Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 86

protokols Nr. 5, 52. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615
“Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.615 “Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu” tika nolemts starp Domi un zemesgabala īpašniekiem – Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, domājamām daļām noslēgts zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas darba nodrošināšanai.

Dome 2017.gada 4.janvārī ir saņēmusi Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pilnvarotās personas zvērinātu advokātu biroja “Skudra & Ūdris” zvērināta advokāta Ziedoņa Ūdra iesniegumu (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-27/109) ar lūgumu no zemes nomas līguma projekta izslēgt 2.1.3.apakšpunktu un 2.3.punktu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, un zvērinātu advokātu biroja “Skudra & Ūdris” iesniegumu, kā arī ņemot vērā domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 “Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu” šādus grozījumus:

1. Svītrot Līguma 2.1.3.apakšpunktu:

“2.1.3. Ar šo Līgumu IZNOMĀTĀJS pilnvaro NOMNIEKU bez saskaņošanas apgrūtināt OBJEKTU ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizējot labiekārtošanas projektus un būvprojektus, un būvniecības procesā radušās būves reģistrēt zemesgrāmatā uz NOMNIEKA vārda.”

2. Izteikt Līguma 2.3.punktu šādā redakcijā:

“2.3. NOMNIEKS saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU var apgrūtināt OBJEKTU ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizējot labiekārtošanas projektus un būvprojektus.”

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līgumu noslēgšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF