Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 213

protokols Nr. 8, 13. punkts

Par dalību programmas “Nordplus Junior”
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot programmas “Nordplus Junior ” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projektu iesniegumu „Creation Unites People”/ „Kreativitāte apvieno cilvēkus” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šauļu proģimnāziju “Juventa” (Lietuva).

2. Noteikt projekta mērķi - skolotājiem izstrādāt un aprobēt vizuālās mākslā mācību resursus 5.- 9.klasēm, izmantojot otrreizēji pārstrādātus un dabas materiālus.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izglītoti skolēni par veselības un apkārtējās vides aizsardzības tēmām;

3.2. attīstīta multikulturālā sadarbība un veicināta angļu valodas prasmju pielietošana skolēniem reālajā dzīvē;

3.3. veicināta starpkultūru sadarbība, skolotāju mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā;

3.4. attīstīta skolas starptautiskā sadarbība izglītības jomā;

3.5. skolotāji ir iepazinušies ar partnervalstu labās prakses piemēriem izglītības jomā, ko popularizēt savā valstī.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 1.augustam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi) t.sk.,attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi), kur Ziemeļu Ministru padome s finansējums ir 100% jeb 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 2 000, 00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 centi) jeb 20% apmērā no 5. punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā.

7. Pieņemt informācijai, ka Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 2017.gada 27.februārī ir parakstījusi partnerības apliecinājumu, kas iesniegts projekta vadošajam partnerim Šauļu proģimnāzijai “Juventa”.

8. Pieņemt informācijai, ka projekta iesniegumu ir sagatavojusi un iesniegusi Šauļu proģimnāzija “Juventa”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF