Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr.19

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Anita Adijāne (nepiedalās no plkst.12.50-12.53), Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Juris Visockis, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas internātpamatskolas direktors

Indulis Skudra

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām

5.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam

6.

Par debitoru parādu norakstīšanu

7.

Par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgumu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

9.

Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.260 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 „Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu”

15.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā noslēgumu

16.

Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā

17.

Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā „Labāks ostu tīkls”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

22.

Par naudas sodu norakstīšanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

24.

Par naudas sodu norakstīšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 „Par centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu

32.

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 70, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmuma Nr.122 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15” atcelšanu un jauna administratīvā akta izdošanu

35.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

36.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.278 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā” atcelšanu

38.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam  Bulduri 1607, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, un Rudzu ielā 6,  Jūrmalā, apstiprināšanu

47.

Saistošie noteikumi „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

48.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 8801 daļas nomas līguma noslēgšanu (GĪKS Dzintarvilnis)

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4 C, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zvaigžņu ielā 11, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 53, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 50, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 5, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 2, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 4, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 125, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4B, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 12, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 21, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 17, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ikšķiles ielā 4, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 20, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 32, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ogres ielā 2, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 51, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 5, Jūrmalā

71.

Grozījumi 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061

72.

Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu

73.

Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas sākumskolai „Atvase”

74.

Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

75.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra pārvaldīšanā

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par sadarbību radošās stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2017.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs

· Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām

5.

Grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam

6.

Par debitoru parādu norakstīšanu

7.

Par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgumu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

9.

Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.260 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 „Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu”

15.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā noslēgumu

16.

Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā

17.

Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā „Labāks ostu tīkls”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

22.

Par naudas sodu norakstīšanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

24.

Par naudas sodu norakstīšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 „Par centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu

32.

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 70, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmuma Nr.122 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15” atcelšanu un jauna administratīvā akta izdošanu

35.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

36.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.278 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā” atcelšanu

38.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam  Bulduri 1607, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, un Rudzu ielā 6,  Jūrmalā, apstiprināšanu

47.

Saistošie noteikumi „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

48.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 8801 daļas nomas līguma noslēgšanu (GĪKS Dzintarvilnis)

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4 C, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zvaigžņu ielā 11, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 53, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 50, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 5, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 2, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 4, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 125, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4B, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 12, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 21, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 17, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ikšķiles ielā 4, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 20, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 32, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ogres ielā 2, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 51, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 5, Jūrmalā

71.

Grozījumi 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061

72.

Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu

73.

Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas sākumskolai „Atvase”

74.

Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

75.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra pārvaldīšanā

76.

Par sadarbību radošās stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2017.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs

77.

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam

78.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.629)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām (lēmums Nr.630)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām.

5. Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam (lēmums Nr.631)

Ziņotājs:

E.Stobovs ziņo par sagatavoto lēmumprojektu ar sagatavotajiem un deputātiem izsniegtajiem redakcionāliem precizējumiem Investīciju plāna 94.un 95.punktā.

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu Investīciju plāna 46.punktā, aktivitātei „Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide un sintētiskā seguma ieklāšana” 2017.gadā paredzēt 150.000 EUR un 57.punktā, aktivitātei „Bērnu rotaļu laukumu izveide pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs” 2017.gadā paredzēt 100.000 EUR. Šodien sagatavoto pilsētas attīstības programmu atbalstīt nevarēs, jo tiek paredzēts 15 milj. EUR liels finansējums Lielupes pamatskolas ēkas un sporta zāles būvniecības projektam, bet netiek paredzēti salīdzinoši nelieli līdzekļi lietām, kas nepieciešamas pilsētas sakārtošanai t.sk. jaunu bērnu rotaļu laukumu izveidei, trotuāru izbūvei un atjaunošanai, kā arī salīdzinoši maza summa ir paredzēta iekšpagalmu sakārtošanai un lietus notekūdeņu savākšanas tīklu uzturēšanai. Balsojumā atturēsies.

A.Ābelītis piekrīt L.Loskutovas teiktajam un papildus piebilst par to, ka kavējas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība, ņemot vērā to, ka drošība ir viena no pilsētas prioritātēm. Balsojumā atturēsies, lai gan šajā Attīstības programmā ir iestrādātas arī daudzas labas lietas, kā piemēram, Mellužu estrādes rekonstrukcija, kas bija 2 gadus atlikta, un daudzas citas pilsētai vajadzīgas lietas.

G.Liepiņa uzskata, ka nav īsti pareizi, ka Kauguru kultūras nama pasākumu 2017.gada budžets ir 17.000 EUR un netiek paredzēti līdzekļi Kauguru kultūras nama ēkas renovācijai un paplašināšanai, savukārt, 155.000 EUR tiek paredzēti Kauguru svētku organizēšanai. Uzskata, ka paredzētie līdzekļi nav sabalansēti, tāpēc sagatavoto Attīstības programmas projektu neatbalstīs, lai gan arī uzskata, ka tajā ir arī daudz pozitīvu lietu. Balsojumā atturēsies.

I.Blaua izsaka priekšlikumu 2017.gadā piešķirt līdzekļus divu pirmsskolas iestāžu „Madara” un „Saulīte” remontiem tādā pašā apjomā kā ir Investīciju plānā paredzēts pārējām pirmsskolas iestādēm.

G.Truksnis izsakās, ka uz balsošanu kā konkrēts priekšlikums ir liekams tikai L.Loskutovas izteiktais priekšlikums. Aicina deputātus vispirms balsot par L.Loskutovas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 4 (L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 9 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, G.Liepiņa)), L.Loskutovas priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 8 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča,), „pret” – nav, „atturas” – 5 (L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam.

6. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.632)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

7. Par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgumu (lēmums Nr.633)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgumu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.60)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

9. Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.634)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā.

10. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.61)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņotājs:

G.Liepiņa ziņo, ka ir nepieciešams saistošo noteikumu projektu papildināt ar pamatojuma daļu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 21 daļu”.

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 5.punktu formulēt šādā redakcijā: „Audzēkņu vecāku vai citu likumisko pārstāvju līdzfinansējuma apmērs ir divdesmit viens euro mēnesī”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar G.Liepiņas nosaukto papildinājumu un L.Loskutovas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.260 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (lēmums Nr.635)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.260 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.62)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”.

14. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 „Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu” (lēmums Nr.695)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 „Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu”.

15. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā noslēgumu (lēmums Nr.636)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā noslēgumu.

16. Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā (lēmums Nr.637)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā.

17. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā „Labāks ostu tīkls” (lēmums Nr.638)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā „Labāks ostu tīkls”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.639)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

19. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka saskaņā ar Apvienotajā komitejā lemto, ir sagatavoti un izsniegti deputātiem papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

L.Loskutova atkārtoti izsaka priekšlikumu atbalstīt budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu un sporta laukumu izveidei un sintētiskā seguma ieklāšanai - 150.000 EUR un bērnu rotaļu laukumu izveidei pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs - 100.000 EUR.

Izsakās, ka sagatavoto budžeta projektu neatbalstīs, jo, kā jau izteicās iepriekš, tiek paredzēti ievērojami finanšu līdzekļi atsevišķiem projektiem, bet aktivitātes, kam ir nepieciešamas salīdzinoši nelielas naudas summas, netiek atbalstītas. Savukārt, par veselības pabalsta piešķiršanu pensionāriem, uzskata, ka tas visvairāk būtu nepieciešams pensionāriem, kuru pensija ir 70 - 129 EUR un tiem šo pabalstu vajadzētu piešķirt 120 EUR apmērā. Kā arī iebilst pret to, ka nav virzības Mājokļu programmas attīstībā un tā arī nav noteikta kā prioritāte pašvaldības 2017.gada budžetā.

G.Liepiņa, ņemot vērā gatavošanos Latvijas valsts simtgades notikumiem, piedāvā rakstiski sagatavotu priekšlikumu pašvaldības 2017.gada budžetā piešķirt līdzekļus šādām aktivitātēm:

· kuģa „Undīne” restaurācijai - 14 000 EUR;

· „Latvijas Republikas 100” projektu konkursam - 35 000 EUR;

· Jūrmalas inteliģences forumam - 1600 EUR;

· starptautiskajam tēlniecības simpozijam „Latvijai - 100” Jūrmalā

- 20 000 EUR;

· projektam „Latvijas patriots” - jaunsargu materiālās bāzes uzlabošanai, nometnēm, pārgājieniem, mācībām - 8000 EUR.

L.Loskutova ierosina atsevišķi nobalsot par priekšlikumu pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par valsts noteikto iztikas minimumu, veselības pabalstu piešķirt 120 EUR apmērā.

D.Riņķe izsakās, ka Jūrmalā ir vienīga pašvaldība valstī, kurai ir izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par veselību veicinošiem pakalpojumiem. Šie noteikumi paredz, ka pensionāriem jau otro gadu tiek apmaksāti dažāda veida veselību veicinoši pakalpojumi. Šobrīd pensionāri, kuriem ir mazi iztikas līdzekļi, ir Labklājības pārvaldes redzeslokā un tiem ir piešķirts trūcīgas personas statuss, tādējādi tie ir atbrīvoti no pacienta iemaksas slimnīcās un ārstēšanās, kā arī tiem ir piešķirti dzīvokļu pabalsti. Uzskata, ka, ja tiks izmaksāts lielāks veselības pabalsts, tas nedos garantiju, ka cilvēks būs veselāks. Pabalsta, par ko šobrīd tiek diskutēts, mērķis ir tāds, ka personai, kurai nav trūcīgās personas statuss, dos iespēju samaksāt pacienta iemaksu stacionārā, kā arī iegādāties zāles. Šobrīd notiek darbs pie saistošo noteikumu projekta par veselības pabalsta piešķiršanu izstrādāšanas.

I.Kausiniece attiecībā par G.Liepiņas priekšlikumu finansiāli atbalstīt jaunsargu organizācijas aktivitātes, izsakās, ka pēdējo gadu laikā jaunsargu kustība ir attīstījusies un vienmēr prasīto pašvaldības finansiālo atbalstu savām aktivitātēm ir saņēmusi.

A.Ābelītis ierosina atsevišķi nobalsot par šādiem rakstiski sagatavotiem priekšlikumiem:

· nodrošināt bezmaksas transportu pilsētas sabiedriskajā transportā Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem;

· piešķirt 2017.gada budžetā 5000 EUR Latvijas jaunatnes pludmales volejbola čempionāta divu posmu organizēšanai Jūrmalā.

I.Brača informē, ka Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums nosaka, kādā veidā sabiedriskās organizācijas, tai skaitā, sporta federācijas var iesniegt iesniegumus un saņemt līdzfinansējumu sporta pasākumu organizēšanai, vienīgie izņēmumi ir Jūrmalas atklātie čempionāti. Visi pārējie iesniegumi tiek izskatīti un finansējums tiek piešķirts.

A.Ābelītis iebilst pret to, ka tiek piešķirts finansējums 350 000 EUR apmērā Starptautiskajām volejbola sacensībām, bet Latvijas jaunatnes pludmales volejbola čempionātam 5000 EUR netiek piešķirti.

G.Truksnis izsakās, ka kā konkrēti priekšlikumi sagatavotajam budžeta projektam uz balsošanu ir liekami tikai G.Liepiņas izteiktie priekšlikumi. Aicina deputātus vispirms balsot ar vienu balsojumu par G.Liepiņas priekšlikumiem

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Liepiņas priekšlikumiem („par” – 2 (G.Liepiņa, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 11 (I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča)), G.Liepiņas priekšlikumi tika noraidīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 8 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča,), „pret” – nav, „atturas” – 5 (L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu.

20. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.640)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt precizējumu ar likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 8 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča,), „pret” – nav, „atturas” – 5 (L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” (lēmums Nr.641)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”.

22. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.642)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

23. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.643)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

24. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.644)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

25. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.645)

26. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.646)

27. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.647)

28. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.648)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

29. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.649)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

30. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.650)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 „Par centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu (lēmums Nr.651)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 „Par centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu.

32. Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 70, Jūrmalā (lēmums Nr.652)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 70, Jūrmalā.

33. Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (lēmums Nr.653)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmuma Nr.122 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15” atcelšanu un jauna administratīvā akta izdošanu (lēmums Nr.654)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmuma Nr.122 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15” atcelšanu un jauna administratīvā akta izdošanu.

35. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.655)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams redakcionāls precizējums: vārdus „Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze”” aizstāt ar vārdiem vietējā pašvaldības laikrakstā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

36. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.656)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams redakcionāls precizējums: vārdus „Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze”” aizstāt ar vārdiem vietējā pašvaldības laikrakstā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča L.Loskutova, G.Liepiņa), „pret” – 1 (I.Blaua), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.278 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā” atcelšanu (lēmums Nr.657)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.278 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā” atcelšanu.

38. Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.658)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams redakcionāls precizējums: vārdus „Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze”” aizstāt ar vārdiem „vietējā pašvaldības laikrakstā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.659)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams redakcionāls precizējums: vārdus „Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze”” aizstāt ar vārdiem „vietējā pašvaldības laikrakstā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.660)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.661)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

42. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.662)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.663)

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.664)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams redakcionāls precizējums: vārdus „Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze”” aizstāt ar vārdiem „vietējā pašvaldības laikrakstā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, apstiprināšanu.

46. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.665)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, apstiprināšanu.

47. Saistošie noteikumi „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

48. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 8801 daļas nomas līguma noslēgšanu (GĪKS Dzintarvilnis) (lēmums Nr.666)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 8801 daļas nomas līguma noslēgšanu (GĪKS Dzintarvilnis).

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā (lēmums Nr.667)

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.668)

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4 C, Jūrmalā (lēmums Nr.669)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zvaigžņu ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.670)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.671)

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.672)

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 50, Jūrmalā (lēmums Nr.673)

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 5, Jūrmalā (lēmums Nr.674)

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 2, Jūrmalā (lēmums Nr.675)

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 4, Jūrmalā (lēmums Nr.676)

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 125, Jūrmalā (lēmums Nr.677)

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4B, Jūrmalā (lēmums Nr.678)

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.679)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.680)

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.681)

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ikšķiles ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.682)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.683)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.684)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.685)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ogres ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.686)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 51, Jūrmalā (lēmums Nr.687)

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.688)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4 C, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zvaigžņu ielā 11, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 53, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 50, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 5, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 2, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu 4, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 125, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 4B, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 12, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 21, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 17, Jūrmalā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ikšķiles ielā 4, Jūrmalā.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā.

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 20, Jūrmalā.

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 32, Jūrmalā.

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ogres ielā 2, Jūrmalā.

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 51, Jūrmalā.

22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 5, Jūrmalā.

71. Par grozījumiem 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061 (lēmums Nr.689)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061.

Iziet A.Adijāne.

72. Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.690)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Adijāne izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu.

73. Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas sākumskolai „Atvase” (lēmums Nr.691)

74. Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (lēmums Nr.692)

75. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra pārvaldīšanā (lēmums Nr.693)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Adijāne izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas sākumskolai „Atvase”.

2. Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai.

3. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra pārvaldīšanā.

Ienāk A.Adijāne.

76. Par sadarbību radošās stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2017.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs (lēmums Nr.694)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbību radošās stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2017.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs.

77. Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam (nolikums Nr.63)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikumu 2017.gadam.

78. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.64)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš A.Ābelītis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

Sēde slēgta plkst.12.55

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 12.janvārī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 22.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF