 LVL), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim – 295,84 EUR (207,92 LVL), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim – 357,06 EUR (250,94 LVL), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim – 357,06 EUR (250,94 LVL), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim – 318,81 EUR (224,06 LVL), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim – 318,81 EUR (224,06 LVL), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim – 318,79 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

- par laika periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim 318,79 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus – 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.9. IZNOMĀTĀJAM Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un/vai apmēru. Šādas IZNOMĀTĀJA noteiktas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. Līgums izbeidzas, ja:

4.4.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz ZEMESGABALA. NOMNIEKAM ir pienākums informēt IZNOMĀTĀJU par ēku/būvju (domājamo daļu) atsavināšanu 5 (piecu) dienu laikā pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas;

4.4.2. ēka (būve) gājusi bojā;

4.4.3. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU.

4.5. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošās būves (ēkas), ja PUSES nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz ZEMESGABALA pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

4.6. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie NOMNIEKA, viens pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5.9. Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienots 1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmuma Nr.___ “Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļas nomu” norakts uz __ (_____) lapām, 2.pielikums - Zemesgabala plāns uz 1 lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra”

Reģistrācijas Nr.40003963862

Brīvības ielā 186, Rīga, LV -1012

__________________________________

G.Stabulnieks


Lejupielāde: DOC un PDF