Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.09.2016. Stājas spēkā 01.10.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 21

protokols Nr. 10, 21. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
„Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.91 (5409)) grozījumu aizstājot visā saistošo noteikumu tekstā vārdus “pašvaldības aģentūra “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde“ Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”” (attiecīgā locījumā).

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.21

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
„Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka vingrošanu ūdenī, ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumu no 2016.gada 1.oktobra sniegs Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs ”.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu” nolemts likvidēt pašvaldības aģentūru “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un izveidot jaunu iestādi – Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “ Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs ”, kura ir pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” saistību un funkciju pārņēmēja.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs sociālo pakalpojumu saņēmējiem jaunas tiesības vai neuzliks jaunus pienākumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF