Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 14.decembra 571.lēmumu

2017.gada 27.aprīlīNr. 211

protokols Nr. 8, 11. punkts

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vienotais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs līdz 2017.gada 13.jūnijam ir personu apvienība SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, reģ.Nr.40003426429 ar UAB “VSA Vilnius”, reģistrēta Lietuvas Republikā ar Nr.220074960. Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā līdz minētajam periodam ir noteikta 8,24 euro (neiesk. PVN) apmērā par 1 m3.

Pamatojoties uz atklātā konkursa ar ID Nr.-JPD 2016/17 rezultātiem, 2017.gada 14.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģ.Nr.40003682818, tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr.1.2-16.4.3/259 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk - Līgums). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiks veikti no 2017.gada 14.jūnija. Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā atbilstoši publiskās iepirkuma procedūras rezultātiem ir 7,37 euro (neiesk. PVN) apmērā par 1 m3.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 40.punktam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, šajos saistošajos noteikumos un līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto kārtību. Saistošo noteikumu 42.punkts noteic, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Janvāri";

- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Tādu kārtību paredz arī Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa.

No 2017.gada 1.janvāra ir paaugstināts dabas resursu nodoklis (turpmāk - DRN), kā rezultātā līgumā noteiktajā tarifā dabas DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu 1,21 euro apjomā, kas bija spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim, tiek aizstāta ar DRN likmi 2,50 euro apjomā, kas ir spēkā no 2017.gada 1.janvāra.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” 22.9.apakšpunktu, 40., 42.punktu un Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikuma pirmo punktu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā par 1m3 - 8,66 euro (neiesk. PVN) apmērā.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā maksa stājas spēkā un ir piemērojama ar 2017.gada 14.jūniju.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai nodrošināt grozījumu sagatavošanu un virzīšanu parakstīšanai 2017.gada 14.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģ.Nr.40003682818, noslēgtajā pakalpojuma līgumā Nr.1.2-16.4.3/259 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, nosakot maksu par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā - 8,66 euro (neiesk. PVN) apmērā.

4. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģ. nr.40003682818, slēdzot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar privātpersonām, bet ne vēlāk kā 45 dienas pirms maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas spēkā stāšanās, informēt privātpersonas par sadzīves atkritumu maksas izmaiņām.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF