Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 214

protokols Nr. 8, 14. punkts

Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes
Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti
Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „ Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem ” nolikumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.2.punktam un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:”Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un aktivitāti Nr.184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „ Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem ” projektu Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai sadarbībā ar projekta vadošo partneri Jūrmalas Latviešu biedrību, un projekta partneriem Jūrmalas pilsētas domi un Bobrovkas kultūras namu (Omskas apgabala latviešu kopiena Krievijā).

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē;

2.2. veicināt diasporas bērnu, vecumā no 8 līdz 17 gadiem, saiknes stiprināšanu ar Latviju (jo īpaši latviešu valodas, kultūras un vēstures zināšanu apguvi), kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. emigrējušo ģimeņu bērniem tiks sniegta iespēja klātienē tikties ar vienaudžiem Latvijā, Jūrmalā, kā arī veidot draudzīgas attiecības, tā stiprinot ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju saikni ar dzimteni;

3.2. tiks nostiprinātas un pilnveidotas latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošajiem bērniem, izmantojot sadarbības, spēļu un izpētes metodes;

3.3. no Latvijas emigrējušo ģimeņu bērni un jaunieši tiks iesaistīti kultūras un tradīciju iepazīšanā, stiprināta nacionālā identitāte, kā arī dalībnieki tiks iesaistīti praktiskajās nodarbībās;

3.4. emigrējušo ģimeņu bērniem un jauniešiem tiks sniegta iespēja pavadīt brīvo laiku sakoptā, estētiskā un izglītojošā vidē, kā arī iespēja iepazīties ar bērnu un jauniešu iespējām sevi realizēt Latvijā.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pienākumus:

4.1. pieredzes bagātiem skolotājiem piedalīties nometnes aktivitāšu izpildes nodrošināšanā atbilstoši ieplānotajam;

4.2. projekta noslēgumā paveikto un sasniegto nometnes laikā pedagogiem prezentēt Jūrmalas pilsētas izglītības jomas pārstāvjiem;

4.3. skolas skolēnam realizēt brīvprātīgo darbu projektā, tādējādi popularizējot iespēju jauniešiem parādīt savas prasmes, rīkojot spēles, rotaļas un palīdzot nometnes audzinātājām nodarbību laikā;

4.4. skolas mājaslapā ievietot informāciju par projektu, kā arī projekta dalībnieku nometnē piedzīvoto, iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes prezentēt skolas skolēniem un pedagogiem, turpinot komunikāciju un diskusijas arī pēc projekta par tēmu „diasporas bērni un jaunieši”.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas pienākumus:

5.1. veicināt projekta publicitāti;

5.2. nepieciešamības gadījumā, sniegt profesionālas konsultācijas projekta/ nometnes iekšējo dokumentu sagatavošanā;

5.3. sekmēt projekta realizētājam (Jūrmalas Latviešu biedrībai) kontaktu apzināšanu ar ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem un viņu ģimenēm, kuras izbraukušas no Latvijas;

5.4. sniegt iespēju projekta dalībniekiem tikties ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas izglītības darba speciālisti, kas iepazīstinās ar bērnu un jauniešu iespējām sevi realizēt Jūrmalā, Latvijā.

6. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 19.jūnija līdz 2017.gada 11.septembrim.

7. Pieņemt informācijai, ka projekta sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo informāciju Jūrmalas Latviešu biedrībai sniedza Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola.

8. Pieņemt informācijai, ka Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola un Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 3.februārī ir parakstījuši partnerības apliecinājumu .

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu .

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF