Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 620

protokols Nr. 18, 74. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā,
17/100 domājamo daļu, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, kopējā platība 1236 m2 (turpmāk - zemesgabals) 17/100 domājamās daļas, īpašuma tiesības 2013.gada 22.augustā reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967. Vārds Uzvārds pieder zemesgabala 83/100 domājamās daļas, īpašuma tiesības 2016.gada 29.septembrī reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967.

Uz zemesgabala atrodas - dzīvojamā māja (lit.001), saimniecības ēka (lit.002), garāža (lit.003) un palīgēka (lit.005) (turpmāk - namīpašums). Īpašuma tiesības uz dzīvojamo ēku (lit.001), saimniecības ēku (lit.002) un garāžas ēku (lit.003) nostiprinātas 2016.gada 29.septembrī Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000123894.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 22.novembra lēmumam Nr.711 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Dzelmes ielā 19” izveidots nekustamais īpašums Dzelmes ielā 19 ar zemesgabalu 1236 m2 platībā un īpašuma tiesības uz zemesgabala 49/100 domājamām daļām atjaunotas likumīgā īpašnieka mantiniekam Vārds Uzvārds un nodotas īpašumā par maksu zemesgabala 51/100 domājamās daļas namīpašuma labticīgajiem ieguvējiem: Vārds Uzvārds 17/100 domājamās daļas, Vārds Uzvārds 17/100 domājamās daļas un Vārds Uzvārds 17/100 domājamās daļas.

Ievērojot to, ka Vārds Uzvārds Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim nenoslēdza zemes izpirkuma līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, zemesgabala 17/100 domājamo daļu īpašuma tiesības tika reģistrētas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otro daļu persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību un tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Tā kā Vārds Uzvārds namīpašumu ir pārdevis Vārds Uzvārds, tad Vārds Uzvārds kā namīpašuma īpašniekam ir iepriekšminētās nomas tiesības un tiesības atsavināt zemesgabalu.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.95 “Par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu”, 2015.gada 19.martā starp Domi un Vārds Uzvārds noslēgts zemesgabala 17/100 domājamo daļu nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/396 namīpašuma uzturēšanai uz laiku līdz 2020.gada 19.martam. Nomas maksa gadā 78,88 EUR (bez PVN).

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprinātas ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem a href="/docs/j16/s/j16s008.htm">Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Atļautā izmantošana - savrupmāju apbūve (11001) un vasarnīcu apbūve (11002). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot ķīmiskajā aizsargjoslas noteikumus; ievērot Dzelmes ielas sarkanās līnijas (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 21.oktobra izziņa Nr.14-2/102).

2016.gada 14.oktobrī Domē saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/4379) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošās zemesgabala 17/100 domājamās daļas, norādot, ka vēlas atsavināt īpašumu ar tūlītēju samaksu.

Ievērojot to, ka zemesgabals ir apgrūtināts ar privātpersonas īpašumā esošām būvēm, uz kurām īpašuma tiesības ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā, zemesgabala 17/100 domājamās daļas nav izmantojamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, Vārds Uzvārds, kā zemesgrāmatā ierakstīto ēku (būvju) īpašnieks, bija tiesīgs ierosināt atsavināt zemesgabala 17/100 domājamās daļas. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, zemesgabala 17/100 domājamās daļas var tikt atsavinātas tikai namīpašuma Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, īpašniekam – Vārds Uzvārds, pārdodot par brīvu cenu.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1panta pirmajā daļā noteikto, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1panta otrajā daļā noteikto publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz attiecīgo personu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par zemesgabala atsavināšanu.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) novērtējumu zemesgabala 17/100 domājamo daļu tirgus vērtība 2015.gada 27.augustā noteikta 2 000 EUR apmērā. Ēku un būvju sastāvs un zemesgabala kadastrālā vērtība 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, nav mainījusies.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem visa zemesgabala kadastrālā vērtība 2016.gada 1.janvārī noteikta 30949 EUR apmērā, atbilstoši zemesgabala 17/100 domājamo daļu kadastrālā vērtība ir 5261,33 EUR. Saskaņā ar Domes grāmatvedības datiem zemesgabala 17/100 domājamo daļu atlikusī bilances vērtība 2016.gada 1.oktobrī ir 5258,93 EUR.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 10.novembra sēdes (protokols Nr.8.2-58/20) izskatīja jautājumu par zemesgabala 17/100 domājamo daļu atsavināšanu un nolēma, ievērojot to, ka sertificēta vērtētāja zemesgabala tirgus vērtība ir noteikta zemāka par VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgabalu atsavina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, zemesgabala 17/100 domājamo daļu nosacīto cenu noteikt saskaņā ar VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību - 5262 EUR apmērā, noapaļojot līdz pilnam EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/20) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 24.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, 17/100 domājamās daļas.

2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu nosacīto cenu 5262 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro) apmērā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt Vārds Uzvārds kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) ar piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt visu pirkuma maksas samaksu.

4. Ja Vārds Uzvārds likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu, pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu (2. pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.620

(protokols Nr.18, 74.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 019 2908,

17/100 domājamās daļas

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Dzelmes iela 19, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 019 2908

1.3.

Objekta sastāvs

17/100 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1236 m2

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2013.gada 22.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja (lit.001), saimniecības ēka (lit.002), garāža (lit.003) un palīgēka (lit.005).

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ________ lēmums Nr.___

“Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamās daļas, atsavināšanu ”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nomnieks

Vārds Uzvārds

2.2.

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums/termiņš/

2015.gada 19.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds noslēgts zemesgabala 17/100 domājamo daļu nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/396 namīpašuma uzturēšanai uz laiku līdz 2020.gada 19.martam.

2.3.

Īpašuma tiesības nostiprinātas

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

5262 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

3.4.

Objekta pirkuma maksa

5262 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2016.gada ______ lēmumu Nr. ___“Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmis.

4.2. Nomniekam kā pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksu, kā arī Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā četru mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaita Objekta pirkuma maksu pilnā apmērā, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Persona maksā nomas maksu un citus maksājumus par Objektu.

4.8. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa Paziņojuma 3.4.apašpunktā minētajā apmērā.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Domes īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašuma nodaļa nosūta Personai jaunu atsavināšanas paziņojumu.

4.10. Ja Persona četru mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma un nodošanas parakstīšanas Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, 17/100 domājamo daļu..

6. Pielikumi

6.1. 1.pielikums – Apliecinājuma veidlapa.

6.2. 2.pielikums– Jūrmalas pilsētas domei iesniedzamo dokumentu saraksts.


1.PIELIKUMS

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,_____________________________________________________________ apliecinu,

(vārds un uzvārds)

ka vēlos pirkt apbūvētu zemesgabalu vai tā domājamo daļu (vajadzīgo pasvītrot):

_______________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

_______________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

Pase: _________ Nr._______________, izdota ______.gada ___._________________

_______________________________________________________________________

(institūcija, kas izdevusi pasi/ pases derīguma termiņš)

Deklarētā adrese:__________________________________________________________

Faktiskā adrese:___________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:___________________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei kā sistēmas pārzinim un personas datu operatoram apstrādāt manus personas datus, t.sk. sensitīvos datus un personas identifikācijas kodus, ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.PIELIKUMS

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Personas vai pilnvarotās personas pases vai personas apliecības kopija, pie līguma parakstīšanas uzrādot oriģinālu;

2. Pilnvara, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms;

3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

Prasības iesniedzamajiem dokumentiem:

1. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt oriģināliem, izņemot tos, kas minēti 2.pielikuma 1.punktā;

2. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt to personu parakstītiem, kas ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, statūtiem, līgumiem;

3. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.620

(protokols Nr.18, 74.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2016.gada___._______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo daļu, 44.panta ceturto daļu, likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, 17/100 domājamām daļām, kopējā zemesgabala platība 1236 m2 (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, 17/100 domājamo daļu, atsavināšanu” saskaņā ar kuru apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un uzdots noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu – Vārds Uzvārds .

1.2. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM nostiprinātas 2013.gada 22.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.4. Īpašuma tiesības uz zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, apbūvi - dzīvojamo māju (lit.001), saimniecības ēku (lit.002) un garāžu (lit.003) nostiprinātas PIRCĒJAM 2016.gada 29.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, 17/100 domājamās daļās, kopējā zemesgabala platība 1236 m2.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar LĪGUMA parakstīšanas dienu tiek izbeigts 2015.gada 19.martā starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/396.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām ar vienu pielikumu nodošanas-pieņemšanas akts uz vienas lapas, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2016.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2016.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā īpašumā apbūvēta zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, 17/100 domājamās daļās.

2013.gada 22.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100967 nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2908, 17/100 domājamām daļām, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

(paraksts)

PIEŅEM

adrese:

(paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF