Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 628

protokols Nr. 18, 82. punkts

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.augustā pieņēma lēmumu Nr.421 “Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 2002, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 020 2002, kopējā platība 1169m2 un apbūves (siltuma mezgla ēkas), kadastra apzīmējums 1300 020 2002 001, kopējā platība 266,4 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdodot pirmā izsolē, un apstiprināja nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākumcenu 78000 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši euro) apmērā, kā arī nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.

2016.gada 19.oktobrī plkst.15.35 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās trīs izsolei reģistrēti dalībnieki – viena juridiska un divas fiziskas personas. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, personas kods, pilnvarotā persona Vārds Uzvārds , personas kods, nosolīja augstāko cenu 116 220 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam Izsoles uzvarētājam pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā Domei viena mēneša laikā no Objekta izsoles dienas.

Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 12.oktobrī samaksāja izsoles nodrošinājumu 7800 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti euro) un 2016.gada 26.oktobrī samaksāja pirkuma maksu 108420 EUR (viens simts astoņi tūkstoši četri simti divdesmit euro) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumu Nr.421 “Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 5.1. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 19.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 19.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 2002, izsoles rezultātus.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 2002, pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju - Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 116 220 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit euro).

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds , personas kods, vainas dēļ Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF