Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Iveta Blaua, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Gatis Truksnis (nepiedalās no plkst.12.10 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās deputāti: Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i., Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja vietniece

Līga Baumgarte

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Kauguru vidusskolas direktore

Zinaida Tarasenko

Projektu ieviešanas nodaļas vecākā projektu vadītāja

Karina Palkova

Piedalās: pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par līguma slēgšanu

6.

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

8.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” noslēgumu

9.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm

11.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”

13.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 „Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

15.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā

16.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

17.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietēja līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā

18.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jauniešu apmaiņa” projekta „Be prepared!” (Vienmēr gatavs) īstenošanu

19.

Par grozījumiem Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.gada -2020.gadam

20.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

21.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”

24.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-206, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 „Par vidi degradējoši dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” atcelšanu

33.

Par zemesgabala  Mellužu prospektā 31, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

34.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B,  Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 13.punktā

44.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā

45.

Par īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” valdījumā

46.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

48.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

49.

Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/36 pagarināšanu

50.

Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

51.

Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”

53.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 „Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu”

54.

Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424

55.

Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

56.

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums

57.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu, balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

• Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”;

• Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim;

• Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam;

• Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”;

• Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.570 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem”;

• Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.571 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem”;

• Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” noslēgumu;

• Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā;

• Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu;

• Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par līguma slēgšanu

6.

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

8.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” noslēgumu

9.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm

11.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”

13.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 „Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

15.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā

16.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

17.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietēja līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā

18.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jauniešu apmaiņa” projekta „Be prepared!” (Vienmēr gatavs) īstenošanu

19.

Par grozījumiem Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.gada -2020.gadam

20.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

21.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”

24.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-206, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā

27.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 „Par vidi degradējoši dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” atcelšanu

32.

Par zemesgabala Mellužu prospektā 31, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

33.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B,  Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 13.punktā

43.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā

44.

Par īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” valdījumā

45.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

47.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

48.

Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/36 pagarināšanu

49.

Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

50.

Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”

52.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 „Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu”

53.

Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424

54.

Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

55.

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

58.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

59.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

60.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25. novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”

61.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25. novembra lēmumā Nr.570 Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

62.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25. novembra lēmumā Nr.571 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem”

63.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” noslēgumu

64.

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

65.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

66.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

2. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā.

3. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Par līguma slēgšanu (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu.

6. Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

8. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” noslēgumu (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” noslēgumu.

9. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm (lēmums Nr.48)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm.

11. Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem” (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”.

13. Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 „Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā” (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 „Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”.

15. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

G.Liepiņa uzskata, ka ir nedaudz absurdi, ka arī dāvinājumu vai ziedojumu par ļoti niecīgām summām pieņemšana tiek izskatīta Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijā, tāpēc ierosina izvērtēt summas slieksni, no kāda dāvinājumu pieņemšana būtu jāizskata minētajā komisijā.

R.Sproģe attiecībā uz G.Liepiņas priekšlikumu, uzdod J.Ķēniņam sagatavot vēstuli Tieslietu ministrijai par pašvaldības tiesībām izmainīt likumā noteiktās normas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā.

16. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

17. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietēja līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka, saskaņā ar Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta 3.punkta redakcija:

“3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izveidota Jūrmalas jauniešu iespēju karte, nodrošinot jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu un pieejamu informāciju, kurā, balstoties uz jauniešu vajadzībām, apkopotas Jūrmalas piedāvātās iespējas jauniešu attīstībai, atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm;

3.2. apkopoti Jūrmalas jauniešu priekšlikumi Jūrmalas jaunatnes darba attīstības stratēģijas 2018.-2020.gadam izstrādei” .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietēja līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā.

18. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jauniešu apmaiņa” projekta „Be prepared!” (Vienmēr gatavs) īstenošanu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jauniešu apmaiņa” projekta „Be prepared!” (Vienmēr gatavs) īstenošanu.

19. Par grozījumiem Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.gada -2020.gadam (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

J.Artemjevs ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešami šādi precizējumi:

1) lēmumprojekta nosaukumu izsakot redakcijā:

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2020.gadam”

2) lemjošā daļā vārdus: “atbalstīt izdarītos grozījumus” aizstāt ar vārdiem: “atbalstīt grozījumus” .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” .

20. Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu.

21. Par dalību Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Izsakās:

A.Adijāne izsakās, ka viņasprāt, maksa nav klasificēta juridiski pareizi. Pēc būtības šī maksa ir nosakāma un klasificējama atbilstoši MK noteikumiem Nr.440 kā ielu tirdzniecība. Savukārt pašvaldības regulējums ielu tirdzniecībai ir 03.12.2015. SN Nr.44. Tāpēc izsaka priekšlikumu šo lēmumprojektu nodot turpmākam darbam Attīstības pārvaldei, kas ir atbildīga par minētajiem saistošajiem noteikumiem, lai izvērtētu un iestrādātu tajos maksu kā tirdzniecības maksu vai īstermiņa atļauju, vai arī kā nodevu.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, paralēli Attīstības pārvaldei izvērtējot un veicot saistošajos noteikumos A.Adijānes ierosinātās izmaiņas.

R.Sproģe aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Adijānes priekšlikumu („par” – 4 (M.Stulpiņš, A.Adijāne, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua), A.Adijānes priekšlikums tika noraidīts.

24. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-206, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.61)

25. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-206, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

26. Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.63)

27. Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā (lēmums Nr.64)

28. Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā (lēmums Nr.65)

29. Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā.

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 „Par vidi degradējoši dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 “ Par vidi degradējoši dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” .

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” atcelšanu (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” atcelšanu.

32. Par zemesgabala Mellužu prospektā 31, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Mellužu prospektā 31, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai.

33. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51 (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 “ Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51” .

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.71)

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

36. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā.

37. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā (lēmums Nr.74)

38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā .

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

R.Sproģe - par šo un arī sēdes darba kārtības 47.jautājumu “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu ir nepieciešami precizējumi, tāpēc aicina deputātus balsot par šo jautājumu noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Sproģes priekšlikumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtības 39. un 47.jautājums no izskatīšanas tiek noņemti.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš) „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 13.punktā (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Liepiņa, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 “ Par zemes lietošanas mērķa maiņu” 13.punktā.

43. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā.

Iziet G.Truksnis.

44. Par īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” valdījumā (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” valdījumā.

45. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.

47. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

R.Sproģe jautājums noņemts no izskatīšanas (balsojums skat. 39.jaut.).

48. Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/36 pagarināšanu (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/36 pagarināšanu.

49. Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Adijāne iebilst pret to, ka sagatavotajā lēmumprojektā nomniekam tiek noteikta mazāka nomas maksas likme t.i., 1,5%, nevis 6% likme, kas ir spēkā ar 08.06.2016. SN Nr.15. Uzskata, ka sagatavotais lēmumprojekts nav likumīgs.

L.Loskutova jautā Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājam, vai pašvaldība drīkst nākt pretī personai un samazināt nomas maksas likmi, neievērojot SN noteikto?

J.Ķēniņš uzskata, ka jā, ņemot vērā situāciju, ka tikai pagājušā gada oktobrī VZD sniedza informāciju par nomas maksas summām, kas tika aprēķinātas saskaņā ar 08.06.2016. SN Nr.15. Šajā gadījumā tā tiešām ir pretīmnākšana.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt, jo uskata, ka ir daudz juridisku neskaidrību.

R.Sproģe aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – 1 (A.Adijāne) „atturas” – 5 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, I.Blaua, L.Loskutova), G.Truksnis izgājis) nolēma pieņemt lēmumu par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu.

50. Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580 (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, J.Visockis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – 1 (I.Blaua), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1.-16.3.1/580.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”.

52. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 „Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu” (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 “Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu” .

53. Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424 (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu pārskatīt maksājumu kārtību, ar iespēju sadalīt maksājuma summu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Adijāne, G.Liepiņa), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424.

54. Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Adijāne izsakās, ka, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu, pārvaldniekam - “Jūrmalas namsaimnieks” bija pienākums katru gadu iesniegt apstiprināšanai domē nākamā gada tāmes un pēc tam atbilstoši domes apstiprinātajām tāmēm izrakstīt rēķinus un iekasēt maksu. Cik ir zināms, ne 2015.gadā, ne arī 2016.gadā domes sēdēs nav skatīts jautājums par minēto tāmju apstiprināšanu un “Jūrmalas namsaimnieks” ir iekasējis maksu pēc saviem ieskatiem. Tāpēc uzskata, ka slēgt vienošanos par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, kurš neievēro līguma nosacījumus, nebūtu pareizi. Izsaka priekšlikumu, uzdot Revīzijas un audita nodaļai 3 mēnešu laikā veikt revīziju par iepriekš noslēgtā līguma nosacījumu izpildi un par nosacījumu neizpildes ietekmi uz pašvaldības budžetu ziņot domes sēdē. Šis priekšlikums ir atbalstīts Transporta, komunālo un drošības jautājumu komitejā un aicina deputātus par to arī balsot domes sēdē.

A.Ābelītis - tā kā par šo jautājumu ir daudz neskaidrību, ierosina tā izskatīšanu atlikt.

R.Sproģe noņem jautājumu no izskatīšanas, tā korektai sagatavošanai.

55. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.5)

56. Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmumu projektu („par” – 11 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt:

1. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikumu.

2. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi.

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju” (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”.

58. Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim.

59. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam (lēmums Nr.91)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam.

60. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.92)

61. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.570 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.93)

62. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.571 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”.

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.570 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.571 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem”.

63. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” noslēgumu (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), G.Truksnis izgājis, nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” noslēgumu.

64. Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

G.Liepiņa ziņo, ka ir nepieciešams svītrot lēmumprojekta 7.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu svītrojot tā 7.punktu („par” – 12 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā.

65. Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu (lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

K.Palkova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 143(M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu.

66. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

Sēde slēgta plkst.13.10

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 23.martā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 17.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF