Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 219

protokols Nr. 8, 19. punkts

Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas
“Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme
for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu
partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” īstenošanu

Saskaņā ar Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un „Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena „R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Vaivaru pamatskolas, Slokas pamatskolas un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētā programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projektā “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā”/ “ Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC) ” (turpmāk – projekts) kā asociētajiem partneriem partnerībā ar projekta vadošo partneri – biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija”.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. sniegt pedagogiem/jaunatnes darbiniekiem zināšanas un attīstīt viņu prasmes darbam tādā vidē, kuru ietekmē plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli;

2.2. piedāvāt pedagogiem/jaunatnes darbiniekiem kvalifikācijas celšanas programmu un metodiskos līdzekļus, kas nepieciešami radošajā darbā, lai palīdzētu skolēniem kritiski novērtēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos pieejamo informāciju.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta izpratne par projekta tematiku;

3.2. gūta pieredze neformālās izglītības darbā ar jaunatni metožu izmantošanā;

3.3. gūta pieredze dalībai pilotprojektā un sadarbības veidošanā ar citām darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un organizācijām visā Latvijā;

3.4. saņemts zināšanu un prasmju apliecinošs dokuments pilotprojektu (iniciatīvu) īstenotājiem.

4. Noteikt Vaivaru pamatskolas, Slokas pamatskolas un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra pienākumus:

4.1. sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.augustam iesniegt elektroniskā formā pieteikumu par pilotprojektu (iniciatīvu) īstenošanu un nodrošināt to īstenošanu;

4.2. 1 nedēļas laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 17.augustam pēc pilotprojekta (iniciatīvas) norises sagatavot un iesniegt elektroniskā formā atskaiti par pilotprojektu (iniciatīvu) īstenošanu, tām pievienojot fotogrāfijas, kas atspoguļo pilotprojektu (iniciatīvu) īstenošanas gaitu;

4.3. piedalīties komunikācijā starp projektā iesaistītajām pusēm;

4.4. izmantot metodisko materiālu “Kā attīstīt skolēnu prasmes novērtēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos pieejamo informāciju” / “Kā mācīt strīdīgas tēmas” latviešu valodā;

4.5. ievērot publicitātes prasības; pārbaudīt informācijas atbilstību informācijas vietnē par projektu;

4.6. piedalīties izvērtēšanas tikšanās un projekta noslēguma publikācijas sagatavošanas tikšanās (klātienē vai on-line vidē);

4.7. piedalīties, atbilstoši iespējām un visu partneru deleģējumam, projekta noslēguma konferencē Igaunijā;

4.8. popularizēt metodisko materiālu; komunikācijā izmantot projekta finansētāja un koordinatora logo.

5. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 30.oktobrim.

6. Uzdot Vaivaru pamatskolai, Slokas pamatskolai un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija”.

7. Projekta ieviešanu uzdot Vaivaru pamatskolai, Slokas pamatskolai un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF