Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 18.aprīļa 178.lēmumu

2017.gada 27.aprīlīNr. 215

protokols Nr. 8, 15. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu
centra maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 63.2.apakšpunktu un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-34/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar pielikumu.

2. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi .

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmums Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.215

(protokols Nr.8, 15.punkts)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

Maksas pakalpojumi

1.

Telpu noma (Zemgales iela 4) citu organizāciju vai privātpersonu pasākumiem

1.1

nodarbību telpa (26,28 m2)

stunda

4,15

1.2

nodarbību telpa (34,50 m2)

stunda

5,45

1.3

zāle (60,03 m2)

stunda

9,45

2.

Dienas nometne bērniem

2.1.

Dienas nometne Jūrmalas pilsētā deklarētiem bērniem

1 persona/ dienā

11,40

2.2.

Dienas nometne citās pašvaldībās deklarētiem bērniem

1 persona/ dienā

14,00


Lejupielāde: DOC un PDF