Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis, Larisa Loskutova

Sēdē nepiedalās deputāti:

Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Nodokļu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Edīte Silova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

Agris Bērziņš

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Rihards Zariņš

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa investīciju piesaistes eksperte

Aija Dortāne- Krasņikova

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Sociālās aprūpes centra direktore

Agita Bērzupe

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.303 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmala sociālās aprūpes centrs” direktora un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

8.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs- 2015/2” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015, Līguma Nr.L-ĀTA-15-2519 noslēgumu

9.

Par atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides un šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā

10.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem” 2014-2020.gada 2.1.apakšaktivitātes „Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

13.

Noteikumi „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai”

14.

Vaivaru pamatskolas nolikums

15.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

16.

Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums

17.

Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu

18.

Par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes kustamās mantas novērtēšanas komisiju

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusus maršruta tīkla maršrutos”

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

22.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem

25.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums

26.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

27.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-76, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-92 īres līgumu pagarināšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-93, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-94 īres līgumu pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-95, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-97, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-105, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-111, Jūrmalā, un  Raiņa ielā 62-112 īres līgumu pagarināšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-115, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

40.

Par speciālistam izīrējamās (dienesta) telpas Dubultu prospektā 11k -4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

42.

Par būvju nojaukšanu Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

43.

Par būvju nojaukšanu Ceru ielā 12, Jūrmalā

44.

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 19, Jūrmalā

45.

Par būvju nojaukšanu Jūras ielā 40, Jūrmalā

46.

Par būvju nojaukšanu Katedrāles ielā 3a, Jūrmalā

47.

Par būvju nojaukšanu Kuģu ielā 2, Jūrmalā

48.

Par būvju nojaukšanu Turaidas ielā 19, Jūrmalā

49.

Par būvju nojaukšanu Tvaikoņu ielā 2, Jūrmalā

50.

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 35, Jūrmalā

51.

Par būvju nojaukšanu Zemeņu ielā 17, Jūrmalā

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

53.

Par zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

54.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

55.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

57.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534 „Par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1

58.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā

59.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā

60.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.653 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005” atzīšanu par spēku zaudējušu

61.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmuma Nr.133 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” atcelšanu

62.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

63.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

64.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

65.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, apstiprināšanu

66.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, apstiprināšanu

67.

Saistošie noteikumi „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

71.

Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

72.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

73.

Par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas kultūras centra valdījumā

74.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.351 „Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā”

75.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pļaviņu ielā 28 67/100 domājamo daļu nomas līguma noslēgšanu

76.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemesgabala Druvciems 0021, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 0013 0021 daļas nomas līgumu noslēgšanu

77.

Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā

78.

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 „Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”

79.

Par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1a, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, atsavināšanu

82.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis - lai būtu juridiski pareizi, ir nepieciešams apmainīt vietām sēdes darba kārtības 77. un 78.jautājumu sekojoši:

77. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 „Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”

78. Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā

Kā arī izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas administratīvajā teritorijā esošo staciju un pieturas punktu ēkās un staciju teritorijā izvietoto sabiedriskās lietošanas sanitāro telpu un tajā esošo iekārtu uzkopšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.310 „Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas administratīvajā teritorijā esošo staciju un pieturas punktu ēkās un staciju teritorijā izvietoto sabiedriskās lietošanas sanitāro telpu un tajā esošo iekārtu uzkopšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.310 „Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.303 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmala sociālās aprūpes centrs” direktora un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

10.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs- 2015/2” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015, Līguma Nr.L-ĀTA-15-2519 noslēgumu

11.

Par atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides un šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā

12.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem” 2014-2020.gada 2.1.apakšaktivitātes „Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”

14.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

15.

Noteikumi „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai”

16.

Vaivaru pamatskolas nolikums

17.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

18.

Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums

19.

Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu

20.

Par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes kustamās mantas novērtēšanas komisiju

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusus maršruta tīkla maršrutos”

23.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

24.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem

27.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums

28.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

29.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-76, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-92 īres līgumu pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-93, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-94 īres līgumu pagarināšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-95, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-97, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-105, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-111, Jūrmalā, un  Raiņa ielā 62-112 īres līgumu pagarināšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-115, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par speciālistam izīrējamās (dienesta) telpas Dubultu prospektā 11k -4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

44.

Par būvju nojaukšanu Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

45.

Par būvju nojaukšanu Ceru ielā 12, Jūrmalā

46.

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 19, Jūrmalā

47.

Par būvju nojaukšanu Jūras ielā 40, Jūrmalā

48.

Par būvju nojaukšanu Katedrāles ielā 3a, Jūrmalā

49.

Par būvju nojaukšanu Kuģu ielā 2, Jūrmalā

50.

Par būvju nojaukšanu Turaidas ielā 19, Jūrmalā

51.

Par būvju nojaukšanu Tvaikoņu ielā 2, Jūrmalā

52.

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 35, Jūrmalā

53.

Par būvju nojaukšanu Zemeņu ielā 17, Jūrmalā

54.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

55.

Par zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

57.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

58.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

59.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534 „Par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1

60.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā

61.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā

62.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.653 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005” atzīšanu par spēku zaudējušu

63.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmuma Nr.133 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” atcelšanu

64.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

65.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

66.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

67.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, apstiprināšanu

68.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, apstiprināšanu

69.

Saistošie noteikumi „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

71.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

72.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

73.

Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

74.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

75.

Par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas kultūras centra valdījumā

76.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.351 „Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā”

77.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pļaviņu ielā 28 67/100 domājamo daļu nomas līguma noslēgšanu

78.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemesgabala Druvciems 0021, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 0013 0021 daļas nomas līgumu noslēgšanu

79.

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 „Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”

80.

Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā

81.

Par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1a, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, atsavināšanu

84.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

2. Par Jūrmalas administratīvajā teritorijā esošo staciju un pieturas punktu ēkās un staciju teritorijā izvietoto sabiedriskās lietošanas sanitāro telpu un tajā esošo iekārtu uzkopšanu

Ziņotājs:

A.Bērziņš

G.Truksnis jautājums ir sagatavots, ņemot vērā VAS „Latvijas dzelzceļš” saņemto iesniegumu ar piedāvājumu pašvaldībai pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) sabiedriskās tualetes, kas atrodas Jūrmalas pilsētas dzelzceļa staciju ēkās vai dzelzceļa staciju teritorijā, un nodrošināt to uzkopšanu.

Vairākkārt diskutējot par šo jautājumu ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, pašvaldība uzskata, ka tualešu telpas ir jāuztur VAS „Latvijas dzelzceļš”, kā to dara arī citu pakalpojumu sniedzēji. Atsaucoties uz VAS „Latvijas dzelzceļš” minēto precedentu, ka ir pašvaldības, kas to dara, tad atšķirībā no tām pašvaldībām, kur ir tikai viena šāda tualete, Jūrmalas pilsētas teritorijā tās ir vairākas un tam pašvaldības budžetā būtu nepieciešami ievērojami līdzekļi. Šis jautājums ir izskatīts Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejā un netika atbalstīts.

Saskaņā ar Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejā lemto, aicina deputātus neatbalstīt lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu neatbalstīt lēmumprojektu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.310 „Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”” (lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.310 „Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.303 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu (lēmums Nr.357)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.303 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.358)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmala sociālās aprūpes centrs” direktora un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmala sociālās aprūpes centrs” direktora un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

E.Silova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un izsniegti deputātiem papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī aicina deputātus atbalstīt priekšlikumu par līdzekļu piešķiršanu 914 EUR apmērā p.i.i. „Katrīna” avārijas situācijas novēršanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

10. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs- 2015/2” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015, Līguma Nr.L-ĀTA-15-2519 noslēgumu (lēmums Nr.361)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs- 2015/2” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015, Līguma Nr.L-ĀTA-15-2519 noslēgumu.

11. Par atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides un šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides un šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā.

12. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem” 2014-2020.gada 2.1.apakšaktivitātes „Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem” 2014-2020.gada 2.1.apakšaktivitātes „Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu” (nolikums Nr.33)

Ziņotājs:

A.Dortāne-Krasņikova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

15. Noteikumi „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai” (noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai”.

16. Vaivaru pamatskolas nolikums (nolikums Nr.35)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt Vaivaru pamatskolas nolikumu.

17. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums (nolikums Nr.36)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikumu.

18. Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu.

19. Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu.

20. Par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes kustamās mantas novērtēšanas komisiju (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu.

21. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusus maršruta tīkla maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusus maršruta tīkla maršrutos”.

23. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

24. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

25. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

26. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem.

27. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikumu.

28. Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka, saskaņā ar Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta saistošo noteikumu projekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

29. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.369)

30. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.370)

31. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.371)

32. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-76, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.372)

33. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-92 īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.373)

34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-93, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-94 īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.374)

35. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-95, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.375)

36. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-97, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.376)

37. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.377)

38. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-105, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.378)

39. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-111, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-112 īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.379)

40. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-115, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.380)

41. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-76, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-92 īres līgumu pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-93, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-94 īres līgumu pagarināšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-95, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-97, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

10. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-105, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

11. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-111, Jūrmalā, un Raiņa ielā 62-112 īres līgumu pagarināšanu.

12. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-115, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

13. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

42. Par speciālistam izīrējamās (dienesta) telpas Dubultu prospektā 11k -4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka, saskaņā ar Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamās (dienesta) telpas Dubultu prospektā 11k -4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”.

44. Par būvju nojaukšanu Burtnieku ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.383)

45. Par būvju nojaukšanu Ceru ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.384)

46. Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.385)

47. Par būvju nojaukšanu Jūras ielā 40, Jūrmalā (lēmums Nr.386)

48. Par būvju nojaukšanu Katedrāles ielā 3a, Jūrmalā (lēmums Nr.387)

49. Par būvju nojaukšanu Kuģu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.388)

50. Par būvju nojaukšanu Turaidas ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.389)

51. Par būvju nojaukšanu Tvaikoņu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.390)

52. Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.391)

53. Par būvju nojaukšanu Zemeņu ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Burtnieku ielā 22, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Ceru ielā 12, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 19, Jūrmalā.

4. Par būvju nojaukšanu Jūras ielā 40, Jūrmalā.

5. Par būvju nojaukšanu Katedrāles ielā 3a, Jūrmalā.

6. Par būvju nojaukšanu Kuģu ielā 2, Jūrmalā.

7. Par būvju nojaukšanu Turaidas ielā 19, Jūrmalā.

8. Par būvju nojaukšanu Tvaikoņu ielā 2, Jūrmalā.

9. Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 35, Jūrmalā.

10. Par būvju nojaukšanu Zemeņu ielā 17, Jūrmalā.

54. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.393)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002” atzīšanu par spēku zaudējušu.

55. Par zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu.

56. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.395)

57. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.396)

58. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

59. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534 „Par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1” (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534 „Par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1”.

60. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā.

61. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā.

62. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.653 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.653 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005” atzīšanu par spēku zaudējušu.

63. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmuma Nr.133 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.402)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmuma Nr.133 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” atcelšanu.

64. Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

65. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.404)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

66. Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.405)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

67. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, apstiprināšanu.

68. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, apstiprināšanu.

69. Saistošie noteikumi „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams precizēt saistošo noteikumu projekta 30.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„ Uz pašvaldībai piederošiem vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un citiem objektiem aizliegts izvietot politisko reklāmu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.408)

71. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.409)

72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.410)

73. Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.411)

74. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

5. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

75. Par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas kultūras centra valdījumā (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas kultūras centra valdījumā.

76. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.351 „Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā” (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.351 „Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā”.

77. Par zemesgabala Jūrmalā, Pļaviņu ielā 28 67/100 domājamo daļu nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pļaviņu ielā 28 67/100 domājamo daļu nomas līguma noslēgšanu.

78. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemesgabala Druvciems 0021, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 0013 0021 daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemesgabala Druvciems 0021, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 0013 0021 daļas nomas līgumu noslēgšanu.

79. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 „Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)” (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 „Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”.

80. Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.418)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā.

81. Par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1a, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301 (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1a, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301.

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā.

83. Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, atsavināšanu.

84. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

Sēde slēgta plkst.11.35

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 15.septembrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 24.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF