Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 630

protokols Nr. 19, 4. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisko personu izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:

1. 2015.gada 9.novembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR000896430509) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PILS ST” (reģistrācijas Nr.50003379111) izslēgšanu no komercreģistra;

2. 2015.gada 16.novembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00089854419844) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preatore” (reģistrācijas Nr.40003920191) izslēgšanu no komercreģistra;

3. 2016.gada 6.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00091310713425) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Possesso” (reģistrācijas Nr.40003880166) izslēgšanu no komercreģistra;

4. 2016.gada 20.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00091697643043) par Latvijas pašvaldību savienības bezpeļņas organizāciju "ĢIMENES APRŪPES CENTRS "BULDURI"" (reģistrācijas Nr.40003190990) izslēgšanu no komercreģistra;

5. 2016.gada 3.martā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00092922736154) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LEGALAT” (reģistrācijas Nr.50003628851) izslēgšanu no komercreģistra;

6. 2016.gada 23.maijā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00095324118469) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kredīts un īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003618936) izslēgšanu no komercreģistra.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PILS ST” (reģistrācijas Nr. 50003379111):

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Cīruļu ielā 20, Jūrmalā, 0,10 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,08 EUR (par laika periodu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 0,02 EUR (par laika periodu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 16.decembrim).

2. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preatore” (reģistrācijas Nr.40003920191):

2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Baznīcas ielā 2A, Jūrmalā, 2042,56 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1591,98 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 450,58 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 16.decembrim);

2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Baznīcas ielā 2A, Jūrmalā, 372,80 EUR, tajā skaitā pamatparādu 295,87 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 76,93 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 16.decembrim).

3. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Possesso” (reģistrācijas Nr. 40003880166):

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokas ielā 42-37, Jūrmalā, 41,78 EUR, tajā skaitā pamatparādu 20,89 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 20,89 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 16.decembrim).

4. Dzēst Latvijas pašvaldību savienības bezpeļņas organizācijas "ĢIMENES APRŪPES CENTRS "BULDURI"" (reģistrācijas Nr.40003190990):

4.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā, 694,85 EUR, tajā skaitā pamatparādu 347,46 EUR (par laika periodu no 2003.gada 1.oktobra līdz 2004.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 347,39 EUR (par laika periodu no 2003.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 16.decembrim);

4.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Ludzas ielā 2, Jūrmalā, 433,58 EUR, tajā skaitā pamatparādu 216,82 EUR (par laika periodu no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 216,76 EUR (par laika periodu no 2004.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 16.decembrim);

5. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LEGALAT” (reģistrācijas Nr. 50003628851):

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, 8,98 EUR, tajā skaitā pamatparādu 4,49 EUR (par laika periodu no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 4,49 EUR (par laika periodu no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 16.decembrim);

6. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kredīts un īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003618936):

6.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Vidus prospekts 31-6, Jūrmalā, 605,65 EUR, tajā skaitā pamatparādu 303,97 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 301,68 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 16.decembrim);

6.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Vidus prospekts 31-6, Jūrmalā, 302,86 EUR, tajā skaitā pamatparādu 151,75 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 151,11 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 16.decembrim).

7. Dzēšamo parādu apmērs ir 4503,16 EUR.

Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF