Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 638

protokols Nr. 19, 17. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā “Labāks ostu tīkls”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona 2016.gada 3.novembra vēstuli Nr.Nos-4/72 “Par jahtu ostu projektu Igaunijas – Latvijas programmas ietvaros”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” rīcības virziena R2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr. 84 “Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, ievērojot Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas nosacījumus un pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra protokolu Nr.1.2-21/18, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt pašvaldības iestādes Jūrmalas ostas pārvaldes dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā “Labāks ostu tīkls” ar projekta pieteikumu “Labāks jahtu ostu tīkls” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Kurzemes plānošanas reģionu.

2. Noteikt projekta mērķi – mazo ostu, tai skaitā Jūrmalas ostas, labiekārtošana (apzaļumošana, vertikālā plānošana, nožogošana, apgaismošana, gājēju celiņš, mazās arhitektūras formas), ostās pieejamo pakalpojumu uzlabošana, vienota tīkla veidošana un mārketinga aktivitāšu īstenošana. Projekta plānotā aktivitāšu īstenošanas vieta ir Tīklu ielā 10, Jūrmalā.

3. Noteikt plānotos ieguvumus no projekta īstenošanas – izveidot krasta nostiprinājumu, peldošu piestātni un uzlabot jahtu ostas servisu ar tūrisma informāciju un interaktīvu Jūrmalas ostas karti, nodrošinot labus līdzvērtīgas kvalitātes apstākļus un pakalpojumus.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 450 000,00 EUR (četri simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 382 500, 00 EUR (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 14% jeb 63 000,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi);

5.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 1% jeb 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 382 500,00 EUR (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) jeb līdz 100% apmērā no 5.1. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 3.martam uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei.

8. Projekta pieteikuma izstrādes pārraudzību veikt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF