Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Iveta Blaua, Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.11.55 līdz sēdes beigām), Juris Visockis, Gatis Truksnis (nepiedalās no plkst.11.00-11.03), Boriss Doņņikovs (nepiedalās no plkst.12.03 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i., Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Gundega Ose

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Sandra Brauere

Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Marita Briede

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Liepiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas mūzikas skolas direktora vietniece projektu realizācijas jomā

Ingrīda Dzelzkalēja

Jūrmalas mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Sākumskolas „Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

4.

Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

5.

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas autobusus satiksme”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

14.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

15.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

16.

Par „Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta „SUNShINE paātrināšana” īstenošanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

18.

Par festivāla līdzfinansēšanu

19.

Par nokavējuma naudas dzēšanu biedrībai „Basketbola klubs „Jūrmala””

20.

Par nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FK Spartaks”

21.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

22.

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam”

24.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” noslēgumu

25.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

26.

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

27.

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā

28.

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā

29.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

30.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

31.

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

32.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”

33.

Par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

34.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā

35.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums”

37.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

38.

Noteikumi darbā ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus

39.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu

40.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3-10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k- 4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

54.

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

55.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā

56.

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

57.

Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā

58.

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

59.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

60.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

61.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu  Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

62.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

63.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27 A, Jūrmalā

64.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

65.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

66.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā”

67.

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

68.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A,  Jūrmalā, apstiprināšanu

69.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, apstiprināšanu

70.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu

72.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu

73.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

74.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā apstiprināšanu

75.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu

76.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu

77.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

78.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

79.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

80.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

81.

Par dalību centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

82.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 66, Jūrmalā

90.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

91.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu

92.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

93.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

94.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

95.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

96.

Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

97.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

98.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

99.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

100.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

101.

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu

102.

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

103.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu

104.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

105.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

106.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

107.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

108.

Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu

109.

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

110.

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

111.

Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479

112.

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490

113.

Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458

114.

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

115.

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

116.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

A.Ābelītis ierosina, izskatot sēdes darba kārtības 21.jautājumu, sniegt ziņojumu par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāli.

M.Stulpiņš ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par EUR 1200 piešķiršanu Jūrmalas politiski represēto biedrībai ozolu stādu iegādei stādīšanai Likteņdārzā. R.Sproģe – biedrībai ir jāiesniedz iesniegums.

D.Riņķe ierosina biedrības priekšsēdētajai ar šo jautājumu griezties pie domes priekšsēdētājas uz pieņemšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

4.

Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

5.

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas autobusus satiksme”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

14.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

15.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

16.

Par „Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta „SUNShINE paātrināšana” īstenošanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

18.

Par festivāla līdzfinansēšanu

19.

Par nokavējuma naudas dzēšanu biedrībai „Basketbola klubs „Jūrmala””

20.

Par nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FK Spartaks”

21.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

22.

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam”

24.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” noslēgumu

25.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

26.

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

27.

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā

28.

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā

29.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

30.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

31.

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

32.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”

33.

Par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

34.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā

35.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums”

37.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

38.

Noteikumi darbā ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus

39.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu

40.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3-10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k- 4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

54.

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

55.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā

56.

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

57.

Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā

58.

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

59.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

60.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

61.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

62.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

63.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27 A, Jūrmalā

64.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

65.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

66.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā”

67.

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

68.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A,  Jūrmalā, apstiprināšanu

69.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, apstiprināšanu

70.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu

72.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu

73.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

74.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā apstiprināšanu

75.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu

76.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu

77.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

78.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

79.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

80.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

81.

Par dalību centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

82.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 66, Jūrmalā

90.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

91.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu

92.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

93.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

94.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

95.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

96.

Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

97.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

98.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

99.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

100.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

101.

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu

102.

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

103.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu

104.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

105.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

106.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

107.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

108.

Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu

109.

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

110.

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

111.

Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479

112.

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490

113.

Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458

114.

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

115.

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

116.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Ienāk G.Truksnis

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

M.Briede

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”.

4. Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

E.Stobovs ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

5. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas autobusus satiksme” (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

E.Stobovs ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolemj:

pieņemt lēmumu par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas autobusus satiksme”.

6. Grozījumi Jūrmalas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Blaua)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

11. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

A.Lindermane ziņo, ka papildu sagatavotajam saistošo noteikumu projektam, ir sagatavots un deputātiem izsniegts priekšlikums par saistošo noteikumu projektu papildināšanu ar punktu šādā redakcijā:

„Svītrot saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktā vārdus „un motocikliem””.

Šis priekšlikums nav atbalstīts Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 15.03.2017. sēdē, taču 16.03.2017. ir saņemts Latvijas Moto klubu asociācijas vēstule ar lūgumu šo priekšlikumu izskatīt domes sēdē.

Izsakās:

B.Doņņikovs izsakās, ka balsos par sagatavoto papildinājumu, bet aicina motociklistus ievērot un nepārkāpt ceļa drošības noteikumus.

J.Lediņš izsakās, ka, pirmkārt, šis nodoklis tika ieviests kā ekoloģiskā nodeva, lai samazinātu izmešu skaitu un trokšņu līmeni Jūrmalas pilsētā, bet ne kā nodeva par bezmaksas auto stāvēšanu pilsētā. Otrkārt, par motoklubu pārstāvja komitejas sēdē minētajām ES direktīvās noteiktām motociklistu priekšrocībām, CSDD apliecināja, ka šādu direktīvu nav un, ka arī Eiropas lielākajās pilsētās, piemēram, Parīzē un Londonā, ir ieviesta īpašā ekoloģiskā zona, kurā par iebraukšanu motocikliem ir jāmaksā tikpat, cik par automašīnām. Treškārt, ir sagatavots Vides nodaļas ziņojums, kurā salīdzinot automašīnu VW PASSAT ar motociklu Harley Davidson degvielas patēriņš abiem ir vienāds, izmešu skaits aptuveni vienāds, tikai trokšņu līmenis motociklam ir 3 reizes augstāks. Uzskata, ka motocikliem ir jāmaksā šī nodeva, piebilstot, ka arī Tūrisma nodaļas viedoklis ir tāds, ka motocikliem ir jāpiemēro iebraukšanas maksas, pamatojot to ar veselības kūrorta gaisa aizsardzību, un to, ka motociklistu-tūrisma ietekme uz kopējo tūrismu esot ļoti minimāla.

J.Visockis atbalsta priekšlikumu par nodevas atcelšanu motocikliem, vienlaicīgi vēršot deputātu uzmanību par neierobežotu tranzīta satiksmes kustību pilsētā ziemas periodā.

I.Kausiniece piekrīt J.Visockim par lielo tranzīta satiksmes kustību pilsētā ziemas periodā, un aicina nākošo domes deputātu sastāvu izskatīt jautājumu par transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas piemērošanu visa gada garumā. Izsakās, ka runājot ar Jūrmalas iedzīvotājiem par šo jautājumu, jūrmalnieku viedoklis ir tāds, ka iebraukšanas nodeva motocikliem ir jāpiemēro tādā pašā apmērā kā vieglajam autotransportam, jo tie pilsētā rada ļoti lielu troksni. Atbalstīs šo Jūrmalas iedzīvotāju viedokli.

A.Ābelītis uzskata, ka jautājums par transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas piemērošanu visam gadam ir ļoti aktuāls un par to būtu jālemj vēl šim deputātu sastāvam. Attiecībā uz iebraukšanas maksu motocikliem, viedoklis ir duāls, taču jāņem vērā, ka motociklisti, apmeklējot Jūrmalu, tajā atstāj arī naudu. Uzskata, ka ir jāatjauno speciālais budžets, kāds ir bijis agrāk, kurā tiek novirzīti līdzekļi no šīs nodevas iekasēšanas un, kas tiek paredzēti tieši ceļu labiekārtošanai un uzturēšanai.

R.Sproģe aicina deputātus vispirms balsot par priekšlikumu nodevas atcelšanai motociklistiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu („par” – 5 (L.Loskutova, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – 6 (L.Maziņa, J.Lediņš, I.Kausiniece, A.Adijāne, K.Siņkeviča, I.Blaua) „atturas” – 3 (G.Truksnis, R.Sproģe , D.Riņķe)), nolemj:

noraidīt priekšlikumu.

R.Sproģe aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

14. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā.

15. Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā.

16. Par „Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta „SUNShINE paātrināšana” īstenošanu (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par „Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta „SUNShINE paātrināšana” īstenošanu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka ar sagatavoto saistošo noteikumu projektu tiek precizēti 09.08.2012. saistošie noteikumi Nr.28, ņemot vērā ministrijas iebildumus, un ar šo noteikumu pieņemšanu tiek atcelti iepriekš domes sēdē pieņemtie 07.11.2016. saistošie noteikumi Nr.42 un 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr.6, kas nav stājušies spēkā.

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 1.punktā iekļaut arī 4.maija datumu.

R.Sproģe aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar I.Blauas priekšlikumu un par minēto saistošo noteikumu atcelšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta ar papildinājumu pieņemšanu un 07.11.2016. saistošo noteikumu Nr.42 un 12.01.2017. saistošo noteikumu Nr.6 atcelšanu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

1. Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”.

2. Atcelt 2016.gada 7.novembra saistošos noteikumus Nr.42 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos””.

3. Atcelt 2017.gada 12.janvāra saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos””.

18. Par festivāla līdzfinansēšanu (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – 1 (A.Ābelītis)), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par festivāla līdzfinansēšanu.

19. Par nokavējuma naudas dzēšanu biedrībai „Basketbola klubs „Jūrmala”” (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

J.Rāfelds ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu biedrībai „Basketbola klubs „Jūrmala””.

20. Par nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FK Spartaks” (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

J.Rāfelds ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nokavējuma naudas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FK Spartaks”.

21. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – 1 (A.Ābelītis)), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem.

E.Stobovs informē par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāli.

Iziet A.Ābelītis.

22. Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikumu.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam” (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam”.

24. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā”” noslēgumu (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā”” noslēgumu.

25. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā””modernizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu.

26. Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu.

27. Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.

28. Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā.

29. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu.

30. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

I.Dzelzkalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

31. Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju.

32. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”.

33. Par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā.

34. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā.

35. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā (lēmums Nr.123)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā.

36. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums” (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums”.

37. Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu.

38. Noteikumi darbā ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt noteikumus darbā ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus.

39. Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu.

Iziet B.Doņņikovs

40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.126)

41. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3-10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.127)

42. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k- 4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.128)

43. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.129)

44. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.130)

45. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.131)

46. Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.132)

47. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.133)

48. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.134)

49. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.135)

50. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.136)

51. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.137)

52. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.138)

53. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.139)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3-10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k- 4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

8. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

10.Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

11.Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

12.Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

13.Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

14.Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

54. Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā (lēmums Nr.140)

55. Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā (lēmums Nr.141)

56. Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.142)

57. Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.143)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā.

58. Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai (lēmums Nr.144)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai.

59. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

60. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

61. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā.

62. Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu (lēmums Nr.148)

63. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27 A, Jūrmalā (lēmums Nr.149)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu.

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27 A, Jūrmalā.

64. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

65. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā.

66. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā” (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā”.

67. Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

68. Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, apstiprināšanu.

69. Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, apstiprināšanu.

70. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu.

71. Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu.

72. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, L.Loskutova) A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu.

73. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

74. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā apstiprināšanu.

75. Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu.

76. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu.

77. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu.

78. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu.

79. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.165)

80. Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

81. Par dalību centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā.

82. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”.

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.167)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā (lēmums Nr.168)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā (lēmums Nr.169)

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.170)

87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā (lēmums Nr.171)

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.172)

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 66, Jūrmalā.

A.Adijāne izsaka priekšlikumu par sēdes darba kārtības 90.jautājumu balsot atsevišķi.

R.Sproģe aicina deputātus vispirms balsot par 91.-99.jautājumu un pēc tam par 90.jautājumu.

91. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.175)

92. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.176)

93. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.177)

94. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.178)

95. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.179)

96. Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.180)

97. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.181)

98. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.182)

99. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

5. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu .

6. Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

90. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne), A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu.

100. Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.184)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

101. Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu (lēmums Nr.185)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Adijāne, I.Blaua), A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu.

102. Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu (lēmums Nr.186)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Visockis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Adijāne, I.Blaua), A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu.

103. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.187)

104. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.188)

105. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.189)

106. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.190)

107. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu.

2. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu.

3.Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu.

4. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu.

5. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu.

108. Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu (lēmums Nr.192)

109. Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu (lēmums Nr.193)

110. Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu.

2. Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu.

3. Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu.

111. Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479 (lēmums Nr.195)

112. Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490 (lēmums Nr.196)

113. Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458 (lēmums Nr.197)

114. Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575 (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

1. Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479.

2.Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490.

3. Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458.

4. Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575.

115. Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

116. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

Sēde slēgta plkst.12.25

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 27.aprīlī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 29.martā


Lejupielāde: DOC un PDF