Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 41.nolikumu

2017.gada 12.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6
„Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta 2.daļas, 28.pantu, 73.panta
1.daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, Vispārējās izglītības
likuma 9.pantu un Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Skolai ir sava simbolika, konti. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogā un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos.”

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešama dibinātāja piekrišana.

3. Papildināt ar 11.¹ punktu šādā redakcijā:

“11.¹ Pēc valsts, darba devēju un vecāku ierosinājuma, Skola var īstenot personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešama dibinātāja piekrišana.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe