Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.08.2016. Stājas spēkā 26.08.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 25.augustāNr. 27

protokols Nr. 11, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 17.2.1.apakšpunktu.

2. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.27
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta saistošo noteikumu pielikumā esošā lēmējvaras struktūrshēma.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Pašvaldības i nstitucionālās sistēmas izveide ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence. Tiesību normas nosaka lēmumu pieņemšanas procedūras pašvaldībā, taču pārvaldes struktūra, darba organizācija, pārvaldes un sabiedrības iesaistes mehānismi ir katras pašas pašvaldības ziņā.

Tā kā pašvaldības darba atklātums un sabiedrības iesaiste ir nozīmīga iedzīvotāju līdzdalības procesa sastāvdaļa, pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt iespēju iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Iedzīvotāju līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pēc pašvaldības iniciatīvas ir radīti pietiekoši priekšnoteikumi. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” ir noteikts, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, domes administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas un konsultatīvās padomes, tajā skaitā, iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kultūras konsultatīvo padomi, uzņēmēju konsultatīvo padomi, sabiedrisko padomi, izglītības padomi, Jūrmalas pilsētas Jauniešu domi.

Ar Jūrmalas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.1 “Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” tika apstiprināts jauns Jūrmalas iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums, kas noteic, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikums Nr.8 “Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”. Abi iepriekš minētie nolikumi paredzēja, ka padomes priekšsēdētājs sasauc padomes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī, kā arī paredzēja konsultatīvās padomes pienākumu iesniegt Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā padomes sēžu protokolu. Tādejādi dome un arī sabiedrība tiktu informēta par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, kas izskatīti iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā 2014.gadā ir reģistrēts viens iedzīvotāju konsultatīvās padomes protokols, savukārt 2015.gadā un 2016.gadā nav iesniegts neviens padomes sēdes protokols. Tā kā iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveides mērķis ir informācijas apmaiņa starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem, ņemot vērā iepriekš minēto padomes izveides mērķis netiek sasniegts.

Līdzdalība kā process ir divu pušu mijiedarbība, kurā nozīme ir ne tikai tiesiski un institucionāli nostiprinātai videi, bet arī līdzdalības praktizēšanai. Līdz ar to līdzdalībai zūd jēga, ja tā paliek tikai teorētiska vai arī iedzīvotājiem nav objektīvi vai subjektīvi motivētas intereses iesaistīties kādās līdzdalības aktivitātēs. Sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā šobrīd tiek nodrošināta ar iedzīvotāju iesaisti citās Jūrmalas pilsētas domes izveidotajās konsultatīvajās padomēs - kultūras konsultatīvajā padomē, uzņēmēju konsultatīvajā padomē, sabiedriskajā padomē, izglītības padomē, Jūrmalas pilsētas Jauniešu domē, kurā tiek pārstāvētas Jūrmalas iedzīvotāju interese dažādās jomās. Ņemot vērā iepriekšminēto un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes pasīvo aktivitāti, ir lietderīgāk likvidēt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomi un veicināt lielāku iedzīvotāju iesaisti jau esošās konsultatīvajās padomēs. Lai to īstenotu, pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības pasākumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Pašvaldības i nstitucionālās sistēmas izveide ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence. Tiesību normas nosaka lēmumu pieņemšanas procedūras pašvaldībā, taču pārvaldes struktūra, darba organizācija, pārvaldes un sabiedrības iesaistes mehānismi ir katras pašas pašvaldības ziņā. Sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā šobrīd tiek nodrošināta ar iedzīvotāju iesaisti citās Jūrmalas pilsētas domes izveidotajās konsultatīvajās padomēs.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis