Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja vietniece

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa (nepiedalās no plkst.12.08-12.10), Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Arnis Ābelītis, Juris Visockis

Nepiedalās deputāti:

Gatis Truksnis, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Pašvaldības7 īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes projektu vadītāja

Indra Urdziņa- Merca

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Majoru vidusskolas direktore

Ilze Bērziņa

Pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” vadītāja

Marita Šteimane

Jūrmalas mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Jūrmalas kultūras centra direktora vietnieks

Pēteris Vilkaste

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

4.

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

5.

Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē “Madara”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.489 “Par Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumiem”

7.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

9.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 “Par Jūrmalas kultūras centra maksas pakalpojumiem”

12.

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

13.

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – 2” noslēgumu

14.

Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu

15.

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

17.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

19.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Jauniešu apmaiņa” atklātajā projektu konkursā

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos”

21.

Par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam ieviešanu un īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

22.

Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.271 “Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte””

24.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

25.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” īstenošanu”

28.

Par būvju nojaukšanu Kadiķu ielā 7, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Puķu ielā 60, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Ziedu ielā 2, Jūrmalā

31.

Par zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā un Grīvas ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu

32.

Par zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā un Steķu ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu

33.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.855 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā Druvciems 1203” atcelšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1034 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.64 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.606 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu

43.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

46.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu

47.

Par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu

48.

Par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā daļas nomu

49.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “INLAT INVEST”

50.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par dalību valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

R.Sproģe no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 “Par Jūrmalas kultūras centra maksas pakalpojumiem”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības („par” – 12 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tiek apstiprināta.

2.

Par dalību valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

5.

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

6.

Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē “Madara”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.489 “Par Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumiem”

8.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

10.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums”

12.

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

13.

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – 2” noslēgumu

14.

Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu

15.

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

17.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

19.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Jauniešu apmaiņa” atklātajā projektu konkursā

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos”

21.

Par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam ieviešanu un īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

22.

Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.271 “Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte””

24.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

25.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” īstenošanu”

28.

Par būvju nojaukšanu Kadiķu ielā 7, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Puķu ielā 60, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Ziedu ielā 2, Jūrmalā

31.

Par zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā un Grīvas ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu

32.

Par zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā un Steķu ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu

33.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.855 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā Druvciems 1203” atcelšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1034 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.64 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.606 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu

43.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

46.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu

47.

Par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu

48.

Par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā daļas nomu

49.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “INLAT INVEST”

50.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par dalību valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

I.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka saskaņā ar Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmuma projekta redakcija ar izmaiņām lēmumprojekta 1.2.1., 1.3.1. un 1.4.1.apakšpunktos noteiktajās amatu likmēs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālajām izmaiņām („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

5. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

A.Lindermane ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta saistošo noteikumu precizēta redakcija papildinot ar diviem punktiem un numurējot tos kā 21.4. un 30.punktu un attiecīgi mainot saistošo noteikumu projekta punktu secību.

„21.4.par transportlīdzekli, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu;

30. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 0 .apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu. Pieteikumu elektroniski apstiprina ārstniecības iestāde, kura personai sniegs ārstniecības pakalpojumu un ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par e-pakalpojumu sistēmas izmantošanu. Informāciju par šādām ārstniecības iestādēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumu un papildinājumu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

6. Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē “Madara” (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

M.Šteimane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav),

nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē “Madara”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.489 “Par Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav),

nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.489 “Par Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumiem”.

8. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā (saistošie noteikumi Nr.2 )

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” (nolikums Nr.1 )

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”.

10. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.6 )

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums”.

12. Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

P.Vilkaste

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumu.

13. Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – 2” noslēgumu (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – 2” noslēgumu.

14. Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

A.Ābelītis ierosina saistošo noteikumu projektā iekļaut regulējumu par atļauju ugunskuru kurināšanai pludmalē Līgo vakarā.

R.Sproģe – tā kā viedokļi dalās par šo ierosinājumu, aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

15. Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

17. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, A.Adijāne)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Izsakās:

G.Liepiņa izsakās, ka jautājums par atļauju suņiem atrasties pludmalē norādītās vietās un noteiktos laikos attiecas uz katru pilsētas iedzīvotāju un viesi. Ņemot vērā to, ka šobrīd ir aizliegts mājas dzīvniekiem atrasties pludmalē, bet bieži vien tas netiek ievērots. Aicina organizēt iedzīvotāju aptauju, lai varētu nekļūdīgi par šo jautājumu pieņemt lēmumu. Balsojumā par šo jautājumu atturēsies.

I.Blaua izsakās, ka pēc Pašvaldības policijas sniegtās informācijas par administratīvo pārkāpumu skaitu attiecībā uz šo aizliegumu, ir secināms, ka cilvēku apziņas līmenis ievērot to, kas ir noteikts, nav īpaši augsts. Tāpēc, lai nodrošinātu kūrortpilsētas statusu un sakoptu pludmali ir jādomā par to, kā nodrošināt cilvēku atpūtu, nevis dzīvnieku pastaigu vietu.

A.Ābelītis arī neatbalsta sagatavoto saistošo noteikumu projektu, jo uzskata, ka pilsētā ir pietiekami plašas meža teritorijas, ko izmantot suņu pastaigām, kā arī būtu jāņem vērā Eiropas pilsētu pieredzi, kur ir aizliegts suņiem atrasties pludmalē. Izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt.

D.Riņķe izsakās, ka daļēji piekrīt visam iepriekš teiktajam, gan arī tam, ka sabiedrība ir jāaudzina. Taču, ļoti daudz atpūtnieku uz Jūrmalu brauc ar saviem mājdzīvniekiem, tāpēc varētu atbalstīt un vienoties ar pilsētas iedzīvotājiem par vienas suņu pastaigas vietas pludmalē noteikšanu. Ierosina šo jautājumu šobrīd atlikt, pārskatīt, uzklausot sabiedrības viedokli.

L.Loskutova uzskata, ka Pašvaldības policija nevarēs nodrošināt to, ka suņu staidzināšana notiks tikai saistošo noteikumu projektā noteiktajās vietās un laikā. Uzskata, ka palielināsies to atpūtnieku skaits, kas ieradīsies ar suņiem un suņu skaits pludmalē palielināsies, apdraudot bērnu un tūristu drošību un veselību. Daļēji atbalsta D.Riņķes priekšlikumu noteikt vienu suņu pastaigu vietu pludmalē, bet tikai vienā vai otrā pludmales galā.

G.Liepiņa uzskata, ka šis ir principiāls jautājums un aicina deputātus atbalstīt priekšlikumu šodien šo jautājumu atlikt, līdz iedzīvotāju aptaujas veikšanai.

R.Sproģe noņem šo jautājumu no izskatīšanas, ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus.

19. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Jauniešu apmaiņa” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka, saskaņā ar Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta lēmumprojekta precizēta redakcija par sadarbību ar organizāciju no Jordānijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizētu redakciju („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Jauniešu apmaiņa” atklātajā projektu konkursā.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

G.Ose

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, vai tiek izskatīta iespēja par atvieglojumu piešķiršanu pilsētas sabiedriskajā transportā Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem, ņemot vērā to, ka ir apvienotas skolas un pedagogi no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas par saviem līdzekļiem brauc strādāt uz Lielupes pamatskolu? Lūdz ieprotokolēt J.Lediņa viedokli par to, lai tādā gadījumā pedagogi maina citu skolu.

I.Blaua izsakās, ka šo jautājumu varētu atrisināt tādā veidā, ka pēc pieprasījuma katrai skolai pedagogu darba vajadzībām tiek piešķirts noteikts skaits sabiedriskā transporta brīvbiļešu.

D.Riņķe izsaka priekšlikumu šī jautājumu risināšanā par piemēru ņemt kārtību Sociālajā dienestā, kur ir piešķirtas atlaižu kartes, kas pēc vajadzības tiek piešķirtas darbiniekiem darba pienākumu veikšanai.

I.Brača izsakās, ka izglītības iestādēm ir iespēja sava budžeta ietvaros darba procesa nodrošināšanai paredzēt finansējumu brīvbiļešu apmaksai un mēnešbiļešu iegādei. Cits jautājums ir – nokļūšana darba vietā.

R.Sproģe uzdod Izglītības pārvaldes vadītājam I.Vasmanim sagatavot informāciju skolu direktoriem par pretimnākšanu saviem pedagogiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos”.

21. Par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam ieviešanu un īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav),

nolēma pieņemt lēmumu par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam ieviešanu un īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Iziet G.Liepiņa

22. Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka ir nepieciešams veikt labojumu lēmumprojekta preambulā, precizējot Apvienotās komitejas nosaukumu uz: „Apvienotā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Attīstības un vides jautājumu komiteja”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.271 “Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte”” (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.271 “Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte””.

24. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā.

Ienāk G.Liepiņa

25. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav),

nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā.

26. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka saskaņā ar Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā lemto, ir nepieciešams veikt šādus precizējumus:

1. 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Lai saņemtu pabalstu:

6.1.persona vai tās likumiskais pārstāvis Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās vai Jūrmalas pilsētas domes klientu apkalpošanas centros, uzrāda personas apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis papildus uzrāda pārstāvības pamatu), kā arī iesniedz iesniegumu un kārtējā kalendārajā gadā ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa).

6.2. ja persona ārstniecības pakalpojumus saņem Jūrmalas pilsētas kapitālsabiedrībās, kuras sniedz ārstniecības pakalpojumus vai ārstniecības iestādēs, ar kurām Pārvalde ir noslēgusi līgumu par personu iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai šo saistošo noteikumu ietvaros, iesniegumu pabalsta saņemšanai un ārstniecības iestādes izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa) persona var iesniegt attiecīgajā ārstniecības iestādē.

2. 8.punktu papildināt ar teikumu :

„8. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt vienu reizi par attiecīgo kalendāro gadu. Pabalsts tiek piešķirts par to kalendāro gadu, kurā personai ir radušies 2.punktā noteiktie izdevumi. Izdevumus apliecinošos dokumentus ir jāiesniedz līdz nākamā gada 31.janvārim”.

3. Svītrot 9.punktu.

4. Papildināt ar 11.6.punktu (konsolidētā redakcija 10.6.punkts) šādā redakcijā:

„11.6. persona iesniegumu par pabalsta piešķiršanu iesniedz atkārtoti par attiecīgo kalendāro gadu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” īstenošanu” (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

I.Urdziņa - Merca

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” īstenošanu”.

28. Par būvju nojaukšanu Kadiķu ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.16)

29. Par būvju nojaukšanu Puķu ielā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.17)

30. Par būvju nojaukšanu Ziedu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Kadiķu ielā 7, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Puķu ielā 60, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Ziedu ielā 2, Jūrmalā.

31. Par zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā un Grīvas ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.19)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā un Grīvas ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu.

32. Par zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā un Steķu ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.20)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā un Steķu ielā 1, Jūrmalā apvienošanu un adreses likvidēšanu.

33. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.855 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.25)

38. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.855 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošo noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

39. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā Druvciems 1203” atcelšanu (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā Druvciems 1203” atcelšanu.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1034 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.27)

41. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.64 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.9)

42. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.606 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu (lēmums Nr.28)

43. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1034 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.64 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

3. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.606 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu.

4. Lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā.

44. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā.

45. Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

46. Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu.

47. Par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu.

48. Par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā daļas nomu (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā daļas nomu.

49. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “INLAT INVEST” (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “INLAT INVEST”.

50. Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.25

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 16.februārī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 17.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF