Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 114

protokols Nr. 6, 25. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Izstādes “Bērns kūrortā”
modernizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.199 “Jūrmalas muzeju popularizēšana”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” 3.2.2.pasākumu “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu”, 3.2.4.pasākumu “Jūrmalas pilsētas muzeju sadarbības ar izglītības iestādēm un muzejpedagoģiskā darba attīstīšana” un 3.3.1.pasākumu “Jaunu pakalpojumu ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Valsts kultūrkapitāla fonda 2017.gada 23.februāra vēstuli Nr.2017-1-KMA-M04023-P “Par konkursa rezultātiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums” projektu konkursā atbalstīto projektu “Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana.”

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt un uzlabot Jūrmalas pilsētas muzeja darba formas, lai daudzveidīgi izmantotu muzeja krājumu un Jūrmalas kultūras mantojumu indivīdu izglītošanai visa mūža garumā un sekmētu tā pieejamību visplašākajam apmeklētāju lokam, veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrības vajadzībām orientētu muzeju.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – papildinot izstādi “Bērns kūrortā” ar aplikāciju “Jūrmalas stāsti” un aprīkojumu, vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem būs nodrošināta iespēja iepazīties ar nemateriālo Jūrmalas kultūras mantojumu mūsdienīgā interpretācijā (audioieraksti latviešu, krievu un angļu valodā un videofilma ar titriem krievu un angļu valodā), kā arī, izgatavojot papildus noformējuma elementus, radīt iespēju transformēt izstādes telpu interaktīvu muzejpedagoģisko programmu un tematisko pasākumu organizēšanai.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 24.marta līdz 2017.gada 20.maijam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas muzeja projekta kopējās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļu.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.114

(protokols Nr.6, 25.punkts)

Projekta

"Izstādes "Bērns kūrortā" modernizācija un pieejamības nodrošināšana "

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas muzejs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 3500,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3500,00 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 3500,00 EUR jeb 100%.

Pozīcija / gads

2017. gads /budžeta gads

201_.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

35 00

21 10

0

0

35 00

0

3500

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

21 10

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

21 10

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

35 00

35 00

35 00

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

35 00

21 10

0

0

35 00

0

3500

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

13 90

21 10

35 00

35 00

Atlikums perioda beigās, t.sk:

21 10

0

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

21 10

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF