Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 212

protokols Nr. 8, 12. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai
un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projektu iesniegumu “ Exploring Endemics / Endēmu izpēte” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri Konya vidusskola (Turcija).

2. Noteikt projekta mērķi:

2.1. pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci un sadarbojoties ar ārzemju skolām, klātienē piedaloties citu valstu mācību stundās, apgūstot jaunas metodes un gūstot jaunas idejas skolēnu iesaistīšanai radošā darbībā;

2.2. sekmēt prasmi skolēniem atlasīt un apkopot informāciju, radot 21.gadsimta tiešsaistes atklāto avīzi dalībskolu mājas lapās;

2.3. pilnveidot skolēnu zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, sporta aktivitātēm, pētīt vietējo floru un faunu, iepazīstināt ar izpētes rezultātiem citu valstu projekta dalībniekus;

2.4. nostiprināt un attīstīt svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidota skolotāju profesionālā kompetence un veicināta sadarbība ar ārzemju skolām, klātienē piedaloties citu valstu stundās, apgūtas jaunas metodes un gūtas jaunas idejas skolēnu iesaistīšanai radošā darbībā;

3.2. sekmētas prasmes skolēniem atlasīt un apkopot informāciju, radot 21.gadsimta tiešsaistes atklāto avīzi dalībskolu mājas lapās;

3.3. pilnveidotas skolēnu zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, sporta aktivitātēm;

3.4. izpētīta vietējā flora un fauna, izveidots metodiskais materiāls dabaszinībās;

3.5. nostiprinātas un attīstītas svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem;

3.6. attīstītas un veicinātas starptautiskās sadarbības iespējas nākotnē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.oktobrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), t.sk., attiecināmo izmaksu summa 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100

6. Projekta priekšfinansējumu 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro un 00 centi) jeb līdz 20 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā 2018.gadā – 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 centi), 2019.gadā – 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā.

7. Pieņemt informācijai, ka Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 2017.gada 24.martā ir parakstījusi partnerības apliecinājumu, kas iesniegts projekta vadošajam partnerim Konya vidusskola (Turcija).

8. Pieņemt informācijai, ka projekta iesniegumu ir sagatavojusi un iesniegusi Konya vidusskola (Turcija).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF