Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča (nepiedalās no plkst.11.45-11.48), Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Gatis Truksnis, Boriss Doņņikovs, Gunta Liepiņa

Nepiedalās deputāti:

Iveta Blaua, Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i., Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Gundega Ose

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Mežmalas vidusskolas direktore

Anželika Zubkovska

Jūrmalas sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i.

Andrejs Bukins

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, SIA „Clean R” pārstāvis V.Stankevičs

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

4.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

5.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

7.

Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi

8.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” noslēgumu

9.

Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

10.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu

11.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

12.

Par dalību Eiropas savienības programmas “Erasmuss +”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

13.

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu konkursā

14.

Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 “Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu

15.

Par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

16.

Par dalību biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” administrētajā „Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” atklātajā projektu konkursā

17.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

18.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.443 „Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”)

19.

Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas „Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta „Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” īstenošanu

20.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmuss +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprints of Culture” / “Kultūras pirkstu nospiedums” īstenošanu

21.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā īstenošanu

22.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gada 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanas vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” īstenošanu

23.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014. – 2020.gadam

24.

Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

25.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

26.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.442 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu”

27.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā

28.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus + : Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” atklātajā projektu konkursā

29.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

34.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-61, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

35.

Par dzīvojamās telpas Jelgavas ielā 12-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

36.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.110 “Par istabas tipa dienesta viesnīcas izveidošanu”

37.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 1a, Jūrmalā

43.

Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 56, Jūrmalā

44.

Par būvju nojaukšanu Kārsas ielā 15, Jūrmalā

45.

Par būvju nojaukšanu Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā

46.

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.704 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

48.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

49.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

50.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

51.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā

52.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā

53.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 84/86, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 52A, Jūrmalā

56.

Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu

57.

Par nekustamā īpašuma Drosmes ielā 7, Jūrmalā, nomu

58.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā, nomu

59.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

61.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

62.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dubulti 2528, Jūrmalā, atsavināšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 52A, Jūrmalā

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

4.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

5.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

7.

Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi

8.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” noslēgumu

9.

Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

10.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu

11.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

12.

Par dalību Eiropas savienības programmas “Erasmuss +”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

13.

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu konkursā

14.

Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 “Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu

15.

Par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

16.

Par dalību biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” administrētajā „Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” atklātajā projektu konkursā

17.

Par dalību Eiropas Savienības  programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

18.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.443 „Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”)

19.

Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas „Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta „Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” īstenošanu

20.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmuss +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprints of Culture” / “Kultūras pirkstu nospiedums” īstenošanu

21.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā īstenošanu

22.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gada 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanas vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” īstenošanu

23.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014. – 2020.gadam

24.

Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

25.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

26.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.442 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu”

27.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā

28.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus + : Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” atklātajā projektu konkursā

29.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

34.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-61, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

35.

Par dzīvojamās telpas Jelgavas ielā 12-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

36.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.110 “Par istabas tipa dienesta viesnīcas izveidošanu”

37.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 1a, Jūrmalā

43.

Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 56, Jūrmalā

44.

Par būvju nojaukšanu Kārsas ielā 15, Jūrmalā

45.

Par būvju nojaukšanu Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā

46.

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.704 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

48.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

49.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

50.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

51.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā

52.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā

53.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 84/86, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

55.

Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu

56.

Par nekustamā īpašuma Drosmes ielā 7, Jūrmalā, nomu

57.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā, nomu

58.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

60.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

61.

Par zemesgabala (zemes stapgabala) Dubulti 2528, Jūrmalā, atsavināšanu

62.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

63.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā.

4. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu.

5. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis), „pret” – 1(A.Ābelītis), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš), nolemj:

pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

A.Ābelītis lūdz uz nākamo domes sēdi sagatavot atskaiti par ieņēmumiem no iebraukšanas caurlaidēm.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš A.Ābelītis)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

7. Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

A.Bukins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, J.Visockis)), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi.

8. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” noslēgumu (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” noslēgumu.

9. Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā.

10. Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu.

11. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), nolemj:

pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

12. Par dalību Eiropas savienības programmas “Erasmus +”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas savienības programmas “Erasmus +”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā.

13. Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu konkursā.

14. Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 “Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 “Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu.

Iziet K.Siņkeviča

15. Par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.215)

16. Par dalību biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” administrētajā „Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.216)

17. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.217)

18. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.443 „Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”) (lēmums Nr.218)

19. Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas „Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta „Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” īstenošanu (lēmums Nr.219)

20. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmuss +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprints of Culture” / “Kultūras pirkstu nospiedums” īstenošanu (lēmums Nr.220)

21. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā īstenošanu (lēmums Nr.221)

22. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gada 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanas vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” īstenošanu (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

E.Majore

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav, K.Siņkeviča izgājusi), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem.

2. Par dalību biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” administrētajā „Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” atklātajā projektu konkursā.

3. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.443 „Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”).

5. Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas „Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta „Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” īstenošanu.

6. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmuss +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprints of Culture”/“Kultūras pirkstu nospiedums” īstenošanu.

7. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā īstenošanu.

8. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gada 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanas vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” īstenošanu.

Ienāk K.Siņkeviča

23. Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014. – 2020.gadam (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

L.Anteina

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014. – 2020.gadam.

24. Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka ir nepieciešams papildināt noteikumu projekta 22.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„Centrs apkopo un Struktūrvienībai iesniedz sarakstu ar Izglītojamajiem, kas ir iesnieguši pieteikuma anketu (3.pielikums) vai reģistrējušies elektroniski, lai vasaras brīvlaikā apgūtu darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Kausiniece, G.Liepiņa, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

pieņemt noteikumus „Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā” (lēmums Nr.224)

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.442 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu” (lēmums Nr.225)

27. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

J.Milberga

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.442 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu”.

3. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā.

28. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus + : Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus + : Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” atklātajā projektu konkursā.

29. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.228)

30. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.229)

31. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.230)

32. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.231)

33. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.232)

34. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-61, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.233)

35. Par dzīvojamās telpas Jelgavas ielā 12-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.234)

36. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.110 “Par istabas tipa dienesta viesnīcas izveidošanu” (lēmums Nr.235)

37. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.236)

38. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.237)

39. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.238)

40. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.239)

41. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

6. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-61, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

7. Par dzīvojamās telpas Jelgavas ielā 12-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.110 “Par istabas tipa dienesta viesnīcas izveidošanu”.

9. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

10. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

11. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

12. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

13. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42. Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 1a, Jūrmalā (lēmums Nr.241)

43. Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 56, Jūrmalā (lēmums Nr.242)

44. Par būvju nojaukšanu Kārsas ielā 15, Jūrmalā (lēmums Nr.243)

45. Par būvju nojaukšanu Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā (lēmums Nr.244)

46. Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.704 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.245)

47. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.246)

48. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.247)

49. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.248)

50. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.249)

51. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.250)

52. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.251)

53. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 1a, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 56, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Kārsas ielā 15, Jūrmalā.

4. Par būvju nojaukšanu Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā.

5. Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.704 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001” atzīšanu par spēku zaudējušu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

7. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

8. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

9. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā.

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā.

12. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 84/86, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai (lēmums Nr.253)

55. Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu (lēmums Nr.254)

56. Par nekustamā īpašuma Drosmes ielā 7, Jūrmalā, nomu (lēmums Nr.255)

57. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā, nomu (lēmums Nr.256)

58. Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.257)

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.258)

60. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.259)

61. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dubulti 2528, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Truksnis)), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 84/86, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai.

2. Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Drosmes ielā 7, Jūrmalā, nomu.

4. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā, nomu.

5. Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu.

7. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu.

8. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dubulti 2528, Jūrmalā, atsavināšanu.

62. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”” (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””.

Sēde slēgta plkst.12.05

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 25.maijā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 3.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF