Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.augusta 39.nolikumu

2016.gada 21.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 7. punkts

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums

Izdots saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada
4.februāra saistošo noteikumu “Jūrmalas pilsētas
pašvaldības nolikums” 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) lēmumu pēc domes iniciatīvas, lai veicinātu vietējās sabiedrības saikni ar domi.

2. Padome ir organizācija, kas pārstāv Jūrmalas pilsētas dažādo mikrorajonu iedzīvotāju intereses, darbojas uz brīvprātības principiem, veido sabiedrisko domu pilsētā un konsultē domi par sabiedriski aktuāliem jautājumiem pilsētā.

II. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

3. Padomes darbības mērķis ir uzturēt dialogu starp iedzīvotājiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par visai pilsētai un atsevišķiem mikrorajoniem aktuāliem jautājumiem.

4. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana domei par šādiem jautājumiem:

4.1. pilsētas Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti;

4.2. atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra;

4.3. nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana Jūrmalas pilsētā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;

4.4. pašvaldības saistošie noteikumi;

4.5. nodokļu politika pilsētā, pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi;

4.6. pilsētas transporta attīstība;

4.7. iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības;

4.8. vides aizsardzība;

4.9. iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu pilsētu veidošana;

4.10. pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa;

4.11. citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

5. Citi Padomes uzdevumi:

5.1. noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma veidā informēt par to domi;

5.2. sekmēt pilsētas iedzīvotāju informēšanu par domei iesniedzamajiem priekšlikumiem;

5.3. apzināt un apkopot mikrorajonu iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sabiedrības saskaņu.

III. Padomes tiesības un pienākumi

6. Padomes tiesības ir:

6.1. lūgt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un institūcijām;

6.2. Padomes vārdā veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs;

6.3. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Padomes sēdēm domes pārstāvjus noteiktu jautājumu izskatīšanai un risināšanai;

6.4. sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos domes deputātiem un vadībai.

7. Padomes pienākumi ir:

7.1. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, informēt domi par Padomes darbību, pieņemtajiem priekšlikumiem;

7.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai Jūrmalas pilsētā un iesniegt tos izskatīšanai domes deputātiem un vadībai;

7.3. apkopot un paust domes deputātiem un vadībai pilsētas iedzīvotāju viedokli par aktuālajiem jautājumiem.

IV. Padomes izveidošana, sastāvs un darba organizācija

8. Pārstāvjus darbam Padomē izvirza mikrorajona iedzīvotāju kopsapulce, iedzīvotāju komiteja, iedzīvotāju biedrība vai vismaz 20 mikrorajona iedzīvotāji un apstiprina dome uz diviem gadiem.

9. Padomes locekļi ir domes apstiprināti Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju pārstāvji no katra pilsētas mikrorajona neatkarīgi no tā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaita.

10. Padomē var būt ne vairāk kā 17 locekļi, no katra mikrorajona viens pārstāvis. Katra mikrorajona pārstāvim Padomē ir viena balss.

11. Par Padomes locekli nevar tikt iecelts domes deputāts, deputāta kandidāts, domes struktūrvienības vai pašvaldības iestādes vadītājs, kā arī politisko organizāciju (partiju), to apvienību un partiju patstāvīgo struktūrvienību izpildinstitūciju un citu institūciju locekļi.

12. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.

13. Padomes locekļus ieceļ un atceļ ar domes lēmumu. Padomes locekļu iecelšanas atteikuma gadījumā tiek nosūtīts rakstisks pamatojums divu nedēļu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

14. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz vienu gadu ar tiesībām būt pārvēlētam.

15. Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc paša vēlēšanās vai kāda no Padomes locekļa iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts Padomes sastāva balsu vairākums.

16. Padomi pārstāv un tās darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

17. Padomes lēmumi ir rekomendējoši un informējoši un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

18. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz puse Padomes locekļu.

19. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai domes pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

20. Padomes sēdes jāprotokolē. Protokolēšanu veic no Padomes locekļiem iecelts protokolētājs. Protokolu paraksta Padomes sēdes vadītājs.

21. Protokolā ierakstāms:

21.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

21.2. cikos sēde ir atklāta un slēgta;

21.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

21.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

21.5. sēdes darba kārtība;

21.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

21.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

21.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums, balsojuma atšifrējums;

21.9. pieņemtais lēmums;

21.10. cita informācija pēc sēdes dalībnieku pieprasījuma.

22. Padomes sēžu protokoli tiek sagatavoti un izsūtīti Padomes locekļiem to apstiprināšanai.

23. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs uz savu pilnvaru laiku. Padomes priekšsēdētājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā katras Padomes sēdes protokola vienu eksemplāru.

24. Padomes priekšsēdētājs pārstāv Padomi savas kompetences ietvaros.

V. Padomes darbības pārtraukšana

25. Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar domes lēmumu.

26. Padomi vai padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar domes lēmumu, ja to pieprasa:

26.1. pati Padome vai Padomes loceklis, iesniedzot rakstisku iesniegumu;

26.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

26.3. vismaz 3/4 Padomes locekļu, pieņemot lēmumu Padomes sēdē;

26.4. Padomes priekšsēdētājs par Padomes locekli, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu par neattaisnotu Padomes sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikums Nr.8 “Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”.

28. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmums Nr.551 “Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”.

29. Padomei trīs mēnešu laikā no šī nolikuma spēkā stāšanās brīža nodrošināt Padomes pārstāvju izvirzīšanu atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kārtībai un iesniegt domei apstiprināšanai.

30. Līdz jauna Padomes sastāva izveidošanai Padomei ir tiesības savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus domei.

31. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina šī nolikuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājaslapā internetā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF