Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 210

protokols Nr. 8, 10. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2)
“Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta “Dažādu
metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu
motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu

Saskaņā ar 2015.gada 22.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu”, Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.8.8.-1/6727 ”Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 2014-1-MT01-KA201-000305_5 apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Valsts izglītības attīstības aģentūras 2017.gada 16.janvāra vēstuli „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītības sektora projekta Nr. 2014-1-MT01-KA201-000305_5 noslēguma atskaites apstiprināšanu” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” p amatdarbības nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projektu “ Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni ” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 11 525.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro) (2.pielikums “ Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “ Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni ” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa 100% jeb 11 525.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro) apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.210

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni

Līguma/vienošanās Nr.

2014-1-MT01-KA201-000305_5

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības Erasmus +

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

KA2 Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā

Projekta mērķis

1. Attīstīt pedagogu prasmes un iemaņas dabaszinātņu mācību priekšmetu mācīšanā;

2. Projekta partnerskolās Maltā (projekta koordinators), Spānijā, Ungārijā, Igaunijā, Slovēnijā un Latvijā dalīties skolotāju pieredzē, lai gūtu jaunas zināšanas un paaugstinātu metodiskās prasmes dabaszinību mācīšanā;

3. Popularizēt Vaivaru pamatskolas pieredzi dabaszinātņu stundu un ārpusklases aktivitāšu organizēšanā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Transnacionālā projekta sanāksme Madridē (Spānija)

Piedalās 3 pedagogi, Iepazīties ar Spānijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā. Iepazīties ar pētniecības metodi zināšanu apguvē.

03.02.2015. – 07.02.2015.

Piedalījās 3 pedagogi no skolas. Iepazinās ar Spānijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā. Iepazinās ar pētniecības metodi zināšanu apguvē.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Transnacionālā projekta sanāksme Pērnavā (Igaunija)

Piedalās 4 pedagogi, Iepazīties ar Igaunijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā. Iepazīties ar IT izmantošanas iespējām zināšanu apguvē. Prezentē sagatavoto stundas videoierakstu.

01.06.2015. – 03.06.2015.

Piedalījās 4 pedagogi, kas iepazinās ar Igaunijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā, kā arī ar IT izmantošanas iespējām zināšanu apguvē. Tika prezentēts sagatavotais stundas videoieraksts projekta sanāksmes dalībniekiem.

Projektā pieteiktie plānotie un izvirzītie mērķi tika sasniegti

Transnacionālā projekta sanāksme Hajdubožarmenija (Ungārija)

Piedalās 3 pedagogi, Iepazīties ar Ungārijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā. Iepazīties ar individuāla un diferencēta darba metodi zināšanu apguvē. Prezentē sagatavoto stundas plānu ar komentāriem un fotogrāfijām.

08.11.2015. – 12.11.2015.

Piedalījās 3 pedagogi, kas iepazinās ar Ungārijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā, kā arī ar individuāla un diferencēta darba metodi zināšanu apguvē. Prezentēja sagatavoto stundas plānu ar komentāriem un fotogrāfijām projekta sanāksmes dalībniekiem.

Izvirzītais mērķi tika sasniegts.

Transnacionālā projekta sanāksme Bohiņsku Bistricu (Slovēnija)

Piedalās 2 pedagogi, Iepazīties ar Slovēnijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā. Iepazīties ar ārpusklases darba metodi zināšanu apguvē. Prezentē sagatavoto stundas plānu ar komentāriem un fotogrāfijām.

01.02.2016. – 07.02.2016.

Piedalījās 2 pedagogi, kas iepazinās ar Slovēnijas izglītības sistēmu un skolu pieredzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā, kā arī ar ārpusklases darba metodi zināšanu apguvē. Prezentēja sagatavoto stundas plānu ar komentāriem un fotogrāfijām projekta sanāksmes dalībniekiem.

Izvirzītais mērķi tika sasniegts.

Transnacionālā projekta sanāksme Jūrmalā

Piedalās 16 skolas pedagogi. Sagatavota programma, kas detalizēti rāda Latvijas pieredzi dabaszinātņu mācīšanā.

20.04.2016. – 22.04.2016.

Piedalījās 16 skolas pedagogi. Tika sagatavota programma, kas detalizēti parādīja Latvijas pieredzi dabaszinātņu mācīšanā projekta sanāksmes dalībniekiem.

Izvirzītais mērķi tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Nav veikti

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.09.2014. – 31.08.2016.

01.01.2015. – 31.08.2016.

Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 9.oktobra lēmums Nr.8.8.-1/6727 ”Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 2014-1-MT01-KA201-000305_5 apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas domes 22.01.2015. lēmums Nr.8 „Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu”

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015

2016

Transnacionālās projekta sanāksmes

1

2

3

4

1

2

3

4

Madride (Spānija)

x

Pērnava (Igaunija)

x

Hajdubožarmenija (Ungārija)

x

Bohiņsku Bistricu (Slovēnija)

x

Jūrmala (Latvija)

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Netika veiktas

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015

2016

Transnacionālās projekta sanāksmes

1

2

3

4

1

2

3

4

Madride (Spānija)

x

Pērnava (Igaunija)

x

Hajdubožarmenija (Ungārija)

x

Bohiņsku Bistricu (Slovēnija)

x

Jūrmala (Latvija)

x

Projekta komanda

Projekta koordinators no Vaivaru pamatskolas – direktore Inese Kārkliņa

Dalībnieki – pedagogi Sanita Lielkalne, Inta Auziņa, Jānis Ķirsis, Iveta Zvejniece, Ilva Apine

Secinājumi un priekšlikumi

Projektā plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.

Projekts tika veiksmīgi realizēts, jo Vaivaru pamatskolas dabaszinātņu pedagogi guva jaunu pieredzi, veidoja jaunus kontaktus, nostiprināja pārliecību, ka pedagogu izmantotās metodes ir atbalstāmas un savas pieredzes popularizēšanai svarīgas. Projektā sasniegtie rezultāti tika prezentēti un izplatīti seminārā 2016.gada 22.augustā Izglītības pārvaldes vadībai, Jūrmalas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem.

Pedagogiem ir nepieciešams gan popularizēt savu pieredzi, gan iepazīties ar kolēģu pieredzi citās Eiropas valstīs, tāpēc ir nepieciešams piedalīties Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektos.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF