Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 627

protokols Nr. 18, 81. punkts

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 14.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt nekustamo īpašumu Slokas ielā 6, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 1403), kas sastāv no:

- zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 010 1403), kopējā platība 2880 m2;

- divām pamatceltnēm (kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001, 1300 010 1403 003), kopējā platība 914,20 m2 un 132,20 m2;

- noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 1403 002), kopējā platība 198,10 m2;

- palīgceltnes- šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 010 1403 004), kopējā platība 87,80 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums),

pārdot izsolē, un apstiprināja nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 413 000 EUR, kā arī nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta inženierbūve – gājēju celiņš (inventāra Nr.001250). Pamatceltnē (kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001) ir izbūvēta un uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija (inventāra Nr.004177).

Izsoles noteikumos noteikts, ka nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 12 mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 30.septembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2016.gada 5.oktobrī plkst.15.00 paredzēto izsoli. Atbilstoši nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – izsole uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 10.novembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/20) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un otrās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot otrās izsoles sākumcenu 330400 EUR apmērā, izsoles soli – 16520 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/20) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 24.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 330400 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši četri simti euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 16520 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simti desmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 33040 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četrdesmit euro) apmērā.

3. Organizēt nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF